Koasekuracja

Koasekuracja to inaczej współubezpieczenie, będące szczególnym rodzajem umowy ubezpieczeniowej. Polega ona na podziale ryzyka ubezpieczeniowego pomiędzy co najmniej dwa różne towarzystwa ubezpieczeniowe. Proporcje odpowiedzialności poszczególnych zakładów mogą być wyrażone w sposób ułamkowy lub procentowy. 

Czym jest współubezpieczenie?

Współubezpieczenie jest formą umowy, na mocy której możliwe jest zawarcie jednej umowy ubezpieczenia z większą liczbą ubezpieczycieli. W ten sposób następuje podział ryzyka, a odpowiedzialność rozkłada się pomiędzy strony koasekuracji. Istotą koasekuracji jest pewnego rodzaju zabezpieczenie interesów ubezpieczonego – w przypadku niewypłacalności jednego zakładu, może liczyć na wsparcie kolejnych koasekurantów. 

Jakie są rodzaje koasekuracji?

Koasekuracja jest dość skomplikowaną formą umowy ubezpieczeniowej. Możemy wyróżnić dwa podstawowe warianty: 

  • Koasekuracja wewnętrzna – klient zawiera umowę jedynie z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym, które zostaje jednocześnie pełnomocnikiem. Jest zatem uprawnione do podpisania nowej umowy z kolejnym towarzystwem. Efektem jest podzielenie odpowiedzialności pomiędzy głównego ubezpieczyciela, a ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa koasekuracji wewnętrznej. W tym przypadku, osoba ubezpieczona wybiera główne towarzystwo oraz to, jaką część ryzyka przyjmuje ono na siebie. 

Koasekurację wewnętrzną dzieli się dodatkowo na cichą oraz solidarną. Ta pierwsza polega na tym, że towarzystwo, z którym podpisujemy umowę, nie informuje nas o podpisaniu umowy koasekuracyjnej z inną firmą. W przypadku koasekuracji tego typu, ubezpieczony nie ma wiedzy o proporcjach podziału ryzyka. Działania to ma zatem charakter niejawny. Przeciwieństwem jest koasekuracja solidarna, w której ubezpieczyciele ponoszą taką samą odpowiedzialność.

  • Koasekuracja zewnętrzna – umowa ubezpieczenia zostaje zawarta z każdym z ubezpieczycieli. Jednocześnie zdefiniowana zostaje część ryzyka, jaką przyjmuje dane towarzystwo. 

Kiedy warto zdecydować się na koasekurację?

Umowa koasekuracyjna będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które chcą zabezpieczyć mienie o dużej wartości, a jednocześnie potrzebują stabilnej ochrony. Współubezpieczenie daje gwarancję, że nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, gdy jedno towarzystwo nie będzie mogło zaspokoić roszczeń wynikających z umowy, drugie towarzystwo wypłaci należną część odszkodowania.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z