Ubezpieczenie na cudzy rachunek

Ubezpieczenie na cudzy rachunek to ubezpieczenie zawarte przez ubezpieczającego na rzecz innej osoby wskazanej w umowie. Osoba zawierająca polisę – ubezpieczający, choć opłaca składkę ubezpieczeniową, nie jest osobą ubezpieczoną i sam nie jest objęty ochroną. 

Na czym polega ubezpieczenie na cudzy rachunek?

Ubezpieczenie na cudzy rachunek to nic innego jak polisa, w której ubezpieczający i ubezpieczony to dwie, różne osoby. Umowa zawierana jest przez ubezpieczającego, ale to nie on jest objęty ochroną. Ta zagwarantowana jest ubezpieczonemu, który wskazany został w umowie. Ubezpieczający jest natomiast zobowiązany do płacenia składek ubezpieczeniowych. W zamian za to, ubezpieczyciel zobligowany jest do świadczenia ochrony ubezpieczeniowej osobie wskazanej w polisie.

Komu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z ubezpieczenia na cudzy rachunek?

Osobą ubezpieczoną w ramach ubezpieczenia na cudzy rachunek może być dowolna osoba, która wskazana zostanie w umowie ubezpieczenia. Nie musi być ona spokrewniona z osobą ubezpieczającą, ale musi być imiennie wskazana w polisie lub ujęta w innym sposób, który pozwoli na jej identyfikację. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, to właśnie ta osoba otrzymuje odszkodowanie czy inne świadczenie od ubezpieczyciela. 

Przykład ubezpieczenia na cudzy rachunek 

Najczęściej z tego rodzaju polisami możemy spotkać się w przypadku umów ubezpieczenia grupowego zawieranych przez pracodawców na rzecz swoich pracowników, czy w przypadku ubezpieczeń zawieranych przez rodziców na rzecz swoich dzieci.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z