Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.        Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu jest Beesafe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-342) Warszawa przy Al. Jerozolimskich 162 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000824339, NIP: 701-096-16-73, kapitał zakładowy 10.600.000,00 zł („Beesafe”).

2.        Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, tryb postępowania reklamacyjnego.

3.        Beesafe świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.        Usługi określone niniejszym Regulaminem świadczone są bezpłatnie.

§ 2 DEFINICJE

 

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

1)      ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej wskazany przez Klienta,

2)      NARZĘDZIE BEESAFE – udostępnione przez Beesafe narzędzie informatyczne umożliwiające Klientowi wprowadzenie danych oraz uzyskanie propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia,

3)      PORTAL KLIENTA – system informatyczny służący do obsługi Klientów Beesafe,

4)      REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Beesafe …. Sp. z o.o.,

5)      SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

6)      ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

7)      KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w Regulaminie,

§ 3 ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.        Beesafe drogą elektroniczną świadczy usługę polegającą na umożliwieniu zawarcia na odległość umów ubezpieczenia oraz usługę polegającą na umożliwieniu korzystania z Portalu Klienta.

2.        Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego zapisów.

3.        Po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2,  Klient może otrzymać propozycję zawarcia umowy ubezpieczenia przygotowaną w oparciu o dane zadeklarowane i wprowadzone przez Klienta do Narzędzia Beesafe oraz w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz w Centralnej Bazie Pojazdów.

4.     Propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia jest ważna przez 14 dni od chwili jej przedstawienia  przy założeniu niezmienności warunków, które mają wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej, dotyczących posiadacza pojazdu lub pojazdu oraz wyłącznie dla przedstawionego zakresu ubezpieczenia. Po ww. okresie warunki zawarte w propozycji  zawarcia umowy ubezpieczenia przestają wiązać.

5.        Klient potwierdza wolę zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez wybór opcji „Kup i Zapłać”.

6.        Dokumenty dotyczące propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dotyczące zawartej umowy ubezpieczenia są wysyłane na Adres elektroniczny Klienta.

7.        W chwili wybrania opcji „Kup i zapłać” na podstawie danych podanych uprzednio przez Klienta i pobranych z baz danych, o których mowa w ust. 3, automatycznie tworzone jest indywidualne konto Klienta w Portalu Klienta.

8.        Logowanie do Portalu Klienta odbywa się za pomocą loginu, czyli numeru telefonu Klienta, oraz jednorazowego kodu wysyłanego na podany przez Klienta numer telefonu.

9.        Portal Klienta posiada następujące funkcjonalności:

a)      dostęp do danych Klienta,

b)     dostęp do danych pojazdu,

c)      zmianę danych Klienta,

d)     informacje o zakresie ubezpieczenia,

e)     pobranie dokumentu ubezpieczenia,

f)       zgłoszenie szkody,

g)      sprawdzenie statusu zgłoszonej szkody,

h)     sprawdzenie statusu szkody,

i)       dostęp do dokumentów ubezpieczenia,

j)       dostęp do oferty przygotowanej dla Klienta,

k)      dostęp do artykułów o tematyce ubezpieczeniowej,

l)       sprawdzenie listy punktów oraz dostępnych bonusów w programie lojalnościowym Beesafe,

m)    dostęp do pomocy.

10.    Po 12 miesiącach bez logowania do Portalu Klienta oraz po zakończeniu okresu ochrony ubezpieczeniowej konieczna jest rozszerzona weryfikacja danych Klienta w celu potwierdzenia ich aktualności przed ponownym zalogowaniem.

11.    W przypadku zgubienia telefonu oraz przeniesienia praw do numeru telefonu na osobę trzecią Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia takiego faktu na infolinii Beesafe pod numerem telefonu  ….. W takim przypadku konto Klienta na Portalu Klienta zostanie zablokowane.

12.    Klient nie ponosi kosztów korzystania z usług drogą elektroniczną innych niż składka ubezpieczeniowa czy koszty połączenia internetowego Usługobiorcy z Adresem elektronicznym, Narzędziem Beesafe oraz Portalem Klienta zgodnych ze stawkami operatora, z usług którego Klient  korzysta.

§ 4 ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2.        Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą upływu terminu wskazanego jako okres związania złożoną ofertą, a przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia: po upływie 12 miesięcy bez logowania lub z chwilą zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej  – w zależności od tego, który z tych momentów następuje później. W takim przypadku, aby ponownie rozpocząć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczna przez Beesafe należy ponownie złożyć oświadczenie jak w § 3 ust. 2.

 

3.        Klient ma nieodpłatną możliwość zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną składając pisemną rezygnację przesyłaną na adres Beesafe: Al. Jerozolimskie 02-342  Warszawa.

-.

§ 5 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1.        Klient może złożyć reklamację na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Beesafe.

2.        Reklamacja jest składana jest pisemnie i przesyłana jest na adres Beesafe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

3.        Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4.        Odpowiedź na reklamację przysłana jest w powyższym terminie na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji przez Klienta.

§ 6 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

1.        Świadczenie usług drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

2.        Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.        Narzędzie Beesafe oraz Portal Klienta wykorzystują pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z ich  zasobów. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies.

4.        Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

5.        W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego., a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.        Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu ……….. r.