Szkoda w mieniu

Szkoda w mieniu jest to uszczerbek dotyczący bezpośrednio dóbr i interesów majątkowych osoby zainteresowanej. Obejmuje ona nie tylko realne szkody, ale także tzw. utracone korzyści. 

Co to jest szkoda? 

Choć w ujęciu ubezpieczeniowym, szkoda nie doczekała się ustawowej definicji, jej znaczenie zostało wypracowane w toku działania towarzystw ubezpieczeniowych. Za szkodę uznaje się uszczerbek w prawnie chronionych dobrach, do których należy między innymi zdrowie, życie i mienie. Co najważniejsze – aby zdarzenie zostało uznane za szkodę, musi dojść do niej wbrew woli poszkodowanego. 

Jakie są rodzaje szkód? 

Podstawowa klasyfikacja szkód, ze względu na charakter dóbr,  wyróżnia szkody majątkowe oraz szkody niemajątkowe. W powszechnym rozumieniu, te pierwsze są niczym innym jak szkodami na mieniu, drugie z kolei dotyczą szkód osobowych, a obejmują między innymi uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu czy szkody psychiczne. 

Co obejmują szkody na mieniu? 

Mianem szkody na mieniu nazywamy uszczerbek, który dotyczy bezpośrednio dóbr i interesów majątkowych osoby poszkodowanej. Co jednak najistotniejsze, szkody majątkowe to nie tylko realne straty, które poszkodowany poniósł w zdarzeniu, ale także tak zwane utracone korzyści. Sformułowanie to oznacza korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby dana szkoda nie miała miejsca. 

Co obejmuje odszkodowanie za szkodę na mieniu?

W przypadku szkody na mieniu, czyli szkody majątkowej, osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie. W ramach ubezpieczenia, możliwe jest także przywrócenie mienia do poprzedniego stanu. Jeśli to nie jest jednak możliwe, poszkodowany może wnioskować jedynie o świadczenie pieniężne. Wysokość takiego świadczenia będzie uzależniona od rozmiaru szkód. Za weryfikację szkody i oględziny odpowiada rzeczoznawca. To na podstawie jego protokołów, ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z