Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Beesafe sp. z o.o.

 

Obowiązuje od 29.03.2021r.


 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu jest Beesafe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-342) Warszawa przy Al. Jerozolimskich 162 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000824339, NIP: 701-096-16-73, kapitał zakładowy 18.340.000,00 zł („Beesafe”).
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług,tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Beesafe świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Klient nie ponosi kosztów korzystania z usług drogą elektroniczną innych niż składka ubezpieczeniowa czy koszty połączenia internetowego z Adresem elektronicznym, Narzędziem Beesafe oraz z Portalem Klienta, zgodnych ze stawkami operatora, z usług którego Klient  korzysta.
 5. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Regulamin programu lojalnościowego.

§ 2
Definicje

 
Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
  porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej wskazany przez Klienta,
 2. NARZĘDZIE BEESAFE – udostępnione przez Beesafe narzędzie informatyczne umożliwiające Klientowi wprowadzenie danych oraz uzyskanie propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia,
 3. PORTAL KLIENTA – system informatyczny służący do obsługi Klientów Beesafe,
 4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Beesafe,
 5. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 6. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 7. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w Regulaminie.

§ 3
Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

 1. Beesafe drogą elektroniczną świadczy usługę polegającą na umożliwieniu zawarcia na odległość umów ubezpieczenia oraz usługę polegającą na umożliwieniu korzystania z Portalu Klienta.
 2. Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego zapisów.
 3. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1, Klient może otrzymać propozycję zawarcia umowy ubezpieczenia przygotowaną w oparciu o dane zadeklarowane i wprowadzone przez Klienta do Narzędzia Beesafe oraz w oparciu o dane zgromadzone w bazie danych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz w Centralnej Bazie Pojazdów.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia jest ważna do daty rozpoczęcia ochrony zgodnie z treścią propozycji od chwili jej przedstawienia przy założeniu niezmienności warunków, które mają wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej, dotyczących posiadacza pojazdu lub pojazdu oraz wyłącznie dla przedstawionego zakresu ubezpieczenia. Po ww. okresie warunki zawarte w propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia przestają wiązać to znaczy, że jeśli propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia nie zostanie w tym okresie zaakceptowana przez Klienta, to ochrona ubezpieczenia się nie rozpocznie a zapłacona składka ubezpieczeniowa zostanie zwrócona.
 5. Jeśli propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia nie opiera się na danych zgromadzonych w bazie danych prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz w Centralnej Bazie Pojazdów, to propozycja ta jest ważna do chwili zakończenia korzystania przez Klienta ze świadczenia usługi polegającej na umożliwieniu zawarcia na odległość umów ubezpieczenia. Zdanie 2 w ust. 4 powyżej stosuje się.
 6. Klient potwierdza wolę zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez wybór opcji „Kup i Zapłać”.
 7. Zapłata składki ubezpieczeniowej możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem operatora płatności internetowej, na którego stronę internetową Klient zostaje przekierowany bezpośrednio po dokonaniu wyboru opcji „Kup i Zapłać”. Zawierając umowę ubezpieczenia przy pomocy usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Beesafe nie ma możliwości zapłaty składki ubezpieczeniowej w inny sposób aniżeli we wskazany w poprzednim zdaniu.
 8. Dokumenty dotyczące propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dotyczące zawartej umowy ubezpieczenia są wysyłane na Adres elektroniczny Klienta podany w trakcie korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Beesafe.
 9. W chwili wybrania opcji „Kup i zapłać” na podstawie danych podanych uprzednio przez Klienta i pobranych z baz danych, o których mowa w ust. 3, automatycznie tworzone jest indywidualne konto Klienta w Portalu Klienta.
 10. Logowanie do Portalu Klienta odbywa się za pomocą loginu, czyli numeru telefonu Klienta podanego w trakcie korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Beesafe , oraz jednorazowego kodu wysyłanego na podany przez Klienta numer telefonu.
 11. Portal Klienta posiada następujące funkcjonalności:
  • dostęp do danych Klienta
  • dostęp do danych pojazdu,
  • zmianę danych Klienta,
  • informacje o zakresie ubezpieczenia,
  • pobranie dokumentu ubezpieczenia,
  • zgłoszenie szkody,
  • sprawdzenie statusu zgłoszonej szkody,
  • sprawdzenie statusu szkody,
  • dostęp do dokumentów ubezpieczenia,
  • dostęp do oferty przygotowanej dla Klienta,
  • dostęp do artykułów o tematyce ubezpieczeniowej,
  • sprawdzenie listy punktów oraz dostępnych bonusów w programie lojalnościowym Beesafe,
  • możliwość wymiany punktów lojalnościowych na nagrody,
  • dostęp do pomocy.
 12. W przypadku zgubienia telefonu oraz przeniesienia praw do numeru telefonu na osobę trzecią Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia takiego faktu na infolinii Beesafe pod numerem telefonu 500965626 W takim przypadku konto Klienta na Portalu Klienta zostanie zablokowane.

§ 4
Zawieranie i rozwiązywanie umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług, o których mowa w § 3 ust.1
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą upływu terminu wskazanego jako okres związania złożoną ofertą, a przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z chwilą zakończenia okresu ochrony ubezpieczeniowej. W takim przypadku, aby ponownie rozpocząć korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczna przez Beesafe należy ponownie złożyć oświadczenie jak w § 3 ust. 2.
 3. Rozwiązanie umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną następuje także w przypadku opisanym w § 7 ust. 5.
 4. Klient ma nieodpłatną możliwość zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną składając pisemną rezygnację przesyłaną na adres Beesafe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342

§ 5
Wymagania techniczne niezbędne w celu skorzystania z usług świadczonych
drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu

 

 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych: Chrome od wersji 49, Firefox od wersji 68, Edge od wersji 17, Opera od wersji 63, Safari od wersji 5.1, posiadanie Adresu elektronicznego oraz numeru telefonu, który został podany podczas korzystania z usług świadczonych przez Beesafe drogą elektroniczną.
 2. Beesafe wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Ryzyko wystąpienia ww. zagrożeń należy traktować jako potencjalne, jednakże może ono wystąpić pomimo zastosowania przez Beesafe i inne podmioty realizujące prace na jej rzecz środków zabezpieczających infrastrukturę informatyczną odpowiadającą za działanie Portalu Klienta. Do podstawowych zagrożeń należy zaliczyć: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, włamanie do systemu informatycznego Klienta oraz kradzież sprzętu. W celu minimalizacji wystąpienia ww. ryzyk Klient powinien należycie zabezpieczyć swój sprzęt komputerowy, w szczególności:
  • instalując i używając jedynie legalne oprogramowanie, co do którego ma zapewnione wsparcie producenta i co do którego otrzymuje aktualizacje przynajmniej w zakresie poprawek bezpieczeństwa;
  • instalując aktualne poprawki producentów sprzętu i oprogramowania,
  • instalując aktualne programy antywirusowe oraz zapory sieciowe,
  • stosując szyfrowanie dysków i innych nośników danych,
  • stosować odpowiednio długie i skomplikowane hasła, regularnie je zmieniać i nigdy ich nie udostępniać innym osobom.

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Klient może złożyć reklamację na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Beesafe.
 2. Reklamacja jest składana pisemnie i przesyłana jest na adres Beesafe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację przysłana jest w powyższym terminie pisemnie na adres wskazany przez Klienta lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

§ 7
Pozostałe postanowienia

 

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Narzędzie Beesafe oraz Portal Klienta wykorzystują pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z ich zasobów. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. O zmianach Regulaminu, w tym załączonego do niego Regulaminu programu lojalnościowego, Klient jest informowany pocztą elektroniczną. Na adres elektroniczny przesyłana jest nowa treść Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian, w ciągu 30 dni ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych i rezygnacji z udziału w programie lojalnościowym. W takim przypadku konieczne jest wysłanie przez Klienta e-maila na następujący adres poczty elektronicznej Beesafe: kontakt@beesafe.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 marca 2021 r.