Ubezpieczenie Wygodny kierowca dla klientów Beesafe

 

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

 

Przedsiębiorstwo: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Produkt: Ubezpieczenie Wygodny kierowca dla klientów Beesafe

Kraj rejestracji: Polska

Numer zezwolenia: DMU-006-10-90

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne dotyczące produktu ubezpieczeniowego podane są w innych dokumentach.

 

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Jest to ubezpieczenie assistance.

 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Pomoc w postaci świadczeń assistance w przypadku awarii pojazdu lub trudności związanych z eksploatacją pojazdu.

 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe w Polsce

 

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Obowiązki na początku umowy ubezpieczenia:
 • Podanie prawdziwych informacji, o które pyta zakład ubezpieczeń.
 • Opłacenie składki albo pierwszej raty składki.
Obowiązki w czasie trwania umowy:
 • Opłacanie kolejnych rat składek, jeśli składka jest płacona w ratach
 • Zawiadamianie o zmianach w zakresie informacji, o które zakład ubezpieczeń pytał przy zawieraniu
  umowy ubezpieczenia.
Obowiązki w przypadku zgłoszenia roszczenia:
 • Współdziałanie z zakładem ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody.

 

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składki opłaca się przelewem na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń albo jednorazowo w terminie podanym podczas zawierania umowy ubezpieczenia, jednak ustalenia w tym zakresie mogą być inne.

 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Pomocy w postaci świadczeń assistance w przypadku innych zdarzeń niż wskazane powyżej.

 

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • Ubezpieczenie nie obejmuje szkód będące następstwem kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, o ile kierowanie pojazdem w takim stanie było sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu zdarzenia powodującego szkodę.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących następstwem kierowania pojazdem bez uprawnień wymaganych zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zdarzenia powodującego szkodę.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub przez osobę, z którą ubezpieczający lub ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności

 

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w okresie ustalonym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, z reguły trwa 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się przed datą wskazaną w dokumencie ubezpieczenia w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej oraz w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia (np. w razie odstąpienia od umowy, wypowiedzenia umowy).

 

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa ubezpieczenia (z wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w której ubezpieczający jest konsumentem, ubezpieczający uprawniony do odstąpienia od umowy ubezpieczenia składając na piśmie oświadczenie w tym zakresie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji określonych w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.