Fundusz ubezpieczeniowy

Fundusz ubezpieczeniowy to środki materialne, które umożliwiają zakładowi ubezpieczeń wypłatę zobowiązań na rzecz ubezpieczonych. 

Czemu służy fundusz ubezpieczeniowy?

Funduszem ubezpieczeniowym nazywamy rezerwę techniczno-ubezpieczeniową w kwocie netto, która przeznaczana jest na wypłatę wszelkich odszkodowań i świadczeń wynikających z umów ubezpieczeniowych zawartych z klientami. Osobą sprawującą pieczę nad funduszem i zajmującą się wyceną produktów ubezpieczeniowych tak, by zaspokojenie wszelkich roszczeń było możliwe, jest aktuariusz. To na nim spoczywa odpowiedzialność osiągnięcia pożądanego poziomu rezerw, aby towarzystwo mogło wywiązać się ze wszystkim zobowiązań. 

Na co przeznaczane są środki z funduszu ubezpieczeniowego?

Działalność ubezpieczeniowa obarczona jest sporym ryzykiem i wiąże się z przepływem ogromnych sum pieniężnych. Podstawą działalności i elementem gwarantującym płynność finansową są rezerwy na ewentualne wydatki w przyszłości. Rolą ubezpieczyciela jest zapewnienie świadczeń finansowych osobie ubezpieczonej w przypadku wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego określonego w polisie. Środki z tzw. funduszu ubezpieczeniowego są przeznaczone właśnie na zaspokojenie takich zobowiązań w bliżej nieokreślonym czasie. Zostaną one spożytkowane między innymi na: rezerwę składek i niewypłaconych odszkodowań, rezerwę na premie i rabaty dla osób ubezpieczonych czy wyrównanie szkodowości.

Najważniejsze z punktu widzenia ubezpieczycieli są odpowiednie rezerwy zgromadzone na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. 

Fundusz ubezpieczeniowy a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

Choć odpowiednie rezerwy w funduszu ubezpieczeniowym są gwarantem stabilnej działalności ubezpieczeniowej, nie zawsze roszczenia mogą być pokryte z rezerw zakładu. Co w takiej sytuacji? Czy poszkodowany może nie otrzymać świadczenia? Wówczas, wypłatą środków osobom, którym należą się one w ramach ubezpieczenia, zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z