Franszyza integralna

Franszyza integralna to kwota, poniżej której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. W takiej sytuacji, to ubezpieczony będzie musiał pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni. Jeśli wartość szkody przekroczy wartość franszyzy integralnej, wówczas ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie. 

Franszyza integralna w praktyce

Pojęcia franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej są ściśle związane z ubezpieczeniami. Zawierając umowę warto dokładnie przyjrzeć się zapisom dotyczącym franszyzy integralnej, aby w przypadku wystąpienia szkody uniknąć rozczarowania. W umowie ubezpieczenia franszyza integralna ujęta będzie kwotowo lub procentowo. Jeśli wysokość szkody będzie niższa niż przyjęta franszyza, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy, a wówczas spoczną one na osobie ubezpieczonej. W przypadku, gdy wartość uszkodzonego mienia przekroczy wartość franszyzy integralnej, ubezpieczony otrzyma pełną wysokość odszkodowania. 

Franszyza integralna w ubezpieczeniu komunikacyjnym

Co do zasady, franszyza integralna może być stosowana we wszystkich  rodzajach ubezpieczeń, a jej wysokość zależy od konkretnego towarzystwa. Najczęściej z pojęciem tym spotkamy się jednak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych. Franszyza integralna stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie dla ubezpieczyciela, a jej celem jej wyeliminowanie ryzyka konieczności naprawy drobnych szkód, których naprawa mogłaby przekroczyć ich rzeczywistą wartość. 

Franszyza integralna — przykłady

Pan Sławek zdecydował się na zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco, w której widniał zapis o franszyzie integralnej. Jej wysokość została określona na 500 złotych. Tymczasem szkoda, która powstała na pojeździe została wyceniona na 480 złotych. W tej sytuacji ubezpieczyciel odmówi pokrycia szkody, a Pan Sławek będzie musiał zapłacić za naprawę z własnej kieszeni. Jeśli szkoda, która powstała na pojeździe, zostałaby wyceniona na przykład na 520 złotych, wówczas towarzystwo wypłaciło odszkodowanie w pełnej wysokości.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z