Ogólne warunki ubezpieczenia Wygodny Kierowca Beesafe

 

Spis treści

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

 

 1. Zakres stosowania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wyjaśnienie użytych pojęć
 2. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności, w tym wyłączenia odpowiedzialności, suma ubezpieczenia
 3. Określanie świadczenia, zgłaszanie potrzeby skorzystania ze świadczenia
 4. Składka ubezpieczeniowa
 5. Wypowiedzenie umowy oraz odstąpienie od umowy
 6. Pozostałe prawa i obowiązki stron
 7. Reklamacje i skargi
 8. Pozostałe postanowienia ogólne

 

Informacje wskazujące, które postanowienia wzorca umowy określają przesłanki
wypłaty odszkodowania i innych świadczeń oraz ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty
odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

 

Rodzaj informacji Numer postanowienia wzorca umowy
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń Rozdział I:§ 2 ust. 3, 5, 10

Rozdział I: § 3

2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Rozdział I: § 2 ust. 9

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ORAZ WYJAŚNIENIE
UŻYTYCH POJĘĆ

 

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia („OWU”) zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group („COMPENSA”) uchwałą nr 21/07/2020 z dnia 30.07.2020 r. Mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 3.08.2020 r. („umowy”). Odstępstwa od OWU, które mają mieć zastosowanie do danej Umowy, dla swojej ważności muszą mieć formę pisemną
 2. Użyte w OWU, także pisane małą literą, pojęcia oznaczają::
  1. HPC24 – Horizon Personal Care sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  2. PANEK – sieć wypożyczalni samochodów PANEK S.A.,
  3. POJAZD – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane
  4. POLISA – wystawiany przez COMPENSĘ dokument potwierdzający zawarcie umowy,
  5. SIEĆ HPC24 – sieć warsztatów samochodowych współpracujących z HPC24, których lista dostępna na stronie www.beesafe.pl.

 

§ 2. RODZAJ I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI, W TYM WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, SUMA UBEZPIECZENIA

 

 1. OWU dotyczą ubezpieczenia majątkowego („umowa Wygodny Kierowca”)
 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja albo pokrycie kosztów albo organizacja i pokrycie kosztów świadczeń zgodnie z tabelą znajdującą się w ust. 10.
 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenie pomocy w związku z awarią pojazdu oraz w przypadku trudności związanych z eksploatacją pojazdu. Świadczenia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 4. Umowa może zostać zawarta w wariancie „Wygodny kierowca – concierge” albo w wariancie „Wygodny kierowca – usługi w cenie”.
 5. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski.
 6. Umowa zawierana jest na czas określony.
 7. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.
 8. Ubezpieczonymi są osoby wskazane w polisie.
 9. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby, z którą Ubezpieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe:
  1. w pojeździe, który w chwili zdarzenia powodującego szkodę, w tym awarii, nie był dopuszczony do ruchu w świetle przepisów obowiązujących w miejscu ww. zdarzenia lub nie posiadał wymaganego tamtejszym prawem badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu, w tym wynikający z braku należytej konserwacji pojazdu, był przyczyną ww. zdarzenia,
  2. w następstwie kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, o ile kierowanie pojazdem w takim stanie było sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu zdarzenia powodującego szkodę,
  3. w następstwie kierowania pojazdem bez uprawnień wymaganych zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu zdarzenia powodującego szkodę,
  4. w następstwie działań wynikających z konfliktów pomiędzy państwami, niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, jak i konfliktów w ramach jednego państwa, w tym zamieszek, strajku, lokautu, sabotażu, zamachu stanu, zamachów terrorystycznych, oraz działań zmierzających do przeciwstawienia się ww. zdarzeniom, w tym konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia z nakazu organów sprawujących władzę,
  5. na skutek trzęsienia ziemi, reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego,
  6. na skutek użycia pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  7. na skutek niewłaściwego załadowania pojazdu lub niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu,
  8. na skutek użycia pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa.
  9. na skutek awarii pojazdu będącej następstwem nieusunięcia przyczyn wcześniejszej awarii, w związku z którą COMPENSA już udzielała pomocy.
 10. Poniższa tabela zawiera listę i opis świadczeń przysługujących w ramach umowy w zależności od wariantu ubezpieczenia i do wysokości limitów określonych w tabeli dla poszczególnych świadczeń.
  WARIANT UBEZPIECZENIA „Wygodny kierowca – concierge” „Wygodny kierowca – usługi w cenie”
  Awaria pojazdu (zdarzenie wynikające z przyczyny wewnętrznej, polegające na nagłym i niespodziewanym zatrzymaniu funkcjonowania lub uszkodzeniu elementu mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego pojazdu).
  Pomoc w organizacji usługi naprawy pojazdu w sieci HPC24 TAK TAK
  Pomoc w organizacji usługi naprawy opon w sieci HPC24 TAK TAK
  Pomoc w organizacji samochodu zastępczego TAK TAK
  Trudności związane z eksploatacją pojazdu
  Pomoc w organizacji przeglądu okresowego pojazdu w sieci HPC24 TAK TAK
  Pomoc w organizacji usługi naprawy pojazdu w sieci Pomoc w organizacji bieżących napraw pojazdu w sieci HPC24 TAK TAK
  Filtr oleju przy przeglądzie olejowym realizowanym w sieci HPC24 przy zakupie w sieci HPC24 oleju spełniającego normy technologiczne producenta pojazdu, z wyłączeniem filtra oleju zintegrowanego z silnikiem (pokrycie kosztów filtra, bez kosztów podłączenia komputera) TAK (1 raz w okresie ubezpieczenia) TAK (1 raz w okresie ubezpieczenia)
  Skorzystanie z usługi carsharing świadczonej przez PANEK (wydanie elektronicznego kodu bonusowego do użycia w aplikacji PANEK) TAK (30 minut do wykorzystania w okresie ubezpieczenia) TAK (30 minut do wykorzystania w okresie ubezpieczenia)
  Organizacja najmu pojazdu w modelu na minuty i dni TAK TAK
  Organizacja usługi naprawy pojazdu lub wymiany opon realizowanych w sieci HPC24 w modelu „door to door” tj. z odbiorem pojazdu z miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego i odstawieniem pojazdu w miejsce wskazane przez Ubezpieczonego TAK TAK
  Pomoc przy naprawie pojazdu realizowanej w sieci HPC24 (częściowe pokrycie kosztu) TAK TAK (25 zł przy naprawie pojazdu wskazanego w polisie, której koszt wynosi co najmniej 300 zł, 2 razy w okresie ubezpieczenia)
  Przegląd pojazdu w sieci HPC24 obejmujący weryfikację płynów, ewentualnych wycieków, szczelności układu wydechowego, przegląd zawieszenia, tarcz lub klocków hamulcowych (pokrycie kosztów przeglądu). NIE TAK (1 raz w okresie ubezpieczenia)
  Ozonowanie pojazdu wewnątrz i mycie zewnętrzne w sieci HPC24 (pokrycie kosztów) NIE TAK (1 raz w okresie ubezpieczenia, limit 100 zł)
  Realizacja usługi „door to door” przy organizacji przeglądu samochodu lub naprawy samochodu lub wymiany opon w sieci HPC24 tj. z odbiorem pojazdu z miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego i odstawieniem pojazdu w miejsce wskazane przez Ubezpieczonego NIE TAK (1 raz w okresie ubezpieczenia)
  Serwis klimatyzacji i uzupełnienie czynnika R134a w sieci HPC24 NIE TAK (1 raz w okresie ubezpieczenia)
 11. Suma ubezpieczenia wynosi :
  1. w wariancie „Wygodny Kierowca – Concierge” – 500 zł na wszystkie świadczenia,
  2. w wariancie ”Wygodny Kierowca – Usługi w cenie” – 1 000 zł na wszystkie świadczenia.

 

§ 3. OKREŚLANIE ŚWIADCZENIA, ZGŁASZANIE POTRZEBY SKORZYSTANIA ZE
ŚWIADCZENIA

 

 1. W razie potrzeby skorzystania ze świadczeń w ramach umowy Wygodny Kierowca należy skontaktować się infolinią pod numerem telefonu 500 96 56 26
 2. W terminie 2 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia potrzeby skorzystania ze świadczenia w ramach umowy Wygodny Kierowca, HPC24 przekazuje Ubezpieczonemu informacje dotyczące sposobu jego realizacji.
 3. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 2, następuje w sposób uzgodniony z Ubezpieczonym.
 4. Jeśli skorzystanie ze świadczenia wiąże się z poniesieniem przez Ubezpieczonego określonych kosztów, HPC24 przesyła kosztorys wraz z warunkami umowy o realizację świadczenia w zakresie, w jakim stanowi ono usługę zlecaną przez Ubezpieczonego (poza zakresem ochrony ubezpieczeniowej). W takim przypadku realizacja świadczenia odbywa się wyłącznie po akceptacji przez Ubezpieczonego kosztorysu oraz warunków umowy i po zapłacie kwoty wskazanej w kosztorysie na rachunek bankowy podany przez HPC24, o ile akceptacja i zapłata nie nastąpią później niż w ciągu 3 godzin od chwili otrzymania kosztorysu.
 5. Ubezpieczony może odwołać realizację świadczenia najpóźniej na 3 godziny przed ustaloną chwilą rozpoczęcia.
 6. W celu skorzystania ze świadczeń w ramach umowy Wygodny Kierowca nie należy korzystać z pomocy innych podmiotów niż COMPENSA lub podmiot działający na jej zlecenie.

 

§ 4. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

 

 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się na podstawie taryfy składek, obowiązującej w COMPENSIE w dniu zawierania umowy i z uwzględnieniem wybranego wariantu ubezpieczenia.
 2. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy.

 

§ 5. WYPOWIEDZENIE UMOWY ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od niej w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli najpóźniej w chwili jej zawarcia COMPENSA nie poinformowała Ubezpieczającego, będącego konsumentem, o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim COMPENSA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 3. Nie ma możliwości wypowiedzenia umowy.

 

§ 6. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

 1. W przypadku zastrzeżeń co do wykonywania działalności przez COMPENSĘ, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy przysługuje prawo wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Konsument może też zwrócić się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.
 3. COMPENSA ma prawo żądania od Ubezpieczającego zwrotu faktycznie poniesionych przez siebie kosztów, związanych z dochodzeniem należności wynikających z umowy.

 

§ 7. REKLAMACJE I SKARGI

 

 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy, będącemu osobą fizyczną oraz Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, będącemu osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamację można złożyć w każdej jednostce COMPENSY obsługującej klientów.
 3. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  1. pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma dostarczonego osobiście,
  2. telefonicznie pod numerem: 22 501 61 00,
  3. ustnej do protokołu w jednostce COMPENSY obsługującej klientów – tylko w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy, będącego osobą fizyczną,
  4. elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy będącego osobą fizyczną.
 4. COMPENSA odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli COMPENSA z uzasadnionej przyczyny nie może udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, poinformuje osobę wnoszącą reklamację o przyczynach braku możliwości jego dotrzymania, możliwości dotrzymania terminu, okolicznościach, które muszą zostać ustalone, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nowy termin nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji).
 5. COMPENSA odpowiada na reklamacje w postaci papierowej lub:
  1. w przypadku Ubezpieczających, Ubezpieczonych i uprawnionych z umowy, będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; odpowiedź może zostać dostarczona osobie składającej reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wniosek,
  2. w przypadku poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego będących osobami prawnymi albo spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Podmioty nieposiadające prawa do złożenia reklamacji mogą złożyć skargę dotyczącą usług świadczonych przez COMPENSĘ. Do skargi stosuje się ww. postanowienia dotyczące reklamacji z wyłączeniem postanowień dotyczących formy odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono inną formę odpowiedzi. Jeśli skarżący wyraził chęć otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź na skargę wysyłana jest na wskazany adres e-mail.
 7. Ubezpieczający, Ubezpieczony oraz uprawniony z umowy, będący osobą fizyczną, mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, zwłaszcza w przypadku nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji, niewykonania w terminie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z oczekiwaniem klienta.
 8. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy, będącego osobą fizyczną, spór z COMPENSĄ można poddać pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl).
 9. Spory między konsumentami a przedsiębiorcami można rozwiązywać na drodze pozasądowej, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail COMPENSY: centrala@compensa.pl.

 

§ 8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. COMPENSA wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy w przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu po zakończeniu umowy leasingu z leasingodawcy na leasingobiorcę, jeśli wyrażą oni taką wolę.
 2. Jeśli Ubezpieczający zapłacił składkę lub jej pierwszą ratę w wysokości i terminie, które zostały wskazane w ofercie zawarcia umowy na okres ubezpieczenia następujący bezpośrednio po okresie ubezpieczenia wskazanym w poprzedniej umowie, kolejna umowa dochodzi do skutku, jeśli zgodnie z treścią oferty nie jest wymagane dojście oświadczenia woli Ubezpieczonego o jej zawarciu do COMPENSY.
 3. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
 4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy miejscowo dla adresu siedziby COMPENSY) albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uprawnionego z umowy, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy.