Informacje dotyczące umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 39 i następnych ustawy z dnia 30 maja 2014
roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (zwana dalej także „Towarzystwem”), wskazując na zamiar zawarcia z Panią/Panem (zwanym dalej także „konsumentem”) umowy ubezpieczenia, przedstawia następujące informacje dotyczące
ww. umowy (dalej także „Informacje”).

 1. Oferentem (ubezpieczycielem) jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-342) przy Al. Jerozolimskich 162 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 000006691, NIP: 526 02 14 686, kapitał zakładowy 179.851.957,00 zł – opłacony w całości.
 2. Towarzystwo Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group prowadzi działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 1990 roku, adres elektroniczny: www.compensa.pl, adres mailowy: centrala@compensa.pl,
 3. Wskazujemy dane operatorów środków porozumiewania się na odległość:
  1. Beesafe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-342) przy Al. Jerozolimskich 162.
 4. Informacje o istotnych właściwościach ubezpieczenia, zakresie i przedmiocie ubezpieczenia, okresie ochrony ubezpieczeniowej, cenie, zasadach jej zapłaty, zawarte zostały w przedstawionej Pani/Panu ofercie zawarcia umowy ubezpieczenia z Towarzystwem oraz:
  1. w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych – w przedstawionych Pani/Panu ogólnych warunkach ubezpieczenia, w oparciu o które umowa ubezpieczenia jest zawierana (ogólne warunki ubezpieczenia, podobnie jak niniejsza Informacja, są udostępniane w postaci elektronicznej w taki sposób, że konsument może je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności),
  2. w przypadku umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – w przepisach ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.).
 5. Zawierając umowę ubezpieczenia na odległość nie ponosi Pani/Pan innych kosztów wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość niż koszty połączenia internetowego pozwalającego na skorzystanie z aplikacji sprzedażowej oraz z adresem elektronicznym wskazanym przez ubezpieczającego w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia, na który po jej zawarciu zostanie przesłana polisa i inne dokumenty związane z umową ubezpieczenia. Ponadto ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty składki ubezpieczeniowej.
 6. W przypadku umów ubezpieczenia zawartych na odległość ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia, tj. od dnia doręczenia na adres elektroniczny polisy potwierdzającej zawarcie danej umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), jeżeli jest to termin późniejszy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Towarzystwo nie poinformowało ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej
 7. W przypadku umów ubezpieczenia zawartych na odległość i rozpoczętego za zgodą ubezpieczającego świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy ubezpieczenia, ubezpieczający zobowiązany jest do zapłacenia składki za okres, w jakim Towarzystwo udzielało ochrony ubezpieczeniowej w wysokości obliczonej poprzez podzielenie kwoty składki należnej za cały okres ubezpieczenia przez liczbę dni okresu ubezpieczenia, a następnie pomnożenie tej kwoty przez liczbę dni faktycznie udzielanej przez Towarzystwo ochrony ubezpieczeniowej.
 8. Odstąpienia od umowy ubezpieczenia ubezpieczający dokonuje składając oświadczenie o odstąpieniu od danej umowy ubezpieczenia w formie pisemnej i doręczając je na adres Towarzystwa: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, lub agentowi ubezpieczeniowemu, który działa w imieniu i na rzecz Towarzystwa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość jest ona uważana za niezawartą a ubezpieczający zwolniony jest z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej. To, co strony umowy ubezpieczenia świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni liczonego od dnia odstąpienia od umowy – w przypadku ubezpieczającego, a od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku Towarzystwa.
 9. W przypadku umów zawartych na odległość prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje ubezpieczającemu w przypadku umów całkowicie wykonanych na żądanie ubezpieczającego przed upływem terminów na odstąpienie od umowy ubezpieczenia, jak również w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zostały one zawarte na okres krótszy niż trzydzieści dni.
 10. Oferta jest ważna do zakończenia okresu jej wyświetlania w ramach aplikacji sprzedażowej operatora środków porozumiewania się na odległość Beesafe Sp. z o.o. i podczas prowadzonego obecnie przez Panią/Pana procesu zawierania umowy ubezpieczenia.
 11. Umowa ubezpieczenia może być zawarta z Towarzystwem na minimalny okres 12 miesięcy.
 12. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy będącemu osobą fizyczną oraz ubezpieczającemu, ubezpieczonemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej będącemu osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej, przysługuje prawo do wniesienia reklamacji.
 13. Reklamację można złożyć w każdej jednostce Towarzystwa obsługującej klientów.
 14. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  1. pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma dostarczonego osobiście,
  2. telefonicznie pod numerem: 22 501 61 00,
  3. ustnej do protokołu w jednostce Towarzystwa obsługującej klientów – tylko w przypadku ubezpieczającego, ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy będącego osobą fizyczną,
  4. elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko w przypadku ubezpieczającego, ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy będącego osobą fizyczną.
 15. Towarzystwo odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli Towarzystwo z uzasadnionej przyczyny nie może udzielić odpowiedzi w tym terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, poinformuje osobę wnoszącą reklamację o przyczynach braku możliwości jego dotrzymania, możliwości dotrzymania terminu, okolicznościach, które muszą zostać ustalone, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nowy termin nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji).
 16. Towarzystwo odpowiada na reklamacje w postaci papierowej lub w przypadku ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umowy będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych; odpowiedź może zostać dostarczona osobie składającej reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wniosek, a w przypadku poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającego oraz ubezpieczonego będących osobami prawnymi albo spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 17. Podmioty nieposiadające prawa do złożenia reklamacji, mogą złożyć skargę dotyczącą usług świadczonych przez Towarzystwo. Do skargi stosuje się powyższe postanowienia dotyczące reklamacji z wyłączeniem postanowień dotyczących formy odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono inną formę odpowiedzi. Jeśli skarżący wyraził chęć otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź na skargę wysyłana jest na wskazany adres e-mail.
 18. Ubezpieczający, ubezpieczony oraz uprawniony z umowy będący osobą fizyczną mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, zwłaszcza w przypadku nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji, niewykonania w terminie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z oczekiwaniem klienta.
 19. Na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy będącego osobą fizyczną spór z Towarzystwem można poddać pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://rf.gov.pl).
 20. Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa. eu/consumers/odr/. Adres e-mail Towarzystwa: centrala@compensa.pl.
 21. Towarzystwo jako instytucja finansowa podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 22. Istnieje możliwość występowania o pozasądowe rozstrzyganie sporów wynikających z zawartych umów ubezpieczenia przez sądy arbitrażowe, jak również, w przypadku gdy ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia jest osobą fizyczną, z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. Istnieje również możliwość zwracania się do Rzecznika Finansowego z innymi wnioskami niż opisany powyżej, a także zwracania się z wnioskami do Komisji Nadzoru Finansowego. Konsument może poszukiwać pomocy u organizacji konsumenckich, w szczególności u miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów.
 23. Istnieje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, utworzony i funkcjonujący według przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
 24. Językiem stosowanym w relacjach między Towarzystwem i konsumentem jest język polski.
 25. Prawem właściwym stanowiącym podstawę stosunków między Towarzystwem i konsumentem przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz prawem właściwym do zawierania i wykonywania tej umowy jest prawo polskie.
 26. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć także według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
 27. Niniejsze Informacje są nieodpłatnie udostępniane przed zawarciem umowy ubezpieczenia z możliwością ich zapisania na urządzeniu, za pomocą którego korzysta Pani/Pan ze środków porozumiewania się na odległość. Ponadto po zawarciu umowy ubezpieczenia niniejsze Informacje zostaną przez Beesafe Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego działającego w imieniu Towarzystwa przesyłane na adres elektroniczny wskazany przez ubezpieczającego wraz z innymi dokumentami dotyczącymi zawartej umowy ubezpieczenia (w tym ogólnymi warunkami ubezpieczenia).