Skip to main content

 

Regulamin Akcji Promocyjnej “Odbierz motel dla pszczół od Beesafe”

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Odbierz motel dla pszczół od Beesafe” (dalej, jako: „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000824339, NIP 7010961673, REGON: 385068070, wysokość kapitału zakładowego 21.540.000,00 zł. Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem  RPU 11246601/A. Działając jako wyłączny agent ubezpieczeniowy Beesafe Sp. z o. o. zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń (COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, dalej: „COMPENSA”), z którym zawarł stosowną umowę. 
 3. Akcja Promocyjna ma na celu nieodpłatne umożliwienie uczestnikom Akcji Promocyjnej odbiór motelu dla pszczół murarek. Motele są zaprojektowany i wykonane z myślą o pszczołach murarkach. Akcja promocyjna jest częścią akcji edukacyjnej na temat pszczół i dzikich zapylaczy.
 4. Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny, jednak uzależniony od spełnienia wymogów, o których mowa w Regulaminie.
 5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna nieodpłatnie na stronie Organizatora: www.beesafe.pl/pszczoly może być pozyskiwany, odtwarzany i utrwalany przez uczestników Akcji Promocyjnej. Zaakceptowanie przez uczestnika Akcji Promocyjnej Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Stronami usługi świadczonej drogą elektroniczną są Organizator i uczestnik Akcji Promocyjnej. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z momentem zakończenia korzystania z usług świadczonych przez Organizatora.
 6. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się postanowienia § 4 Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje uczestnikom Akcji Promocyjnej przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania, w szczególności w zakresie zachowania poufności haseł dostępowych oraz korzystania z bezpiecznego sprzętu i oprogramowania, minimalizującego narażenie na ataki hakerskie lub wyłudzanie danych.
 8. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę.
 9. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu uczestnik Akcji Promocyjnej musi zapewnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze stroną internetową: dostęp do sieci Internetowej, dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW (Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies; posiadać konto e-mail i mieć możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną. Na stronie www.beesafe.pl/wakacje mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, XML, DHTML, cookies.
 10. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej zakazuje się dostarczania jakichkolwiek treści bezprawnych z użyciem systemów i narzędzi przewidzianych niniejszym Regulaminem, ani w jakikolwiek inny sposób.

 

 

§ 2 Sposób przeprowadzania Akcji Promocyjnej i zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 

 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie 5 lipca 2022 r. do 24 lipca 2022 r. (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”) lub do wyczerpania zapasów moteli (tj. 500 sztuk).
 2. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna (“Uczestnik Akcji Promocyjnej”) która zgłosi swój udział w Akcji Promocyjnej i łącznie spełni następujące warunki: 

  – ukończyła 18 rok życia,
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  – zaakceptowała postanowienia Regulaminu,
  – podała w dedykowanym formularzu Akcji Promocyjnej prawidłowe dane do wysyłki: www.beesafe.pl/pszczoly

 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej, który spełni łącznie wszystkie warunki Akcji Promocyjnej określone powyżej przed wyczerpaniem zapasów moteli, o którym mowa w ust. 1 powyżej, otrzyma jeden motel dla murarek (dalej „Motel”).
 4. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej upoważniony jest do otrzymania jednego „Motelu”, bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń.
 5. Przekazanie Motelu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nastąpi za pośrednictwem Inpost i zostanie dokonane w ciągu 30 dni od dnia spełnienia ostatniego z warunków, określonych w ust. 2 powyżej.
 6. Wysyłka Moteli będzie zrealizowana przez partnera Organizatora tj. Fundację Łąka (ul. Wandy 3/7 m. 20, 03-949 Warszawa; NIP: 1132877249; REGON: 147268510, KRS: 0000511332). Fundacja będzie przetwarzać wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji wysyłki tj. Imię, nazwisko, adres podany przez Uczestnika (na podstawie umowy łączącej Fundację z BeeSafe), dane nie będą przesyłane do podmiotów trzecich lub poza obszar EOG. Pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych zostały przekazane w Klauzuli Informacyjnej (RODO) BeeSafe podczas wykonywania kalkulacji.

 

§ 3 Prawa Organizatora

 

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Akcji Promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem dostawców usług internetowych Uczestników Akcji Promocyjnej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, pozostającej poza racjonalną możliwością oddziaływania Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji Promocyjnej. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników Akcji Promocyjnej na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Akcji Promocyjnej. Odpowiedzialność Organizatora w przypadku wystąpienia siły wyższej jest wyłączona.  
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Akcji Promocyjnej z Akcji Promocyjnej w przypadku działania sprzecznego z niniejszym regulaminem lub naruszającego przepisy prawa.
 4. Organizator zastrzega, iż w przypadku podania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej nieprawidłowych danych adresowych lub nieodebrania Kul, ponowne wysłanie Motelu nie będzie możliwe.

 

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje uczestników Akcji Promocyjnej, powinny być przesyłane drogą elektroniczną, na adres reklamacje@compensa.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;  b) adres e-mail Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;  c) dokładny opis i powód reklamacji oraz d) informację o oczekiwanym sposobie realizacji reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji uczestnik zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres, z którego wysłano reklamację lub inny adres e-mail wskazany w treści reklamacji jako adres, na który odpowiedź na reklamacje ma być przesłana.
 6. Niezależnie od zgłoszenia reklamacji, uczestnik akcji promocyjnej jest uprawnienia do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Spory między konsumentami a przedsiębiorcami można rozwiązywać na drodze pozasądowej, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/ odr/. Adres e-mail Organizatora  kontakt@beesafe.pl

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 2. Uczestnikom Akcji Promocyjnej, którzy spełnią wymogi opisane w niniejszym Regulaminie, nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco-informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 5 lipca do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.