Ubezpieczenie

Ubezpieczenie to zobowiązanie się towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłaty odszkodowania w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego lub też świadczenia określonej w umowie usługi. W zamian ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek za udzieloną mu ochronę ubezpieczeniową. 

Co to jest ubezpieczenie?

Mianem ubezpieczenia określa się obowiązek świadczenia towarzystwa ubezpieczeniowego wobec ubezpieczonego, który realizowany jest w formie wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub innego świadczenia, które będą przysługiwać osobie poszkodowanej w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Zdarzenia te mogą dotyczyć zdrowia, życia czy mienia ubezpieczonego. Źródłem wypłaty świadczeń jest fundusz pochodzący ze składek wpłacanych przez osobę ubezpieczoną. 

Na czym polega świadczenie usług ubezpieczeniowych? 

Podstawą ubezpieczenia jest umowa ubezpieczeniowa, która regulowana jest kodeksem cywilnym. Zawierana jest pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym a ubezpieczającym. Na jej podstawie, towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do spełnienia określonego w dokumencie świadczenia. W zamian za udzielenie ochrony, ubezpieczający jest zobligowany do opłacania składek ubezpieczeniowych. To właśnie one składają się na fundusz, z którego pokrywane są roszczenia poszkodowanych wysuwane względem towarzystwa. Zasady ubezpieczenia, jego zakres, a także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. 

Jakie są funkcje ubezpieczeń? 

Wśród naczelnych funkcji ubezpieczeń możemy wyróżnić funkcję ochronną, prewencyjną oraz finansową. Funkcja ochronna oznacza przede wszystkim zapewnienie wsparcia w razie wystąpienia wypadku. W praktyce często związana jest ona z funkcją finansową, której głównym celem jest po prostu finansowe wsparcie poszkodowanego. Z kolei funkcja prewencyjna ma na celu zapobieganie zdarzeniom losowym. 

Jakie są rodzaje ubezpieczeń? 

Rynek ubezpieczeń oferuje nam całą gamę świadczeń ochronnych, za pomocą których możemy kompleksowo zabezpieczyć swoje zdrowie, życie i mienie. Najbardziej podstawowa klasyfikacja ubezpieczeń wyróżnia jednak ubezpieczenia na życie oraz pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Jednak w ramach wspomnianych wyżej działów, możemy wyróżnić kilkanaście grup ubezpieczeń, m.in.:

ubezpieczenia inwestycyjne, wypadkowe i chorobowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej czy mienia. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z