KNF

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to centralny organ administracji rządowej, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. KNF czuwa między innymi nad towarzystwami ubezpieczeniowymi, bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, domami maklerskimi czy pośrednikami finansowymi. 

Jaka jest rola Komisji Nadzoru Finansowego? 

Komisja Nadzoru Finansowego powstała w 2006 roku i przejęła zadania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jej naczelnym zadaniem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, czyli dbanie o jego stabilność, bezpieczeństwo i przejrzystość. KNF chroni także interesy poszczególnych uczestników rynku, w tym interesy towarzystw ubezpieczeniowych. Obejmuje kompetencje wielu podmiotów, w tym między innymi kompetencje Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisję Nadzoru Bankowego oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. 

Jakie są główne zadania KNF?

Do głównych zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy: 

  • sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym czy sektorem kas spółdzielczych,
  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego,
  • podejmowanie działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
  • podejmowanie działań mających na celu jego rozwój,
  • stwarzanie możliwości polubownego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego,
  • udział w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym.

Jaka jest rola KNF w ubezpieczeniach?

Jednym z sektorów nadzorowanych przez KNF jest sektor ubezpieczeniowy. Jednym z zadań Komisji w tym obszarze jest przyglądanie się i analizowanie praktyk ubezpieczycieli po to, by standaryzować ich polisy. Z jednej strony ma pozytywnie wpływać na konkurencyjność, natomiast z drugiej – przeciwdziałać nieetycznym działaniom. KNF może mieć wpływ na prowizję dla firm pośredniczących czy nawet samą wysokość kosztów ubezpieczenia.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z