Skip to main content

Zgłoś zmianę w umowie

Najczęściej wybierane

Wybierz temat zgłoszenia

  * - wypełnienie pola jest wymagane

  Pokaż opisUkryj opis

  Wybrany temat jest teraz obsługiwany przez nowy formularz, dostępny na Portalu Klienta.

  Przejdź do formularza ->

  Jeżeli sprzedałeś pojazd


  Poinformuj nas o przeniesieniu własności w ciągu 14 dni od daty sprzedaży pojazdu.


  Do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan:

  • umowy kupna-sprzedaży / faktury lub;

  • umowy komisowej wraz z fakturą sprzedaży pojazdu przez komis;


  Jeżeli posiadasz ubezpieczenie dobrowolne np. AC lub NNW dołącz wniosek o zwrot składki i podaj numer rachunku bankowego, dokonamy rozliczenia i zwrócimy Tobie ewentualną niewykorzystaną część składki.


  Dokument sprzedaży powinien zawierać: datę sprzedaży; dane pojazdu; dane sprzedającego i kupującego z ich pełnymi danymi adresowymi; numer PESEL lub REGON w przypadku gdy nabywcą jest firma.


  Pamiętaj, z chwilą przeniesienia własności obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nowego właściciela (pozostałe ubezpieczenia z dniem sprzedaży zostają rozwiązane). Jeśli składka lub rata z tytułu OC jest nieopłacona, obowiązek jej opłacenia od dnia zakupu pojazdu przechodzi na kupującego.

  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [zwrot składki]

  Jeżeli kupiłeś pojazd


  Poinformuj nas o nabyciu pojazdu. Do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan dokumentu wymienionego powyżej. Po zmianie własności umowa OC zakończy się z upływem okresu ochrony, chyba że jako kupujący wypowiesz ją wcześniej.


  Jeżeli zmieniły się dane Twojego pojazdu lub aktualne wymagają poprawy, do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan dowodu rejestracyjnego. Jeśli chcesz otrzymać aneks potwierdzający zmianę danych, napisz o tym w treści zgłoszenia.


  Jeżeli zmieniły się Twoje dane osobowe lub adresowe do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan dokumentu np. dowodu rejestracyjnego lub dowodu osobistego. W celu dodania adresu do korespondencji podaj go w treści zgłoszenia. Jeśli chcesz otrzymać aneks potwierdzający zmiany danych, napisz o tym w treści zgłoszenia.

  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [aktualizacja danych]

  Wybrany temat jest teraz obsługiwany przez nowy formularz, dostępny na Portalu Klienta.

  Przejdź do formularza ->


  Jeżeli chcesz zrezygnować z odnowienia umowy OC na kolejny okres ubezpieczenia, wypowiedzenie wyślij najpóźniej na dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.


  Do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan wypowiedzenia (pamiętaj o czytelnym podpisie).

  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [wyp. art. 28]


  Jeżeli jesteś nabywcą pojazdu ubezpieczonego przez Beesafe i chcesz zrezygnować z umowy OC, do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan rezygnacji (pamiętaj o czytelnym podpisie). Umowę rozwiążemy z datą otrzymania rezygnacji. Jeśli na dzień złożenia wypowiedzenia polisa nie jest opłacona, od dnia wymagalności raty do dnia wypowiedzenia, może zostać naliczona składka za czas udzielanej ochrony.

  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [wyp. art. 31]


  Jeżeli nie wypowiedziałeś umowy OC z końcem okresu ubezpieczenia i ubezpieczyłeś pojazd w innym Towarzystwie masz prawo wypowiedzieć umowę automatycznie wznowioną w Beesafe. Umowę rozwiążemy z datą otrzymania dokumentu wypowiedzenia przez formularz.


  Do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan wypowiedzenia (pamiętaj o czytelnym podpisie). Składka z tytułu wznowionej umowy zostanie naliczona od dnia wznowienia do dnia jej wypowiedzenia,
  za czas udzielanej ochrony.

  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [wyp. art. 28a ]


  Jeżeli chcesz odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia do zgłoszenia załącz zdjęcie / skan odstąpienia oraz wniosku o zwrot składki. W przypadku dokonania płatności za polisę zawartą na odległość możliwość odstąpienia przysługuje w ciągu 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Za dzień odstąpienia uznaje się datę otrzymania dokumentu wypowiedzenia przez formularz. Jeśli ochrona z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia już się rozpoczęła zostanie naliczona składka za czas udzielanej ochrony.


  Jeśli posiadasz tylko propozycję ubezpieczenia (nie dotyczy wznowienia umowy OC) nie ma obowiązku przesyłania rezygnacji. Nieopłacona oferta wygaśnie.

  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [wyp. art. 40]
  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [zwrot składki]


  Jeżeli dokonałeś demontażu lub wyrejestrowania pojazdu do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan:

  • zaświadczenia o demontażu / zezłomowaniu lub;

  • decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu;

  • wniosek o zwrot składki oraz rachunek bankowy. W przypadku ewentualnej nadpłaty zwrócimy część składki.


  Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą demontażu / wyrejestrowania pojazdu.


  Pamiętaj, jeśli na dzień demontażu polisa nie została opłacona, od dnia wymagalności raty do dnia zakończenia ochrony może zostać naliczona składka za czas udzielanej ochrony.

  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [zwrot składki]


  Jeżeli dokonałeś darowizny do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan dokumentu.


  Pamiętaj, wskutek całkowitej darowizny obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nowych właścicieli. Jeśli posiadałeś ubezpieczenie dobrowolne np. AC lub NNW dołącz wniosek o zwrot składki oraz rachunek bankowy. W przypadku ewentualnej nadpłaty zwrócimy część składki.


  Jeśli składka z tytułu OC jest nieopłacona, obowiązek jej opłacenia od dnia darowizny przechodzi na obdarowanych. Polisa OC zakończy się z końcem okresu ochrony, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana przez obdarowanego. W przypadku darowizny częściowej w danych polisy zostanie dopisany / usunięty jedynie współwłaściciel(e).

  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [zwrot składki]


  W przypadku dziedziczenia do zgłoszenia dołącz zdjęcie / skan:

  • aktu poświadczenia dziedziczenia lub;

  • aktu zgonu lub;

  • pełne dane osób dziedziczących: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL


  Wskutek dziedziczenia pojazdu umowa zostanie przepisana w całości na dziedziczących z datą z aktu zgonu.
  W przypadku całkowitej zmiany własności umowa nie wznowi się na kolejny rok.


  W celu naniesienia cesji w treści zgłoszenia podaj: pełną nazwę banku, adres, NIP, REGON.
  Jeżeli chcesz znieść cesję: załącz dokument podpisany przez Cesjonariusza (np. bank) potwierdzający przeniesienie zwrotne praw własności. W odpowiedzi otrzymasz potwierdzenie naniesienia/zniesienia cesji.


  Warunkiem wystawienia Zielonej Karty jest zawarcie i opłacenie umowy OC. Zielona Karta zostanie wystawiona od dnia następnego po dacie zgłoszenia oraz do końca okresu umowy OC. Okres Zielonej Karty nie może być krótszy niż 15 dni. ZK wysyłamy listem na adres wskazany w treści zgłoszenia.


  Poruszając się po większości krajów europejskich nie potrzebujesz Zielonej Karty, wystarczy, że posiadasz ważną polisę OC.
  Sprawdź przed podróżą w jakim kraju wymagana jest Zielona Karta.
  Link do mapy: https://www.pbuk.pl/system-zielonej-karty/mapa-systemu


  Jeżeli zawarłeś z nami ubezpieczenie dane o płatnościach znajdziesz w Portalu Klienta. Wybierz polisę, której płatności chcesz sprawdzić i przejdź do zakładki Płatności.


  Link do portalu https://beesafe.pl/portalklienta/logowanie/numer-telefonu


  Jeżeli chcesz podać dane do zwrotu możesz skorzystać z poniższego wniosku

  Wzór dokumentu znajdziesz tutaj [zwrot składki]


  W przypadku wątpliwości wyślij zapytanie przez formularz.


  Jeżeli na powyższej liście brakuje tematu dotyczącego Twojego zapytania, wpisz treść w poniższym formularzu.


  Jeżeli masz pytanie dotyczące fotoinspekcji pojazdu wpisz je w poniższym formularzu. W ramach zawierania nowej umowy ubezpieczenia z ryzykiem autocasco lub ubezpieczenie szyb wymagane jest przekazanie zdjęć ubezpieczonego pojazdu. Zdjęcia powinny zawierać ujęcie auta z czterech rogów z widoczną tablicą rejestracyjną. Zdjęcia powinny byc wykonane w świetle dziennym oraz być wyraźne.

  Numer polisy *

  (Numer polisy Beesafe składa się z 12 cyfr i zaczyna się od numeru 66014…)

  Twój email *

  (Na podany e-mail otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz odpowiedź.)

  Twój numer telefonu

  Treść wiadomości

  Dołącz załączniki *

  (maks. 4 pliki, 4MB. PDF,JPG,JPEG,PNG,GIF,DOCX,TXT,CSV)

  Dołącz załączniki

  (maks. 4 pliki, 4MB. PDF,JPG,JPEG,PNG,GIF,DOCX,TXT,CSV)

  Zanim wyślesz formularz, sprawdź tutaj kto jest Administratorem Twoich danych.

  Aby obsłużyć Twoje zlecenie, potrzebujemy Twojej zgody na kontakt. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, zapraszamy do skorzystania z innych form kontaktu.