Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów Beesafe

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

 

Przedsiębiorstwo: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Produkt: Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów Beesafe

Kraj rejestracji: Polska

Numer zezwolenia: DMU-006-10-90

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w innych dokumentach.

 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie pakietowe – można wybrać poszczególne ubezpieczenia wchodzące w jego skład. Produkt ubezpieczeniowy obejmuje ubezpieczenia związane z pojazdem. Są to ubezpieczenia majątkowe (odpowiedzialności cywilnej oraz mienia) oraz osobowe (następstw nieszczęśliwych wypadków)

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • Odpowiedzialność cywilna (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie obowiązkowe).
 • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych, w krajach gdzie jest wymagana Zielona Karta (OC/ZK).
 • Odpowiedzialność cywilna (OC) za szkody spowodowane w trakcie poruszania się urządzeniem transportu osobistego (UTO).
 • Pojazd, bagaż, sprzęt sportowy, akcesoria motocyklowe.
 • Asysta prawna.
 • Pomoc w postaci świadczeń assistance.
 • Zdrowie i życie utracone w następstwie nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło bezpośrednio w związku z ruchem pojazdu lub w trakcie poruszania się urządzeniem transportu osobistego (UTO).
 • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, do których doszło bezpośrednio w związku z ruchem pojazdu.
 • W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie obowiązkowe) suma gwarancyjna jest równa minimalnej sumie gwarancyjnej wymaganej przepisami prawa.
 • W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych suma ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie w zależności o wartości ubezpieczanego mienia lub jest wskazana w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie obowiązkowe) obowiązuje w Polsce oraz w krajach, których biura narodowe są sygnatariuszami porozumienia wielostronnego (państwa Unii Europejskiej, EFTA oraz państwa stowarzyszone).
 • Przed wjazdem do następujących krajów konieczne jest uzyskanie Certyfikatu Zielonej Karty: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia Północna, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina (OC/ZK).
 • Ubezpieczenia dobrowolne zasadniczo obejmują zdarzenia zaistniałe w europejskich częściach państw należących do Unii Europejskiej (w tym Polski), Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji, San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Watykanu, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, przy czym za europejską część Rosji uznaje się Okręg Woroneski, Okręg Wołgogradzki, Obwód Rostowski, Republika Kałmucji, Obwód Astrachański, Kraj Stawropolski, Centralny Okręg Federalny oraz Północno – Zachodni Okręg Federalny bez Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i Republiki Komi, a za europejską część Turcji uznaje się Trację. Jednak w przypadku poszczególnych ubezpieczeń wchodzących w skład produktu zakres terytorialny może być węższy (np. ubezpieczenie BLS – tylko Polska)..

 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
 • Podanie prawdziwych informacji, o które pyta zakład ubezpieczeń.
 • Opłacenie składki albo pierwszej raty składki.
Obowiązki w czasie trwania umowy:
 • Opłacanie kolejnych rat składek, jeśli składka jest płacona w ratach
 • Zawiadamianie o zmianach w zakresie informacji, o które zakład ubezpieczeń pytał przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
 • W krajach, w których jest to wymagane, posiadanie Certyfikatu Zielonej Karty i okazywanie go na każde żądanie organów kontroli.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
 • Współdziałanie z zakładem ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody.

 

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składki opłaca się przelewem na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń albo jednorazowo w terminie podanym podczas zawierania umowy ubezpieczenia, jednak ustalenia w tym zakresie mogą być inne.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • Odpowiedzialności cywilnej (OC) innej niż posiadaczy pojazdów mechanicznych i za szkody spowodowane w trakcie poruszania się urządzeniem transportu osobistego (UTO).
 • Mienia innego niż pojazd i bagaż.
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków, które nie powstały bezpośrednio w związku z ruchem pojazdu lub w trakcie poruszania się urządzeniem transportu osobistego (UTO).
 • Kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, do których nie doszło bezpośrednio w związku z ruchem pojazdu.
 • Utrata życie i zdrowia, jeśli jest ona następstwem innych zdarzeń niż nieszczęśliwy wypadek, do którego doszło bezpośrednio w związku z ruchem pojazdu lub w trakcie poruszania się urządzeniem transportu osobistego.

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie obowiązkowe) nie obejmuje szkód wyrządzonych przez kierującego posiadaczowi pojazdu polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu czy utracie mienia.
 • Ubezpieczenia dobrowolne nie obejmują szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub przez osobę, z którą ubezpieczający lub ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Ubezpieczenia dobrowolne nie obejmują szkód wyrządzonych na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
 • Ubezpieczenia dobrowolne nie obejmują szkód będących następstwem kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, o ile kierowanie pojazdem w takim stanie było sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu zdarzenia powodującego szkodę,
 • Ubezpieczenia dobrowolne nie obejmują szkód będących następstwem kierowania pojazdem bez uprawnień wymaganych zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zdarzenia powodującego szkodę,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody spowodowane w trakcie poruszania się urządzeniem transportu osobistego (UTO) nie obejmuje szkód powstałych w UTO, za pomocą którego poruszał się ubezpieczony, będącym własnością osoby trzeciej, które znalazło się w posiadaniu ubezpieczonego w szczególności na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, przechowania lub innej podobnej umowy uprawniającej ubezpieczonego do używania
  cudzej rzeczy

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w okresie ustalonym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, z reguły trwa na jeden rok.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się wcześniej niż w dacie wskazanej w dokumencie ubezpieczenia w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej oraz w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia (np. w razie odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy).
Certyfikat Zielonej Karty może być wystawiony minimum na 15 dni i na nie dłużej niż na 12 miesięcy.

Jak rozwiązać umowę?

Umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków można wypowiedzieć w dowolnej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli umowa ubezpieczenia (z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia
od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której ubezpieczający jest konsumentem, ubezpieczający uprawniony do odstąpienia od umowy ubezpieczenia składając na piśmie oświadczenie w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.