Liczba osobodni

Liczba osobodni jest terminem stosowanym najczęściej w przypadku ubezpieczeń turystycznych. Oznacza ona iloczyn dni i liczby osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach tak zwanej polisy otwartej. 

Czym jest polisa otwarta?

Polisa otwarta zawierana jest w przypadku wielokrotnych wyjazdów zagranicznych. Umowę zawiera się na rok czasu, a poszczególne osoby ubezpieczone, objęte są ochroną w różnych terminach. Jest to świetne rozwiązanie na przykład w przypadku firm, które często wysyłają swoich pracowników w zagraniczne delegacje, czy w przypadku organizatorów wyjazdów turystycznych, którzy ubezpieczają klientów na wakacje. 

Kiedy stosuje się liczbę osobodni?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują liczbę osobodni podczas zawierania polisy otwartej. Wówczas, składka polisy naliczana jest właśnie na podstawie zadeklarowanej liczby osobodni i zakresu polisy, a całość rozliczana jest na koniec okresu ubezpieczeniowego. Zależność jest prosta – im więcej wyjazdów w ciągu roku, tym niższa składka za osobodzień. 

Jak obliczyć liczbę osobodni?

Ubezpieczyciel, z którym zawieramy umowę otwartą, będzie wymagał od nas deklaracji odnośnie dni ochrony ubezpieczeniowej w ciągu roku oraz liczby osób objętej ubezpieczeniem.

Przykład: 

Pan Jan prowadzi firmę konsultingową, której pracownicy regularnie wyjeżdżają w zagraniczne delegacje. Co dwa miesiące, dwójka pracowników wyjeżdża na 3-dniowe konferencje do różnych krajów europejskich. Na podstawie tych deklaracji, towarzystwo ubezpieczeniowe wylicza liczbę osobodni, od której uzależniona będzie wysokość składki ubezpieczeniowej. W przypadku Pana Janka liczba osobodni będzie wynosiła dokładnie 36 (ilość wyjazdów w ciągu roku pomnożonych przez liczbę pracowników, a to pomnożone przez długość wyjazdów). 

W przypadku, gdy liczba osobodni będzie wyższa od tej, która została zadeklarowana w umowie, wówczas ubezpieczyciel zwróci się do ubezpieczonego z wnioskiem o uregulowanie należności. Może się jednak zdarzyć, że podróży w ciągu roku będzie mniej i zadeklarowana liczba osobodni będzie mniejsza, niż ta przyjęta w umowie. W takiej sytuacji, ubezpieczony może liczyć na zwrot nadpłaty. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z