Multiagent

Multiagent jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, który związany jest z więcej niż jednym towarzystwem ubezpieczeniowym. 

Polski rynek pośredników ubezpieczeniowych

Na polskim rynku ubezpieczeniowym możemy wyróżnić co najmniej trzech pośredników ubezpieczeniowych – agenta wyłącznego, blokera i multiagenta. Ten ostatni wykonuje czynności agencyjne na rzecz kilku (więcej niż jednego) zakładów ubezpieczeń. Przygotuje dedykowane klientowi oferty z różnych towarzystw ubezpieczeniowych, a jego działania charakteryzują się większą elastycznością. Multiagentem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. W świetle prawa, multiagent musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a za ewentualne szkody wyrządzone swoją działalnością odpowiada on samodzielnie. 

Multiagent prowadzi działalność agencyjną na podstawie umowy, którą podpisał z towarzystwem ubezpieczeniowym – w tym przypadku – z kilkoma towarzystwami. 

Czym zajmuje się multiagent? 

Multiagent reprezentuje interesy więcej niż jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki temu może on zaproponować swoim klientom ofertę ubezpieczenia skrojoną na ich miarę. Do jego głównych zadań należy pozyskiwanie klientów, przygotowywanie ofert odpowiadających ich potrzebom, a także zawieranie umów. Zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z wyborem polisy, od etapu poszukiwań, aż do finalizacji procesu. Ponadto, zadaniem multiagenta ubezpieczeniowego jest także uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów, w tym pomoc klientowi w zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. 

Kto może zostać multiagentem? 

Multiagentem ubezpieczeniowym może zostać tylko ta osoba, która ma status agenta ubezpieczeniowego. Jakie predyspozycje musi posiadać do pracy na tym stanowisku? Przede wszystkim kandydat na agenta musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie może być skazany za przestępstwa umyślne czy skarbowe. Powinien ukończyć szkołę średnią i – co najważniejsze – zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z