Reasekuracja

Reasekuracja jest to odstąpienie przez jednego ubezpieczyciela całości lub części ryzyka wraz z odpowiednią częścią składek, na rzecz innego zakładu ubezpieczeń. W zamian reasekurator zobowiązuje się do pokrycia uzgodnionej części ewentualnego odszkodowania dla klienta. 

Na czym polega reasekuracja?

Reasekuracja jest pewną formą ubezpieczenia towarzystwa. Polega ona na transferze przez towarzystwo części lub całości ryzyka, które zostało już przyjęte na podstawie zawartej umowy. Jest to nic innego jak podział i wzajemna wymiana ryzyka, której celem jest wyeliminowanie niebezpieczeństwa niewypłacalności towarzystwa. Podziale podlegają także składki, w zamian za co reasekurator zobowiązuje się do pokrycia odpowiedniej części odszkodowania w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego wchodzącego w zakres ochrony. 

Jakie są funkcje reasekuracji? 

Reasekuracja ma na celu poprawienie sprawności i zagwarantowanie wypłacalności towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki takiej współpracy zakładów, klient może mieć pewność, że w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, otrzyma należne mu odszkodowanie. Naczelną funkcją reasekuracji jest więc stabilizacja wyników finansowych towarzystwa ubezpieczeniowego i zwiększenie jego możliwości akceptacyjnych. Dzięki współpracy reasekuracyjnej wzmocnione zostaną także podstawy finansowe zakładu.

Jaka jest pozycja klienta w współpracy reasekuracyjnej?

Stronami umowy reasekuracyjnej jest z jednej strony zakład ubezpieczeń, który ceduje ryzyko (czyli cedent), a z drugiej strony zakład przyjmujący na siebie ryzyko, zwany reasekuratorem lub cesjonariuszem. Co jednak najciekawsze – ubezpieczony nie musi być świadomy reasekuracyjnej współpracy towarzystw, a te nie mają obowiązku informowania go o tym. W świetle prawa, umowa podpisana pomiędzy klientem a ubezpieczycielem przebiega na takich warunkach, na jakich została podpisana, a wszelkie formalności pomiędzy współpracującymi zakładami zostają realizowane poza samym klientem. W związku z tym, roszczenia o wypłatę odszkodowania klient wnosi jedynie do zakładu ubezpieczeniowego, z którym zawarł umowę. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z