Załącznik nr 1 do umowy agencyjnej nr 10006/2020 (dalej w niniejszym załączniku „Umowa Agencyjna”)

Warszawa, dnia 22.07.2020

 

PEŁNOMOCNICTWO nr 10006/3I/2020
z dnia 22.07.2020

 

„Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie
162, 02-342 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 6691, NIP
526-02-14-686, o kapitale zakładowym 179 851 957,00 zł wpłaconym w całości,

reprezentowana przez:

Artura Borowińskiego – Prezesa Zarządu

Ireneusza Arczewskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu

zwana dalej „Towarzystwem”,

„Beesafe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 162, 02-342
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000824339, REGON: 385068070, NIP 701-096-16-73, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 18.340.000,00 zł

wpisanej do rejestru agentów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11246601/A

zwanej dalej „Agentem”,

do wykonywania Czynności agencyjnych w imieniu lub na rzecz Towarzystwa, na podstawie Umowy Agencyjnej,
zgodnie z zasadami i warunkami w niej określonymi, w zakresie grup ubezpieczeń z Działu II Załącznika do ustawy z
dnia 15 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.Dz.U. z 2017 r, poz. 1170 z późn.
zm.) oraz w zakresie limitów sum ubezpieczenia, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo nie upoważnia Agenta do pobierania od ubezpieczających składki ubezpieczeniowej.

Agent jest upoważniony do odbierania oświadczeń oraz zawiadomień składanych Towarzystwu w związku
z zawartymi umowami ubezpieczenia, o ile są składane na piśmie lub innym trwałym nośniku w rozumieniu ustawy
z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1170 z
późn. zm.).

Pełnomocnictwo udzielane jest na czas nieokreślony i stanowi integralną część Umowy. Pełnomocnictwo jest ważne
od chwili jego wystawienia do czasu jego pisemnego odwołania. Pełnomocnictwo wygasa także z chwilą rozwiązania
lub wygaśnięcia Umowy Agencyjnej.

Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo przyjmuję Damian Bogdan Andruszewicz, Justyna Śledziewska

Za towarzystwo: Artur Borowiński, Ireneusz Arczewski