Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe i niespodziewane zdarzenie, które wywołane jest przyczyną zewnętrzną, a w wyniku którego ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 

Czym jest nieszczęśliwy wypadek? 

W polskim prawie nie znajdziemy jednobrzmiącej definicji nieszczęśliwego wypadku. Ta może nieco różnić się w ujęciu poszczególnych ubezpieczycieli. W zależności od towarzystwa, muszą zostać spełnione pewne warunki, by zdarzenie zostało uznane za nieszczęśliwy wypadek i objęte było ubezpieczeniem. Zazwyczaj definiuje się je jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli osoby ubezpieczonej, które skutkuje rozstrojem zdrowia, trwałym uszkodzeniem ciała lub śmiercią. 

Co nie jest nieszczęśliwym wypadkiem? 

Dowolność ubezpieczycieli w kształtowaniu zakresu ubezpieczenia NNW daje również pewną dowolność w uznawaniu różnych zdarzeń za nieszczęśliwy wypadek. W OWU znajdziemy zazwyczaj zapisy mówiące o tym, jakie przypadki mogą nie być uznane za zdarzenie ubezpieczeniowe. Bardzo często zawał serca, udar mózgu czy choroby, które występują nagle, nie będą uznane przez ubezpieczyciela za nieszczęśliwy wypadek. 

Ubezpieczenie NNW – dobrowolne czy obowiązkowe? 

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolny. Co jednak najważniejsze – w przepisach prawa możemy spotkać się również z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia NNW. To obowiązkowe jest dla niektórych grup podmiotów. Objęci są nim między innymi klienci organizatorów turystyki, zawodnicy sportowi czy wolontariusze wykonujący nieodpłatną pracę na cele społeczne. 

Co gwarantuje ubezpieczenie NNW? 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych wypadków to polisa zapewniająca wsparcie finansowe osobie, która w wyniku nagłego zdarzenia, doznała trwałego uszkodzenia ciała lub zmarła. W takiej sytuacji odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia NNW będzie należało się samemu poszkodowanemu lub – w przypadku śmierci ubezpieczonego – osobie uposażonej. Ubezpieczenie NNW może obejmować zdarzenia powstałe zarówno w życiu codziennym, w pracy, w szkole czy podczas podróży.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z