Odszkodowanie

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się osobie poszkodowanej z tytułu wyrządzonej jej szkody. Przysługuje ono wtedy, gdy zostały naruszone jej prawnie chronione dobra lub interesy. Wypłacone może być przez sprawcę, który wyrządził szkodę, podmiot odpowiedzialny z mocy prawa albo wynikający ze stosownej umowy. 

Jaka jest funkcja odszkodowania? 

W przypadku ubezpieczeń, odszkodowanie to świadczenie ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego za szkodę powstałą wskutek zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia. Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną, która ma na celu finansową rekompensatę uszczerbku, jakiego doznała osoba poszkodowana wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Wysokość odszkodowania powinna być adekwatna do rozmiarów wyrządzonej szkody i powinna pokrywać nie tylko koszty szkody rzeczywistej, ale obejmować także utracone korzyści, czyli wszystko to, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do szkody. 

W jakich sytuacjach należy się odszkodowanie? 

W świetle prawa, o wypłatę odszkodowania można ubiegać się w sytuacji, gdy: 

  • wystąpiła szkoda, 
  • powstała szkoda wynika ze zdarzenia, z którym związane jest powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej,
  • istnieje adekwatny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy powstałą szkodą, a zdarzeniem które do niej doprowadziło. 

Czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Odszkodowanie często jest niesłusznie utożsamiane z zadośćuczynieniem. Tymczasem to pierwsze ma na celu zrekompensowanie szkody majątkowej – dla przykładu można podać uszkodzenie samochodu i otrzymanie odszkodowania z OC sprawcy. W przypadku zadośćuczynienia mówimy natomiast o zrekompensowaniu szkody niemajątkowej, obejmującej na przykład ból czy cierpienie fizyczne i psychiczne, do którego doszło wskutek wyrządzonej szkody, na przykład ból po stracie bliskiej osoby. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z