REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(ZDALNE OGLĘDZINY W PROCESIE ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW UBEZPIECZENIA)


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu jest BeeSafe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000824339, NIP: 7010961673, kapitał zakładowy: 21 540 000,00 zł – opłacony w całości (dalej „BeeSafe”).
 2. BeeSafe jest agentem ubezpieczeniowym wyłącznym Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006691, NIP: 526-02-14-686, kapitał zakładowy: 179.851.957 zł – opłacony w całości (dalej „Compensa”).
 3. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. BeeSafe świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.
 6. Klient nie ponosi kosztów korzystania z usług drogą elektroniczną innych niż koszty połączenia internetowego zgodnych ze stawkami operatora, z którego usług Klient korzysta.

§ 2
DEFINICJE

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta,
 2. APLIKACJA – udostępnione przez BeeSafe narzędzie informatyczne umożliwiające Klientowi przeprowadzenie zdalnych oględzin pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia,
 3. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 4. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 5. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 6. KLIENT – korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w Regulaminie.

§ 3
ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ORAZ ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. W przypadku konieczności uzyskania przez BeeSafe dokumentacji obrazującej stan pojazdu po zawarciu umowy ubezpieczenia i w trakcie jej wykonywania, pracownik może zaproponować ubezpieczającemu przeprowadzenie zdalnej inspekcji stanu pojazdu przesyłając na urządzenie mobilne SMS zawierający link z adresem strony vigac.videoinspektor.com. Powyższe działalnie może być ponowione jeden raz, przy czym odbywa się to już w ramach kolejnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Klient klikając zielony przycisk w Aplikacji składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego zapisów, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozłączenia sesji zdalnej inspekcji. Przez cały czas korzystania z Aplikacji Klient ma możliwość rozłączenia sesji zdalnej inspekcji.
 4. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie zdalnej inspekcji stanu pojazdu, w tym:

  1. wykonanie materiału zdjęciowego w ramach zdalnej inspekcji,
  2. przesłanie materiału zdjęciowego do BeeSafe,
  3. przesyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie zdalnej inspekcji (SMS).
 5. Link, o którym jest mowa w ust. 1, jest ważny przez 48 godzin od jego otrzymania SMS-em, chyba że wcześniej Klient otrzyma SMS z nowym linkiem.

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG

 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: iOS w wersji 11 lub nowszej z odblokowanym dostępem do kamery dla przeglądarki Safari oraz na urządzenie mobilne z procesorem dwurdzeniowym, działające pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 4.2 lub nowszej z zainstalowaną przeglądarką Chrome w wersji 61 lub nowszej lub alternatywnie FireFox w wersji 56 lub nowszej z odblokowanym dostępem do kamery dla ww. przeglądarek. Aplikacja wymaga połączenia do sieci Internet z minimalnym transferem 3G lub LTE.
 2. BeeSafe wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Ryzyko wystąpienia ww. zagrożeń należy traktować jako potencjalne, jednakże może ono wystąpić pomimo zastosowania przez BeeSafe i inne podmioty realizujące prace na jej rzecz środków zabezpieczających infrastrukturę informatyczną odpowiadającą za działanie Aplikacji. Do podstawowych zagrożeń należy zaliczyć: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, włamanie do systemu informatycznego Klienta oraz kradzież sprzętu. W celu minimalizacji wystąpienia ww. ryzyk Klient powinien należycie zabezpieczyć swój sprzęt komputerowy, w szczególności:

  1. instalując i używając jedynie legalne oprogramowanie, co do którego ma zapewnione wsparcie producenta i co do którego otrzymuje aktualizacje przynajmniej w zakresie poprawek bezpieczeństwa,
  2. instalując aktualne poprawki producentów sprzętu i oprogramowania,
  3. instalując aktualne programy antywirusowe oraz zapory sieciowe,
  4. stosując szyfrowanie dysków i innych nośników danych,
  5. stosować odpowiednio długie i skomplikowane hasła, regularnie je zmieniać i nigdy ich nie udostępniać innym osobom.

§ 5
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klient może złożyć reklamację lub skargę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamację mogą złożyć:

  1. Ubezpieczający, Ubezpieczony oraz uprawniony z umowy, będący osobą fizyczną, w tym osobą fizyczną, która jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, lub osobą fizyczną prowadzącą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  2. Ubezpieczający, Ubezpieczony oraz poszukujący ochrony ubezpieczeniowej, będący osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej.
 3. Pozostałe podmioty mogą złożyć skargę dotyczącą świadczonych usług.
 4. Reklamację można złożyć w każdej jednostce Compensy obsługującej klientów, w tym w BeeSafe.
 5. Reklamacja może być złożona:

  1. na piśmie – osobiście w jednostce Compensy obsługującej klientów albo wysłana przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy;
  2. ustnie – telefonicznie pod numerem 22 501 61 00;
  3. ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Compensy obsługującej klientów – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna;
  4. w postaci elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna”.
 6. Compensa odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu uznaje się za jego zachowanie.
 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5, Compensa w informacji przekazywanej występującemu z reklamacją wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia, które są niezbędne do rozpatrzenia sprawy, oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 8. Compensa odpowiada na reklamacje w postaci papierowej lub:

  1. w przypadku Ubezpieczających, Ubezpieczonych i uprawnionych z umowy, będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, przy czym na wniosek klienta Compensa może dostarczyć odpowiedź pocztą elektroniczną,
  2. w przypadku Ubezpieczających, Ubezpieczonych i poszukujących ochrony ubezpieczeniowej, będących osobami prawnymi albo spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Do skargi stosuje się postanowienia dotyczące reklamacji z wyłączeniem postanowień dotyczących formy odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono inną formę odpowiedzi.

§ 6
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. BeeSafe świadczy usługi, których dotyczy Regulamin, za pośrednictwem APREEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Niegolewskiego 17/1, 01-570 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355737, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „APREEL”).
 2. Aplikacja zawiera informacje i dokumenty chronione prawami autorskimi, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne, stanowiące przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej, należące do APREEL.
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści przekazywane za pośrednictwem Aplikacji. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Aplikacji informacji i treści obraźliwych, o charakterze bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu teleinformatycznego. W przypadku wysłania do Aplikacji treści określonych w zdaniu poprzednim BeeSafe może wystąpić do Klienta z roszczeniem odszkodowawczym na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 5. BeeSafe nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym mającym nieoficjalne oprogramowanie czy posiadającym zmodyfikowane przez Klienta pliki systemowe pomimo blokady ze strony producenta urządzenia.
 6. BeeSafe nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Aplikacji z przyczyn niezależnych od BeeSafe. W szczególności ww. podmiot nie ponosi odpowiedzialności w przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji wynikającego w szczególności z potrzeb technicznych związanych z modyfikacją systemu teleinformatycznego, usunięciem awarii lub nieprawidłowości w systemie teleinformatycznym na czas niezbędny do ich dokonania.
 7. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. O zmianach Regulaminu BeeSafe informuje Klientów poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie www.beesafe.pl.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 grudnia 2021 roku.