Nadzór ubezpieczeniowy

Nadzór ubezpieczeniowy to część nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Oznacza kontrolę sprawowaną nad towarzystwami ubezpieczeniowymi, pośrednikami sprzedaży ubezpieczeń czy zakładami reasekuracji. Zadaniem nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych i uposażonych. Funkcję tę pełni Komisja Nadzoru Finansowego. 

Kto odpowiada za nadzór ubezpieczeniowy? 

Początkowo, nadzór ubezpieczeniowy sprawował Minister Finansów, jednak w 2006 roku kontrolę nad nim objęła Komisja Nadzoru Finansowego. Instytucjami wsparcia są Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Polska Izba Ubezpieczeń.

Za co odpowiada nadzór ubezpieczeniowy?

Mianem nadzoru ubezpieczeniowego nazywamy działania mające na celu sprawowanie pieczy nad działalnością ubezpieczycieli, a w szczególności nad przestrzeganiem przez nich przepisów prawnych. 

Do zadań Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego należy także: 

  • ochrona praw klientów towarzystw ubezpieczeniowych,
  • monitorowanie wypłacalności i poziomu ryzyka oraz rentowności portfeli ubezpieczeń zakładów ubezpieczeniowcyh,
  • analizowanie sprawozdań finansowych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z działalnością ubezpieczeniową,
  • prowadzenie czynności w zakresie nadzoru nad systemami zarządzania zakładów ubezpieczeń,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością dystrybutorów ubezpieczeń i dystrybutorów reasekuracji – w tym sprawowanie nadzoru ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych, 
  • monitorowanie działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  • przygotowywanie informacji i zestawień statystyczno–finansowych o sektorze ubezpieczeń na potrzeby Urzędu Komisji oraz instytucji zewnętrznych.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z