Polisa ubezpieczeniowa

Polisa ubezpieczeniowa jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczonym, czyli klientem a ubezpieczycielem – towarzystwem ubezpieczeniowym. 

Co to jest polisa ubezpieczeniowa? 

Polisa ubezpieczeniowa to dokument zawierający zasady i warunki obowiązujące od momentu podpisania umowy ubezpieczenia. Jednocześnie jest ona dowodem prawnym zawarcia takiej umowy.

Jakie dane zawiera polisa ubezpieczeniowa? 

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia musi zawierać szereg danych dotyczących samego ubezpieczonego, jak również przedmiotu ubezpieczenia. Wśród najważniejszych możemy wyróżnić: 

  • dane ubezpieczyciela,
  • dane ubezpieczonego,
  • oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia,
  • określenie wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • okres ubezpieczenia,
  • czas trwania polisy,
  • sumę ubezpieczenia. 

W przypadku niektórych polis, ubezpieczyciel może wymagać od klienta wskazania osoby uposażonej lub uposażonych z umowy ubezpieczenia. Ponadto, dokument musi zawierać datę i miejsce wystawienia oraz podpis ubezpieczyciela. Ubezpieczający jest zobowiązany także do umieszczenia w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Z kolei w przypadku osób prawnych konieczne będzie dostarczenie bardziej szczegółowych danych obejmujących między innymi informacje dotyczące firmy, adres siedziby, numer REGON czy chociażby NIP. 

Czy polisa ubezpieczeniowa jest ubezpieczeniem?

Pojęcie polisy ubezpieczeniowej jest bardzo często zamiennie stosowane z ubezpieczeniem. Tymczasem polisa ubezpieczeniowa nie jest z nim tożsama. W ujęciu prawnym samo ubezpieczenie jest umową, w której towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, natomiast polisa ubezpieczeniowa jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia. 

Co oznacza brak polisy ubezpieczeniowej? 

Warto wiedzieć, że sama polisa nie jest warunkiem istnienia umowy ubezpieczenia, a brak jej wystawienie nie jest dowodem niezawarcia umowy. Zgubienie polisy ubezpieczeniowej także nie oznacza wygaśnięcia ochrony. W przypadku zajścia ubezpieczeniowego klient będzie jednak musiał udowodnić istnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z