Osoba uposażona

Osoba uposażona to podmiot występujący w umowach ubezpieczenia, który zostaje uprawniony przez ubezpieczonego do otrzymania świadczenia w przypadku jego śmierci.

Kto może zostać osobą uposażoną? 

Osobą uposażoną może zostać dowolna osoba wskazana przez ubezpieczonego. Może być nim członek najbliższej rodziny, znajomy lub inny podmiot, który uprawniony zostanie do otrzymania świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Osoby uposażone nie muszą być spokrewnione z ubezpieczonym. 

W świetle prawa, główny ubezpieczony może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia w przypadku jego śmierci. W momencie uposażenia więcej niż jednej osoby, konieczne będzie określenie procentowego podziału kwoty, jaką otrzyma każdy z uposażonych. W przeciwnym razie suma ubezpieczenia zostanie równomiernie rozdzielona pomiędzy wszystkich uposażonych. Co istotne, osobę uposażoną można zmienić nawet w trakcie trwania polisy. 

Kim jest uposażony zastępczy? 

Prawo dopuszcza także wskazanie w ubezpieczeniu na życie, tak zwanego uposażonego zastępczego. Ten otrzyma świadczenie w razie śmierci osoby ubezpieczonej w przypadku, gdy główny uposażony zmarł przed ubezpieczonym lub równocześnie z nim albo umyślnie przyczynił się do pozbawienia życia ubezpieczonego. W takiej sytuacji jest on pozbawiony prawa do otrzymania świadczenia. 

Co w przypadku, gdy brak jest osoby uposażonej? 

Wskazanie osoby uposażonej w ubezpieczeniu nie jest koniecznością. Może się więc zdarzyć, że w chwili śmierci osoby ubezpieczonej, w umowie nie została ujęta osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia. W takiej sytuacji, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego, w kolejności która ustalona została w OWU. Co ważne, suma ubezpieczenia, którą otrzyma osoba uposażona, nie należy do spadku po ubezpieczonym. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z