Klauzula abuzywna

Klauzula abuzywna inaczej nazywana klauzulą niedozwoloną, to taka, która zawierana jest pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, a której treść nie została wcześniej uzgodniona. Kształtuje ona prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające jego interesy. 

Kiedy klauzula może zostać uznana za abuzywną? 

Aby klauzula została uznana za niedozwoloną musi spełniać jednocześnie kilka warunków:

  • jej treść nie była wcześniej uzgadniania z konsumentem,
  • kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami,
  • rażąco narusza interesy konsumenta,
  • zapis nie dotyczy głównych świadczeń stron, w tym ceny i wynagrodzenia, o ile zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. 

Warto zwrócić tutaj szczególną uwagę na ostatni punkt, mówiący o tym, że pojęcie abuzywności nie dotyczy postanowień umowy określających na przykład cenę czy wynagrodzone. W takiej sytuacji domniemywa się, że konsument miał rzeczywisty wpływ na bezpośrednio dotyczący go zapis.

Jakie są skutki zawarcia umowy z klauzulami abuzywnymi?

W świetle prawa, umowy których treść nie została ustalona z konsumentem, nie mają dla niego mocy wiążącej. Oznacza to, że w przypadku, gdy choć dwie z wyżej wymienionych przesłanek miały miejsce w danej sytuacji, umowa nie ma mocy prawnej i nie definiuje praw i obowiązków konsumenta. 

Co może świadczyć o niedozwolonych zapisach umowy? 

Podpisując umowy i dokumenty powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na ich szczegółowe zapisy. Jeśli znajdziemy w nich podobne informacje, bądźmy szczególnie ostrożni. Za abuzywne można uznać też takie klauzule, które wykluczają możliwość odstąpienia od umowy czy przewidują wygórowaną karę za odstąpienie od niej. Ponadto, gdy wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy za nienależyte wykonanie zadania, czy też narzucają sąd właściwy do rozpatrywania spraw – takie zapisy są niezgodne z dobrymi obyczajami!

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z