Skip to main content

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mieszkania i domu dla Klientów Beesafe (66045)

Obowiązywał do 11.04.2023

Spis treści

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

 1. Zakres stosowania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wyjaśnienie użytych pojęć
 2. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności
 3. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności
 4. Suma ubezpieczenia
 5. Składka ubezpieczeniowa
 6. Wypowiedzenie umowy oraz odstąpienie od umowy
 7. Pozostałe prawa i obowiązki stron
 8. Ustalanie rozmiaru szkody oraz określanie sumy ubezpieczenia lub świadczenia
 9. Reklamacje i skargi
 10. Pozostałe postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – „Mury i elementy stałe”, „Wyposażenie”

 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności
 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności
 3. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

ROZDZIAŁ III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i od rabunku – „Kradzież z włamaniem i rabunek”

 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności
 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności
 3. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
 4. Środki bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ IV. Ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia – „Stłuczenia i pęknięcia”

 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności
 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności

ROZDZIAŁ V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym – „ OC w życiu prywatnym”

 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności
 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności
 3. Suma gwarancyjna, suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

ROZDZIAŁ VI. Ubezpieczenie Home Assistance – „Pomoc specjalistów”

 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności
 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności

ANEKS 1

Informacje o istotnych postanowieniach do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie mieszkania i domu dla klientów Beesafe (66045) .

Rodzaje informacji Numer postanowienia wzorca umowy
1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń Rozdział I § 2 ust. 1 – 2, 4 – 8, § 7 ust. 2, 3, § 8;
Rozdział II § 1 ust. 2 – 7;
Rozdział III § 1 ust. 2 – 7; § 4;
Rozdział IV § 1 ust. 2 – 4;
Rozdział V § 1 ust. 2 – 8;
Rozdział VI § 1 ust. 2, 4, 5.
2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności COMPENSY uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Rozdział I § 3;
Rozdział II § 2, § 3 ust. 3;
Rozdział III § 2 § 3 ust. 2;
Rozdział IV § 1 ust. 5 – 6, § 2;
Rozdział V § 2, § 3 ust. 2 – 3;
Rozdział VI § 1 ust. 5, § 2.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zakres stosowania Ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wyjaśnienie użytych pojęć

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia („OWU”) zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group („COMPENSA”) uchwałą nr 26/5/2022 z Dnia 30 maja 2022 roku. Mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 1.07.2022 roku („umowy”).
 2. OWU mają zastosowanie do następujących ubezpieczeń uregulowanych w kolejnych rozdziałach, począwszy od Rozdziału II:
  1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – „Mury i elementy stałe”, „Wyposażenie”;
  2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i od rabunku – „Kradzież z włamaniem i rabunek”;
  3) ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia – „Stłuczenia i pęknięcia”;
  4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym – „OC w życiu prywatnym”;
  5) ubezpieczenie Home Assistance – „Pomoc specjalistów”.
 3. Postanowienia Rozdziału I stosuje się do poszczególnych ubezpieczeń wskazanych w kolejnych rozdziałach OWU, o ile postanowienia rozdziału poświęconego danemu ubezpieczeniu nie regulują danej kwestii odmiennie, niż jest ona uregulowana w Rozdziale I.
 4. Użyte w OWU pojęcia, także pisane małą literą, oznaczają:
  1. AWARIA INSTALACJI – nagłe i niespodziewane: uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub zaprzestanie działania instalacji znajdującej się w ubezpieczonym mieszkaniu, domu mieszkalnym, budynku gospodarczym lub budowli;
  2. BUDOWLE – trwale związane z gruntem obiekty budowlane (w tym obiekty małej architektury) niebędące budynkami, stanowiące całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi, elementami stałymi oraz zewnętrznymi elementami;
  3. BUDYNEK GOSPODARCZY – trwale związany z gruntem obiekt budowlany (w tym garaż wolnostojący), stanowiący całość techniczno-użytkową, wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi (w tym szambem), elementami stałymi oraz zewnętrznymi elementami;
  4. CENTRUM ALARMOWE – telefoniczne centrum zgłoszeniowe, czynne przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku, przyjmujące zgłoszenia i organizujące świadczenia Assistance;
  5. CZYNNOŚCI ŻYCIA PRYWATNEGO – czynności związane z życiem prywatnym Ubezpieczonego i pozostające bez związku z pracą zawodową lub z praktykami zawodowymi, stażem zawodowym, praktyczną nauką zawodu;
  6. DOM MIESZKALNY – trwale związany z gruntem obiekt budowlany wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej (wraz z garażem stanowiącym jedną bryłę z domem mieszkalnym), stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami, urządzeniami (w tym szambem), elementami stałymi oraz zewnętrznymi elementami, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;
  7. ELEMENTY STAŁE – zamontowane lub wbudowane na stałe wewnętrzne elementy mieszkania, domu mieszkalnego, budynku gospodarczego, pomieszczenia gospodarczego, budowli;
  8. KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM – dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z zamkniętych pomieszczeń, po uprzednim usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub po otworzeniu wejścia podrobionym lub dopasowanym kluczem albo kluczem oryginalnym, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku;
  9. MIESZKANIE – wydzielony w budynku wielorodzinnym samodzielny lokal mieszkalny wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi, zewnętrznymi elementami, pomieszczeniem gospodarczym oraz miejscem parkingowym znajdującym się w budynku wielorodzinnym;
  10. OSOBA BLISKA – osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym z Ubezpieczonym będącym osobą fizyczną;
  11. POMIESZCZENIA GOSPODARCZE – wydzielone trwałymi ścianami w budynku wielorodzinnym pomieszczenia, w tym garaż, przynależne do ubezpieczonego mieszkania, będące w wyłącznym użytkowaniu Ubezpieczonego;
  12. PRACA ZAWODOWA – wykonywanie czynności:
  a) służbowych w ramach stosunku pracy albo umów cywilnoprawnych,
  b) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym też gospodarstwa agroturystycznego) lub wolnego zawodu,
  c) w ramach pełnienia funkcji (w tym też funkcji honorowych) w organizacjach, stowarzyszeniach, zrzeszeniach, związkach lub partiach politycznych.
  13.RABUNEK – zabór lub usiłowanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia, z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia, albo po uprzednim doprowadzeniu danej osoby do stanu nieprzytomności, bezbronności lub bezsilności;
  14. RUCHOMOŚCI DOMOWE / WYPOSAŻENIE – mienie ruchome znajdujące się w mieszkaniu, domu mieszkalnym, pomieszczeniu gospodarczym, budynku gospodarczym, budowli wskazanym jako miejsce ubezpieczenia, oraz zwierzęta domowe;
  15. RZECZY OSOBISTE GOŚCI – mienie ruchome służące do użytku osobistego, należące do gości Ubezpieczonego, wniesione do mieszkania, domu mieszkalnego wskazanych jako miejsce ubezpieczenia;
  16. SZKODA – uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy będący następstwem zdarzenia w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub uszczerbek majątkowy powstały w następstwie zdarzenia w postaci utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej lub nieruchomości (szkoda rzeczowa);
  17. UBEZPIECZAJĄCY – zawierający umowę;
  18. UBEZPIECZONY:
  a) w ubezpieczeniu mienia – właściciel mienia, chyba że postanowienia poszczególnych Rozdziałów stanowią inaczej;
  b) w pozostałych ubezpieczeniach – osoby wskazane w polisie oraz ich osoby bliskie, chyba że postanowienia poszczególnych Rozdziałów stanowią inaczej;
  19. UDZIAŁ WŁASNY – ustalona w umowie kwota stanowiąca udział Ubezpieczonego w szkodzie, pomniejszająca odszkodowanie wypłacane za każdą szkodę wynikłą z jednego zdarzenia;
  20. WANDALIZM – bezprawne, celowe zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osobę trzecią;
  21. WARTOŚCI PIENIĘŻNE – gotówka oraz następujące środki płatnicze i papiery wartościowe: karty płatnicze i kredytowe, weksle, czeki, obligacje, akcje i dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę;
  22. WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (NOWA) – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego, tj.:
  a) dla domów mieszkalnych, budowli lub budynków gospodarczych – wartość odpowiadająca kosztom ich remontu lub odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów i standardu wykończenia,
  b) dla mieszkań, pomieszczeń gospodarczych lub miejsc parkingowych – wartość odpowiadająca cenie zakupu nowego mieszkania, pomieszczenia gospodarczego lub miejsca parkingowego w tym samym miejscu, albo ich remontu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów oraz standardu wykończenia,
  c) dla ruchomości domowych, elementów stałych lub zewnętrznych elementów – wartość odpowiadająca kosztom naprawy, wytworzenia lub cenie zakupu nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach;
  23. WARTOŚĆ RZECZYWISTA – wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o stopień zużycia technicznego;
  24. ZDARZENIE – śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (rzeczy ruchomej lub nieruchomości);
  25. ZEWNĘTRZNE ELEMENTY – elementy umieszczone na zewnątrz domu mieszkalnego, budynku gospodarczego lub budowli, trwale związane z tymi obiektami budowlanymi, a także elementy przynależne do ubezpieczonego mieszkania, trwale związane z budynkiem wielorodzinnym;
  26. ZWIERZĘTA DOMOWE – hodowane przez człowieka amatorsko (hobbystycznie) zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w mieszkaniu, domu mieszkalnym lub na terenie posesji, na której znajduje się dom mieszkalny.

 

§ 2. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności

 1. Rodzaj i przedmiot każdego ubezpieczenia, którego dotyczą OWU, są określone w kolejnych Rozdziałach poświęconych poszczególnym ubezpieczeniom.
 2. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe we wskazanym w polisie miejscu ubezpieczenia znajdującym się na terytorium Polski.
 3. Umowa zawierana jest na czas określony.
 4. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.
 5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialność w zakresie szkód powstałych na skutek powodzi powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia się ochrony ubezpieczeniowej dla pozostałych ryzyk objętych ubezpieczeniem. Karencji nie stosuje się w przypadku nieprzerwanej kontynuacji w COMPENSIE ubezpieczenia w zakresie ryzyka powodzi.
 6. Zakres poszczególnych ubezpieczeń, których dotyczą OWU, określony jest w kolejnych Rozdziałach poświęconych poszczególnym ubezpieczeniom, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 7. Zakres ubezpieczenia mienia obejmuje również, w granicach sumy ubezpieczenia, zdarzenia mające miejsce w czasie trwania akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, z wyłączeniem szkód powstałych na skutek utraty wartości pieniężnych, utraty lub uszkodzenia wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych, pereł, srebrnych lub złotych monet lub monet ze stopów tych metali, dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich, odzieży ze skór naturalnych lub futer.
 8. COMPENSA zwraca także następujące udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpieczonego, związane z powstaniem szkody:
  1) transportu i tymczasowego składowania ubezpieczonych ruchomości domowych – do 20% ustalonej wysokości odszkodowania w granicach sumy ubezpieczenia;
  2) usunięcia pozostałości po szkodzie – do 5% ustalonej wysokości odszkodowania ponad sumę ubezpieczenia
 9. Limity określone w ust. 8 stanowią górną granicę odpowiedzialności COMPENSY na każde zdarzenie, powstałe w rocznym okresie ubezpieczenia.

 

§ 3. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności

Ubezpieczeniem nie są objęte następujące szkody:

 1. wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego; których przyczyną było spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków bądź innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
 2. powstałe w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa;
 3. powstałe wskutek przechowywania w miejscu ubezpieczenia materiałów wybuchowych;
 4. powstałe w związku z posiadaniem lub posługiwaniem się przez Ubezpieczonego bronią palną, gazową i pneumatyczną;
 5. powstałe wskutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, strajków, zamieszek;
 6. powstałe wskutek następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
 7. powstałe wskutek działania promieni laserowych lub maserowych, a także pola magnetycznego lub elektromagnetycznego;
 8. powstałe na skutek prowadzenia prac górniczych, geologicznych, wydobywczych i robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
 9. w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych, a także w ruchomościach domowych przechowywanych w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych oraz w pomieszczeniach dostępnych dla osób trzecich (np.: suszarnie, wózkarnie, parkingi wielostanowiskowe);
 10. których przedmiotem są niestanowiące wyrobu użytkowego: srebro, złoto lub platyna w złomie lub w sztabkach, kamienie szlachetne i półszlachetne, szlachetne substancje organiczne lub perły;
 11. w aktach, rękopisach, planach, prototypach, wzorach, programach komputerowych oraz danych zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach;
 12. w przedmiotach, których rodzaj lub liczba wskazuje, że przeznaczone są do celów handlowych;
 13. w przedmiotach służących do prowadzenia działalności gospodarczej;
 14. w przedmiotach należących do osób innych niż osoby bliskie, z wyłączeniem rzeczy osobistych gości, mienia służbowego czasowo powierzonego Ubezpieczonemu przez pracodawcę bądź organizację społeczną, sportową lub wypożyczalnię;
 15. których przedmiotem są zwierzęta drapieżne lub jadowite, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych (np. konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły), a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży;
 16. których przedmiotem są zwierzęta drapieżne lub jadowite, zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych (np. konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły), a także zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży;
 17. w mieniu ruchomym, czasowo znajdującym się w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli zostało użyczone lub wypożyczone przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie użyczania lub wypożyczania takiego mienia;
 18. w będącym w posiadaniu Ubezpieczonego mieniu osób trzecich, przyjętym przez Ubezpieczonego w celu wykonania przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi na tym mieniu bądź do sprzedaży komisowej tego mienia;
 19. w mieniu, w którego posiadanie Ubezpieczony wszedł w wyniku przestępstwa;
 20. w sprzęcie elektronicznym, audiowizualnym, fotograficznym, muzycznym, instrumentach muzycznych, wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, srebrnych i złotych monetach lub monetach ze stopów tych metali, zegarkach, wartościach pieniężnych oraz odzieży ze skór naturalnych lub futer, jeśli nie znajdują się w mieszkaniu lub części mieszkalnej domu mieszkalnego wskazanym jako miejsce ubezpieczenia;
 21. dziełach sztuki, antykach oraz zbiorach kolekcjonerskich, o ile nie są spełnione następujące warunki
  a) stanowią własność Ubezpieczonego,
  b) znajdują się w mieszkaniu lub części mieszkalnej domu mieszkalnego, wskazanych jako miejsce ubezpieczenia,
  c) przed zawarciem umowy Ubezpieczający przedstawił COMPENSIE wycenę sporządzoną na jego koszt lub na koszt Ubezpieczonego przez rzeczoznawcę, eksperta domu aukcyjnego lub biegłego sądowego lub inny dowód potwierdzający autentyczność i wartość ubezpieczanych przedmiotów.

 

§ 4. Suma ubezpieczenia

 1. Wskazane w OWU lub w polisie sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności stanowią górną granicę odpowiedzialności COMPENSY powstałe w rocznym okresie ubezpieczenia.
 2. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się także do sum gwarancyjnych oraz do wypłat świadczeń.

§ 5. Składka ubezpieczeniowa

 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie taryfy składek obowiązującej w COMPENSIE w dniu zawierania umowy albo na podstawie indywidualnej oceny ryzyka.
 2. Wysokość składki ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie następujących kryteriów: długość okresu ubezpieczenia, wybrany zakres ubezpieczenia, rodzaj przedmiotu ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia albo sumy gwarancyjnej, przebieg dotychczasowego ubezpieczenia.
 3. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy.

§ 6. Wypowiedzenie umowy oraz odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy COMPENSA nie poinformowała Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim COMPENSA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
 2. COMPENSA może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn, za które uważa się niespełnienie przez Ubezpieczonego któregokolwiek z obowiązków określonych w § 7 ust. 2 pkt 1, 3, 4 oraz 6, jak również w przypadku wydania prawomocnego wyroku skazującego Ubezpieczonego za przestępstwo na szkodę COMPENSY.
 3. Wypowiedzenia oraz odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub o odstąpieniu od umowy.

§ 7. Pozostałe prawa i obowiązki stron

 1. W czasie trwania umowy Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać zmiany okoliczności, o które COMPENSA pytała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązek ten spoczywa także na Ubezpieczonym, chyba że nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
 2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający, a także Ubezpieczony, jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek, jest zobowiązany do:
  1) przedstawienia osobie upoważnionej przez COMPENSĘ ubezpieczonego mienia do oględzin;
  2) przestrzegania uzgodnionych z COMPENSĄ zaleceń dodatkowych oraz terminów ich realizacji, które były warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy, w szczególności usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej szkody;
  3) przestrzegania przepisów prawa nakładających obowiązki w stosunku do ubezpieczonego mienia, w szczególności przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, jak również przestrzegania zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania urządzeń objętych umową;
  4) zapewnienia prawidłowego utrzymania, konserwacji i eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia;
  5) zabezpieczenia na czas nieobecności, zgodnie z postanowieniami OWU, drzwi zewnętrznych, okien i innych otworów znajdujących się w ubezpieczonym mieszkaniu, domu mieszkalnym, budynkach gospodarczych, pomieszczeniach gospodarczych oraz budowlach;
  6) ogrzewania budynków i ich części od 1 listopada do 31 marca lub do odcięcia na ten czas dopływu wody i opróżnienia wszystkich znajdujących się w tych budynkach urządzeń i instalacji;
  7) odcięcia dopływu wody i opróżnienia instalacji wodnych i grzewczych znajdujących się w budynkach nieużytkowanych lub ich częściach;
  8) niepozostawiania mieszkania lub domu mieszkalnego bez nadzoru przez okres ciągły dłuższy niż 30 dni.
 3. W przypadku zajścia zdarzenia Ubezpieczający, a także Ubezpieczony, o ile wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek, zobowiązany jest do:
  1) niezwłocznego powiadomienia policji o zdarzeniu, o ile zaistniały okoliczności wskazujące na popełnienie czynu zabronionego;
  2) niezwłocznego powiadomienia COMPENSY o zdarzeniu, a w przypadku ubezpieczenia Home Assistance – Centrum Alarmowego, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od uzyskania informacji o zdarzeniu;
  3) niezwłocznego powiadomienia zarządcy budynku o fakcie zalania ubezpieczonych pomieszczeń, o ile przyczyna zalania znajduje się w miejscu ubezpieczenia;
  4) niezwłocznego powiadomienia COMPENSY o tym, że poszkodowany wystąpił wobec Ubezpieczonego z roszczeniem w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również o tym, że w związku z takim zdarzeniem wobec Ubezpieczonego zostało wszczęte postępowanie karne;
  5) niedokonywania ani niedopuszczenia do dokonania żadnych zmian w przedmiocie ubezpieczenia przed przeprowadzeniem oględzin przez osobę upoważnioną przez COMPENSĘ, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia po zdarzeniu albo zmniejszenia rozmiaru szkody, jak również jeżeli oględziny nie zostały dokonane w ciągu 5 dni roboczych od daty powiadomienia o zdarzeniu;
  6) w przypadku mienia osobistego należącego do Ubezpieczonego, które jest ubezpieczone od rabunku dokonanego poza miejscem ubezpieczenia – zgłoszenia zdarzenia na policji;
  7) przedłożenia COMPENSIE rachunku poniesionych strat wraz z wykazem utraconych lub zniszczonych przedmiotów, z podaniem ich liczby, wartości i roku nabycia, oraz w miarę możliwości udokumentowania ich posiadania, w szczególności poprzez przedstawienie dowodu ich nabycia, gwarancji, instrukcji obsługi;
  8) umożliwienia COMPENSIE dokonania ustaleń dotyczących przyczyny i rozmiaru szkody, w tym przedstawienia osobie upoważnionej przez COMPENSĘ uszkodzonego mienia w celu dokonania oględzin, jak również do przekazywania informacji oraz przedkładania posiadanych dokumentów przydatnych do ustalenia okoliczności powstania szkody oraz do oceny zasadności i wysokości r oszczeń.
 4. W przypadku zastrzeżeń co do wykonywania działalności przez COMPENSĘ, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy przysługuje prawo wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego.
 5. Osoba będąca konsumentem może ponadto zwrócić się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.
 6. COMPENSA ma prawo żądania od Ubezpieczającego zwrotu faktycznie poniesionych przez siebie kosztów związanych z dochodzeniem należności wynikających z umowy.
 7. W przypadku wymagalności składki lub raty składki przed datą wypłaty odszkodowania, COMPENSA może potrącić z odszkodowania wypłacanego Ubezpieczającemu, który zawarł umowę na własny rachunek, kwotę niezapłaconej i wymagalnej składki lub raty składki bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
 8. Z dniem zapłaty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na COMPENSĘ do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeśli COMPENSA pokryła tylko część odszkodowania, do pozostałej części Ubezpieczonemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem COMPENSY. Nie przechodzą jednak na COMPENSĘ roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

§ 8. Ustalanie rozmiaru szkody oraz określanie sumy odszkodowania lub świadczenia

 1. Odszkodowanie jest wypłacane w złotych polskich. Jeżeli koszty zostały poniesione w walucie obcej, to odszkodowanie jest wypłacane w złotych polskich według kursu wymiany tej waluty publikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień zdarzenia.
 2. W ubezpieczeniu mienia rozmiar szkody ustala się, a sumę odszkodowania określa się według cen na dzień zdarzenia, przyjmując wartość mienia tego samego rodzaju, typu, o takich samych parametrach, wymiarach i standardzie wykończenia, przy uwzględnieniu poniższych zasad:
  1) dla domów mieszkalnych wraz z elementami stałymi oraz dla elementów zewnętrznych – zgodnie z postanowieniami umowy;
  2) dla budowli oraz budynków gospodarczych wraz z elementami stałymi oraz dla elementów zewnętrznych:a) według wartości odtworzeniowej (nowej) – dla mienia do 40 lat,
  b) według wartości rzeczywistej – dla mienia powyżej 40 lat
  3) dla mieszkań i pomieszczeń gospodarczych, elementów stałych mieszkania, pomieszczeń gospodarczych, miejsca parkingowego oraz ruchomości domowych (z zastrzeżeniem postanowień pkt 4) – 7) – według wartości odtworzeniowej (nowej);
  4) dla wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł – według kosztów naprawy lub wytworzenia albo ceny nabycia;
  5) dla złotych lub srebrnych monet lub monet wykonanych ze stopów tych metali – według wartości złomu, chyba że monety stanowią prawny środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od wartości złomu; w tym ostatnim przypadku przyjmuje się wartość nominalną tych monet;
  6) dla dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich – według kosztów naprawy lub renowacji albo ceny nabycia;
  7) dla wartości pieniężnych – według wartości nominalnej; wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień zdarzenia;
  8) dla kosztów odtworzenia paszportów, praw jazdy oraz legitymacji należących do Ubezpieczonego, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych, będących jego własnością oraz wykorzystywanych do celów prywatnych, a także koszty odtworzenia patentów żeglarskich, patentów i licencji motorowodnych – koszt wykonania duplikatów lub nowych dokumentów;
  9) dla biletów komunikacji publicznej – koszt nabycia biletów;
  10) dla pozostałych przedmiotów osobistego użytku ubezpieczonych od rabunku poza miejscem ubezpieczenia – koszt naprawy lub nabycia nowego przedmiotu tego samego lub podobnego rodzaju;
  11) dla przedmiotów ubezpieczonych od aktów wandalizmu (w tym graffiti) –według wartości odtworzeniowej (nowej) z zastrzeżeniem pkt 1) – 10);
  12) dla kosztów najmu pokoju hotelowego – na podstawie dokumentów potwierdzających najem pokoju hotelowego oraz czas pobytu;
  13) dla kosztów najmu lokalu zastępczego – na podstawie umowy najmu potwierdzającej najem lokalu zastępczego oraz czas najmu, jednak nie więcej niż koszty najmu lokalu zastępczego przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na terenie, na którym zlokalizowane jest miejsce ubezpieczenia;
  14) dla kosztów utraty wody, gazu, energii elektrycznej – na podstawie wskazań licznika za okres, w którym odnotowano zwiększone zużycie, oraz wskazań licznika w analogicznym okresie roku poprzedniego;
  15) dla zwierząt domowych – na podstawie rachunku od lekarza weterynarii potwierdzającego leczenie lub śmierć zwierzęcia bądź rachunku za zakup nowego zwierzęcia tego samego gatunku i rasy, z uwzględnieniem jego wieku; w razie braku możliwości zakupu zwierzęcia zgodnie z powyższymi ustaleniami – na podstawie rachunku za zakup młodego zwierzęcia a w przypadku braku rachunków za leczenie lub zakup bądź braku udokumentowania rodowodu zwierzęcia – według średnich cen obowiązujących w województwie, w którym zlokalizowane jest miejsce ubezpieczenia.
 3. Wysokość odszkodowania za naprawę uszkodzonych przedmiotów ustala się przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących w zakładach usługowych znajdujących się najbliżej miejsca ubezpieczenia albo na podstawie rachunków za naprawę. Rachunek za naprawę powinien obejmować zakres uszkodzeń przyjętych w protokole szkody.
 4. Jeżeli uszkodzone przedmioty:
  1) mogą być nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem – w przypadku niemożności ich naprawy wysokość odszkodowania ustala się z uwzględnieniem stopnia ich uszkodzenia;
  2) nie mogą być nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem – wysokość odszkodowania ustala się na podstawie dowodu ich posiadania, a w razie braku udokumentowania ich posiadania – na podstawie średnich cen nabycia przedmiotów o tych samych lub zbliżonych parametrach.
 5. Jeżeli zniszczony, uszkodzony lub utracony przedmiot stanowi część składową kompletu lub zestawu, a pozostałe elementy mogą być nadal wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem, to odszkodowanie ustala się z uwzględnieniem stopnia ich uszkodzenia oraz z uwzględnieniem wartości przedmiotów, które mogą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
 6. Jeżeli posiadanie utraconych przedmiotów nie zostanie udokumentowane rachunkami lub fakturami zakupu, wysokość odszkodowania ustalona zostanie według średnich cen nabycia przedmiotów o tych samych lub zbliżonych parametrach.
 7. Wszelkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody podlegają weryfikacji przez COMPENSĘ.
 8. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się:
  1) wartości kolekcjonerskiej, naukowej, zabytkowej, numizmatycznej, amatorskiej oraz osobistych upodobań;
  2) kosztów wynikających z braku części zamiennych lub innych materiałów, niezbędnych dla przywrócenia stanu istniejącego przed powstaniem szkody;
  3) kosztów naprawy przewyższających cenę zakupu lub koszty wytworzenia.
 9. Wysokość odszkodowania pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub naprawy.
 10. Jeżeli po wypłacie odszkodowania Ubezpieczony odzyskał utracone przedmioty, COMPENSA może zażądać zwrotu wypłaconego za te przedmioty odszkodowania albo przeniesienia praw do tych przedmiotów na COMPENSĘ.
 11. COMPENSA pokrywa koszty napraw tymczasowych, o ile naprawy takie stanowią część napraw ostatecznych i nie prowadzą do zwiększenia ogólnego kosztu naprawy.
 12. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub ubezpieczone mienie nie będzie wymieniane, COMPENSA pokrywa koszty, jakie należałoby ponieść w razie naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia, jednak w wysokości nie wyższej, niż wartość rzeczywista określona na dzień bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.

§ 9. Reklamacje i skargi

 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy będącemu osobą fizyczną, jak również Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowe będącemu osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, przy czym w przypadku ww. osób fizycznych przez reklamację należy rozumieć wystąpienie skierowane do COMPENSY, w którym osoba wnosząca reklamację zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez COMPENSĘ. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez osobę składającą reklamację zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie przez COMPENSĘ.
 2. Reklamacja może zostać złożona w każdej jednostce COMPENSY, w której zakresie obowiązków jest obsługa klientów.
 3. Reklamacja może być złożona:
  1) na piśmie – osobiście w jednostce COMPENSY obsługującej klientów albo wysłana przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy;
  2) ustnie – telefonicznie pod numerem 22 501 61 00;
  3) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce COMPENSY obsługującej klientów – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna;
  4) w postaci elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna.
 4. W celu przyspieszenia postępowania, reklamacja powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko (nazwa firmy) osoby wnoszącej reklamację;
  2) adres osoby wnoszącej reklamację;
  3) informację, czy wnoszący reklamację żąda otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną, a jeżeli tak – również adres e-mail, na który odpowiedź ma zostać przesłana;
  4) PESEL/REGON;
  5) numer dokumentu ubezpieczenia lub nr szkody.
 5. Na żądanie osoby wnoszącej reklamację, COMPENSA potwierdzi fakt złożenia reklamacji na piśmie lub w inny uzgodniony z nią sposób.
 6. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona przez COMPENSĘ bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 7. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 6, COMPENSA zobowiązana jest poinformować osobę wnoszącą reklamację o:
  1) przyczynach braku możliwości dotrzymania ww. terminu (przyczynach opóźnienia);
  2) okolicznościach, które muszą zostać ustalone;
  3) przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 8. Odpowiedzi na reklamacje COMPENSA udziela w postaci papierowej lub:
  1) w przypadku Ubezpieczających, Ubezpieczonych oraz uprawnionych z umowy ubezpieczenia będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jednakże odpowiedź może zostać dostarczona osobie składającej reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wniosek;
  2) w przypadku poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego będących osobami prawnymi albo spółka i nieposiadającymi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy ubezpieczenia będącemu osobą fizyczną, przysługuje prawo złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, w szczególności w przypadku:
  1) nieuwzględnienia roszczeń osoby zgłaszającej reklamację w trybie rozpatrywania reklamacji;
  2) niewykonania czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą osoby zgłaszającej reklamację w terminie określonym w odpowiedzi na tę reklamację.
 10. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy ubezpieczenia będącego osobą fizyczną, spór z COMPENSĄ może zostać poddany pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl).
 11. Podmioty, którym nie przysługuje prawo złożenia reklamacji, zgodnie z postanowieniami powyżej, przysługuje prawo złożenia skargi dotyczącej usług lub działalności COMPENSY.
 12. Do skargi określonej w ust. 11 zastosowanie znajdują postanowienia dotyczące reklamacji składanych przez Ubezpieczających, Ubezpieczonych oraz poszukujących ochrony ubezpieczeniowej będących osobami prawnymi albo spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyłączeniem ust. 8. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że ze skarżącym uzgodniono inną formę odpowiedzi. Jeśli życzeniem skarżącego jest otrzymanie odpowiedzi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail i skarżący wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź wysyłana jest mu tą drogą.
 13. Informujemy o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e- mail COMPENSY: centrala@compensa.pl.

§ 10. Pozostałe postanowienia ogólne

 1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.
 2. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy miejscowo dla adresu siedziby COMPENSY) albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uprawnionego z umowy, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy.
 3. COMPENSA nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby COMPENSĘ na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

ROZDZIAŁ II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH – „MURY I ELEMENTY STAŁE”, „WYPOSAŻENIE”

§ 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wskazane w umowie:
  1) mieszkanie wraz pomieszczeniem gospodarczym, miejscem parkingowym oraz elementami stałymi mieszkania i pomieszczenia gospodarczego;
  2) dom mieszkalny wraz z elementami stałymi;
  3) budowle wraz z elementami stałymi;
  4) budynki gospodarcze wraz z elementami stałymi;
  5) ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu, w pomieszczeniu gospodarczym, w domu mieszkalnym, w budynkach gospodarczych, w budowlach, a także rzeczy osobiste Ubezpieczonego, będącego osobą uczącą się do ukończenia 26 roku życia, znajdujące się poza miejscem ubezpieczenia, w najmowanym na podstawie pisemnej umowy: mieszkaniu, pokoju lub pokoju w akademiku.

 3. W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych, przedmiotem ubezpieczenia są także znajdujące się we wskazanym jako miejsce ubezpieczenia mieszkaniu lub domu mieszkalnym rzeczy osobiste gości, mienie służbowe czasowo powierzone Ubezpieczonemu przez pracodawcę, to jest: komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, monitory, rutery, akcesoria komputerowe oraz ruchomości czasowo użyczone Ubezpieczonemu przez organizację społeczną, sportową lub wypożyczalnię, o ile fakt użyczenia lub wypożyczenia został potwierdzony przez tę jednostkę. W tym zakresie umowa jest zawarta na rachunek właściciela ww. rzeczy albo ruchomości.
 4. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczeniem od następujących ryzyk: deszcz, dym i sadza, fala uderzeniowa, grad, lawina, osunięcie się ziemi niespowodowane działalnością człowieka, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek albo przymusowe lądowanie statku powietrznego lub upadek jego części bądź przewożonego przez niego ładunku, upadek obiektów budowlanych lub drzew bądź ich części, wiatr, wybuch, zalanie rozumiane jako działanie wody lub innych płynów bądź pary pochodzących z instalacji, urządzeń, akwarium lub łóżka wodnego bądź opadów atmosferycznych, śnieg lub lód, rozumiane jako działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu zalegającego na dachach domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli, domów letniskowych, zapadanie się ziemi.
 5. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka dodatkowe
  1) akty terroru;
  2) graffiti wykonane na murach, ogrodzeniach, zewnętrznych ścianach lub elementach zewnętrznych;
  3) katastrofa budowlana;
  4) przepięcie rozumiane jako nagły i krótkotrwały wzrost napięcia prądu przewyższające napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia lub instalacji, który powstał na skutek wyładowania atmosferycznego;
  5) rozmrożenie produktów przechowywanych w lodówkach lub zamrażarkach, będące skutkiem zakłóceń w funkcjonowaniu tych urządzeń lub zakłóceń w dostawach prądu wywołanych zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową;
  6) szkody powstałe podczas przeprowadzki na skutek zdarzeń wskazanych w ust. 4 oraz w wyniku kolizji środka transportu;
  7) szkody polegające na utracie ubezpieczonego domu mieszkalnego, mieszkania, mieszkania z elementami stałymi, lub ruchomości domowych wskutek prawomocnej decyzji administracyjnej o rozbiórce domu mieszkalnego lub budynku wielorodzinnego, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie, lub ruchomości domowe; w przypadku ruchomości domowych odpowiedzialność zachodzi wyłącznie wówczas, gdy został wprowadzony zakaz wstępu do nieruchomości;
  8) wandalizm;
  9) zalanie przez niezamknięte okna znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym;
  10) zamarznięcie wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym.
 6. Po opłaceniu dodatkowej składki, ubezpieczenie może obejmować
  1) ryzyko powodzi – w zależności od tego, w jakiej strefie powodziowej znajduje się ubezpieczone mienie. Informacja o objęciu ryzyka powodzi znajduje się w polisie;
  2) ryzyko przepięcia elektrycznego rozumianego jako nagły i krótkotrwały wzrost napięcia prądu przewyższające napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia lub instalacji, który powstał z przyczyn innych niż wyładowanie atmosferyczne.
 7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń
  1) kosztów poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii instalacji, jeśli awaria instalacji była przyczyną zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, o ile zdarzenie to spowodowało szkodę w mieniu;
  2) kosztów odtworzenia paszportów, praw jazdy oraz legitymacji należących do Ubezpieczonego, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych, będących własnością Ubezpieczonego oraz wykorzystywanych do celów prywatnych, a także kosztów odtworzenia patentów żeglarskich, patentów i licencji motorowodnych;
  3) kosztów najmu lokalu zastępczego lub pokoju hotelowego, przy czym COMPENSA zwraca koszty najmu pokoju hotelowego lub lokalu zastępczego na terytorium Polski tylko wówczas, gdy na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia określonym umową ubezpieczone mieszkanie lub dom mieszkalny nie nadaje się do zamieszkiwania przez dłużej niż 3 dni. Koszty zwracane są za najem nie dłuższy, niż do dnia przywrócenia mieszkania lub domu mieszkalnego do stanu umożliwiającego ponowne zamieszkanie w nim, jednak w przypadku najmu lokalu zastępczego nie dłużej niż za 180 dni od daty powstania zdarzenia – także po zakończeniu okresu ubezpieczenia. W przypadku skorzystania przez Ubezpieczonego z lokalu zastępczego, COMPENSA nie zwraca kosztów najmu pokoju hotelowego. Najmowany lokal zastępczy musi mieć porównywalny standard do zniszczonego mieszkania lub domu mieszkalnego.

§ 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności

 1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wskazane w Rozdziale I § 3 oraz szkody powstałe w następującym mieniu:

  1) w mieszkaniach, domach mieszkalnych, budynkach gospodarczych, pomieszczeniach gospodarczych, budowlach:
  a) jeśli są one niezamieszkałe i nieużytkowane bądź pozbawione nadzoru nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 90 dni (pustostan),
  b) wynajmowanych osobom trzecim,
  c) jeśli są przeznaczone do rozbiórki w części lub całości,
  d) jeśli nie posiadają wymaganych przepisami prawa odbiorów,
  e) jeśli znajdują się w trakcie budowy, przebudowy, montażu, modernizacji, f) które nie posiadają wymaganych prawem okresowych przeglądów, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, z zastrzeżeniem szkód w domach mieszkalnych, których wiek nie przekracza 40 lat od daty uzyska-nia pozwolenia na użytkowanie;
  2) w budynkach lub budowlach wzniesionych niezgodnie z prawem budowlanym, a także w mieniu znajdującym się w nich, o ile osobą odpowiedzialną za prowadzenie budowy był Ubezpieczony, a szkoda była następstwem naruszenia przez niego przepisów prawa;
  3) domach letniskowych;
  4) w budynkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego a także w niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego (bez względu na sposób ich wykorzystywania): stodołach, oborach, chlewach, stajniach, kurnikach, szklarniach, chłodniach, młynach, magazynach, tartakach, obiektach tymczasowych, barakowozach, obiektach kontenerowych, pawilonach sprzedaży, rozstawionych namiotach lub powłokach pneumatycznych, a także w obudowach balkonów, tarasów, loggi, budowli lub budynków gospodarczych wykonanych z folii lub brezentu;
  5) w domach mieszkalnych, których pokrycie dachu wykonane jest z desek, gontu drewnianego, wióra, słomy lub trzciny (strzecha);
  6) w ruchomościach domowych znajdujących się w obiektach wskazanych w pkt 1) – 5);
  7) w obiektach budowlanych oraz mieszkaniach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza a także w ruchomościach domowych w nich się znajdujących;
  8) w pojazdach lądowych podlegających obowiązkowi rejestracji, w jednostkach pływających innych niż łodzie wiosłowe, rowery wodne, skutery wodne, pontony, deski do windsurfingu, kitesurfingu, narty wodne; w statkach powietrznych innych niż lotnie, motolotnie, paralotnie, balony, spadochrony, latawce, modele latające oraz drony o masie startowej do 25 kg, a także w wyposażeniu znajdującym się wewnątrz ww. pojazdów oraz w paliwie;
  9) w przedmiotach służących do prowadzenia działalności gospodarczej;
  10) w pojazdach lądowych, jednostkach pływających oraz statkach powietrznych, które ze względu na swój stan lub niekompletność nie są wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem a znajdują się w miejscu ubezpieczenia.

 2. chronią ubezpieczeniową nie są objęte również szkody:
  1) powstałe wskutek wad projektowych, konstrukcyjnych lub zastosowania wadliwych bądź niewłaściwych materiałów budowlanych, o ile za wybór lub zastosowanie materiałów budowlanych, projekt architektoniczny lub konstrukcję obiektów budowlanych odpowiedzialny był Ubezpieczony;
  2) powstałe wskutek zapadania się, osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka;
  3) powstałe wskutek utrzymania dachu w nienależytym stanie, niezabezpieczenia otworów dachowych lub okiennych, utrzymania rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów ubezpieczonego mieszkania, domu mieszkalnego, budynków gospodarczych, pomieszczeń gospodarczych, budowli w nienależytym stanie, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony i nie wykonał on tych czynności z winy umyślnej;
  4) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych w wyniku podniesienia poziomu wód gruntowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda jest następstwem opadów atmosferycznych lub powodzi, o ile ryzyko powodzi zostało objęte zakresem umowy;
  5) powstałe wskutek powodzi, o ile ryzyko powodzi nie zostało objęte zakresem umowy;
  6) powstałe w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz błota pośniegowego, polegające na uszkodzeniu, zabrudzeniu, poplamieniu, odbarwieniu tynków zewnętrznych, elewacji, chodników i podjazdów;
  7) powstałe wskutek zalania przez niezamknięte okna w przypadku, gdy mieszkanie lub dom mieszkalny był niezamieszkały przez okres dłuższy niż 5 dni;
  8) powstałe w wyniku zabrudzenia przedmiotu ubezpieczenia przez zwierzęta;
  9) powstałe w następstwie powolnego działania temperatury, gazów, wody, pary, wilgoci, pyłu, sadzy, wstrząsów;
  10) powstałe wskutek zadymienia lub sadzy, będących następstwem użytkowania kominka, a także gotowania, smażenia, pieczenia w miejscu ubezpieczenia;
  11) powstałe na skutek upadku obiektów budowlanych, drzew lub ich części, jeżeli został zaniedbany obowiązek ich konserwacji spoczywający na Ubezpieczonym;
  12) powstałe wskutek zamarzania lub przemarzania ścian;
  13) powstałe na skutek zamarznięcia wody w instalacjach znajdujących się w domach mieszkalnych, jeżeli ich instalacja grzewcza została wyłączona przez Ubezpieczonego;
  14) powstałe na skutek zamarznięcia wody w instalacjach znajdujących się w budowlach, budynkach lub pomieszczeniach gospodarczych;
  15) powstałe wewnątrz mieszkania, domu mieszkalnego, pomieszczenia gospodarczego, budynku gospodarczego, budowli, domu letniskowego na skutek działania wiatru, który dostał się do wnętrza przez niezamknięte okna lub drzwi;
  16) w ruchomościach domowych znajdujących się w wynajmowanym osobom trzecim mieszkaniu, domu mieszkalnym, pomieszczeniach gospodarczych, budynkach gospodarczych, budowlach;
  17) powstałe w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonach, tarasach i loggiach;
  18) powstałe na skutek nienaprawienia uszkodzeń będących przyczyną wcześniejszej szkody;
  19) powstałe wskutek nieprzestrzegania obowiązków określonych w Rozdziale I § 7 ust. 2 pkt 2) – 8);
  20) powstałe wskutek działania mikroorganizmów, roślin, pleśni, grzybów, fermentacji, wewnętrznego rozkładu;
  21) wyrządzone przez zwierzęta;
  22) polegające na stłuczeniu lub pęknięciu mienia;
  23) powstałe w broni palnej, gazowej lub pneumatycznej, jeżeli przyczyną szkody było przechowywanie jej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami;
  24) w przypadku zdarzeń powstałych wskutek przepięcia i przepięcia elektrycznego, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w odgromnikach, miernikach, licznikach, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach elektrycznych, żarówkach, lampach oraz częściach ulegających zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku użytkowania;
  25) w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych podczas przeprowadzki, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym, audiowizualnym, fotograficznym, muzycznym, instrumentach muzycznych, dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, w biżuterii oraz innych wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, srebrnych lub złotych monetach bądź monetach ze stopów tych metali, w wartościach pieniężnych, dokumentach, aktach, rękopisach, planach, prototypach, wzorach, programach komputerowych, nośnikach danych oraz danych na nośnikach, broni palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz osprzęcie i optyce do tej broni, zwierzętach domowych;
  26) w przypadku ubezpieczenia rzeczy osobistych gości, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, biżuterii oraz innych wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, w srebrnych i złotych monetach lub monetach ze stopów tych metali, w wartościach pieniężnych, dokumentach, aktach, rękopisach, planach, prototypach, wzorach, programach komputerowych, w nośnikach danych oraz w danych na nośnikach, w broni palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz w osprzęcie i optyce do tej broni;
  27) w przypadku ubezpieczenia mienia od szkód będących następstwem wandalizmu (w tym graffiti) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego, również w przypadku, gdy graffiti wykonano za zgodą Ubezpieczonego, a także szkód wyrządzonych przez najemcę mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynku gospodarczego, pomieszczenia gospodarczego;
  28) jeśli chodzi o koszty poszukiwania i usunięcia przyczyn awarii instalacji, to ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w piecach, grzejnikach, podgrzewaczach, w natynkowych elementach systemów zabezpieczenia mienia, urządzeniach domofonowych i klimatyzacyjnych, w indywidualnych źródłach ciepła i energii elektrycznej, takich jak baterie, kolektory, panele słoneczne, fotowoltaiczne, pompy ciepła, jak również w punktach świetlnych, siłownikach, zakończeniach instalacji (np. kontaktach i wyłącznikach);
  29) jeśli chodzi o koszty najmu pokoju hotelowego, to ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na poniesieniu kosztów usług dodatkowych, z których Ubezpieczony korzystał w trakcie pobytu w hotelu, niewliczonych do ceny pokoju, takich jak rozmowy telefoniczne, transport i przejazdy Ubezpieczonego; w przypadku ubezpieczenia zwierząt domowych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w wyniku ich ucieczki, śmierci lub zachorowania z przyczyn naturalnych lub z powodu otrucia, lub w następstwie zdarzenia niepowodującego szkody w innym ubezpieczonym mieniu.
  30) w przypadku ubezpieczenia zwierząt domowych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w wyniku ich ucieczki, śmierci lub zachorowania z przyczyn naturalnych lub z powodu otrucia, lub w następstwie zdarzenia niepowodującego szkody w innym ubezpieczonym mieniu.
 3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) oraz czyste straty finansowe, będące następstwami zdarzenia.

§ 3. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

 1. Sumy ubezpieczenia dla domów mieszkalnych, budowli, budynków gospodarczych, elementów stałych domu mieszkalnego, budowli, budynków gospodarczych ustala się według wartości odtworzeniowej (nowej) lub według wartości rzeczywistej, zgodnie z postanowieniami OWU; w przypadku domów mieszkalnych wartość ta jest wskazana w polisie.

 2. Sumę ubezpieczenia dla mieszkań z elementami stałymi i pomieszczeń gospodarczych, oraz dla ruchomości domowych ustala się według wartości odtworzeniowej (nowej).

 3. Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY, w granicach sumy ubezpieczenia (za wyjątkiem pkt 15), w odniesieniu do poszczególnych rodzajów szkód stanowią limity wskazane w poniższej tabeli:

  Rodzaj szkód, których dotyczy limit
  odpowiedzialności
  Obowiązujące limity
  1)

  w przypadku ubezpieczenia zwierząt domowych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w wyniku ich ucieczki, śmierci lub zachorowania z przyczyn naturalnych lub z powodu otrucia, lub w następstwie zdarzenia niepowodującego szkody w innym ubezpieczonym mieniu.

  30% sumy ubezpieczenia ruchomości
  domowych, jednak nie więcej niż
  30 000 zł
  2) szkody w wartościach pieniężnych 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, jednak nie więcej niż 10 000 zł
  3) szkody w ruchomościach domowych znajdujących się w budowlach, budynkach gospodarczych lub pomieszczeniach gospodarczych 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
  4) szkody powstałe podczas przeprowadzki 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
  5) szkody w rzeczach osobistych gości nie więcej niż 3 000 zł
  6) szkody w rzeczach osobistych Ubezpieczonego będącego osobą uczącą się do ukończenia 26 roku życia, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia, w najmowanym na podstawie pisemnej umowy mieszkaniu, pokoju lub pokoju w akademiku 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej niż:

  a) 500 zł dla gotówki,

  b) 10 000 zł dla innych ruchomości domowych

  7) szkody w mieniu służbowym czasowo powierzonym Ubezpieczonemu przez pracodawcę nie więcej niż 5 000 zł
  8) szkody powstałe wskutek wykonania graffiti 20% sumy ubezpieczenia uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia
  9) szkody powstałe wskutek zalania przez niezamknięte okna znajdujące się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym nie więcej niż 2 000 zł
  10) szkody powstałe wskutek rozmrożenia produktów przechowywanych w lodówkach lub zamrażarkach, będącego skutkiem zakłóceń w funkcjonowaniu tych urządzeń lub zakłóceń w dostawach prądu wywołanych zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową nie więcej niż 3 000 zł
  11) szkody powstałe wskutek rozmrożenia produktów przechowywanych w lodówkach lub zamrażarkach, będącego skutkiem zakłóceń w funkcjonowaniu tych urządzeń lub zakłóceń w dostawach prądu wywołanych zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową
  a)w przypadku mieszkania z elementami stałymi, domu mieszkalnego z elementami stałymi, budowli lub budynków gospodarczych 30% sumy ubezpieczenia dotyczącej mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynku gospodarczego, w którym znajduje się instalacja
  b) w przypadku pomieszczenia gospodarczego nie więcej niż 3 000 zł
  12) szkody w postaci poniesienia kosztów utraty wody, gazu, energii elektrycznej nie więcej niż 500 zł
  13) szkody w postaci poniesienia kosztów odtworzenia paszportów, praw jazdy oraz legitymacji należących do Ubezpieczonego, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych, będących własnością Ubezpieczonego oraz wykorzystywanych do celów prywatnych, a także kosztów odtworzenia patentów żeglarskich, patentów i licencji motorowodnych nie więcej niż 1 500 zł
  14) szkody w postaci poniesienia kosztów najmu pokoju hotelowego do 800 zł za dobę hotelową za wszystkich Ubezpieczonych łącznie,
  jednak nie więcej niż 4 000 zł za cały okres najmu
  15) szkody w postaci poniesienia kosztów najmu lokalu zastępczego do 25 000 zł ponad sumę ubezpieczenia mieszkania lub domu mieszkalnego
  16) szkody polegające na utracie ubezpieczonego domu mieszkalnego, mieszkania z elementami stałymi, lub ruchomości domowych wskutek prawomocnej decyzji administracyjnej 100% sumy ubezpieczenia przedmiotu wskazanego w umowie
  17) szkody w domach mieszkalnych, których wiek nie przekracza 40 lat od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie, i które nie posiadają wymaganych prawem okresowych przeglądów, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody a) dla domu mieszkalnego – 50% sumy ubezpieczenia, jednak nie
  więcej niż 150 000 zł,
  b) dla ruchomości domowych znajdujących się w domu mieszkalnym –50% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych z uwzględnieniem limitów na poszczególne rodzaje ruchomości

 

ROZDZIAŁ III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I OD RABUNKU – „KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM I RABUNEK”

§ 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wskazane w umowie:

  1) elementy stałe oraz zewnętrzne elementy: mieszkania, pomieszczenia gospodarczego domu mieszkalnego, budynku gospodarczego, budowli;
  2) ruchomości domowe znajdujące się w mieszkaniu, w pomieszczeniu gospodarczym, w domu mieszkalnym, w budynkach gospodarczych, w budowlach, a także w rzeczy osobiste Ubezpieczonego, będącego osobą uczącą się do ukończenia 26 roku życia, znajdujące się poza miejscem ubezpieczenia, w najmowanym na podstawie pisemnej umowy: mieszkaniu, pokoju lub pokoju w akademiku; 3) rzeczy osobiste gości znajdujące się w mieszkaniu, domu mieszkalnym będącym miejscem ubezpieczenia;
  4) mienie służbowe czasowo powierzone Ubezpieczonemu przez pracodawcę, to jest: komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, monitory, rutery, akcesoria komputerowe;
  5) mienie ruchome, które zostało czasowo użyczone Ubezpieczonemu przez organizację społeczną lub wypożyczalnię, znajdujące się w mieszkaniu, domu mieszkalnym będącym miejscem ubezpieczenia.

 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w mieniu wskazanym w ust. 2, powstałe na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, jak również ruchomości domowe podczas przeprowadzki. W przypadku zewnętrznych elementów ochrona obejmuje również szkody powstałe na skutek kradzieży rozumianej jako zabór mienia w celu przywłaszczenia.
 4. Ponadto przedmiot ubezpieczenia stanowi będące własnością Ubezpieczonego i nie służące mu do wykonywania działalności gospodarczej mienie osobiste od rabunku poza miejscem ubezpieczenia oraz od kradzieży z włamaniem do samochodu, przy czym ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie szkody powstałe na terytorium Polski.
 5. COMPENSA zwraca w ramach odszkodowania:1) koszty odtworzenia należących do Ubezpieczonego: paszportów, praw jazdy, legitymacji, patentów żeglarskich, patentów i licencji motorowodnych, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych, będących własnością Ubezpieczonego oraz wykorzystywanych do celów prywatnych;
  2) koszty wymiany zamków spowodowanej utratą kluczy lub karty do drzwi wejściowych do wskazanego jako miejsce ubezpieczenia: mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynku gospodarczego, pomieszczenia gospodarczego, powstałą na skutek kradzieży z włamaniem do mieszkania lub domu mieszkalnego lub rabunku dokonanego poza miejscem ubezpieczenia;
  3) równowartość kwoty gotówki utraconej w wyniku wyłudzenia od osób ubezwłasnowolnionych całkowicie bądź częściowo, osób powyżej 65 roku życia lub osób poniżej 13 roku życia. Przez utratę gotówki w wyniku wyłudzenia rozumie się bezprawne przywłaszczenie gotówki na terenie Polski przez osoby trzecie podszywające się pod inne osoby (np. wnuczka, policjanta, CBŚP).
 6. W ramach odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia osobistego, należącego do Ubezpieczonego, które jest ubezpieczone od rabunku dokonanego poza miejscem ubezpieczenia, COMPENSA zwraca koszty odtworzenia należących do Ubezpieczonego: paszportów, praw jazdy, legitymacji, patentów żeglarskich, patentów i licencji motorowodnych, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych będących własnością Ubezpieczonego oraz wykorzystywanych do celów prywatnych.

 7. W przypadku rzeczy osobistych gości, określonych w ust. 2 pkt 3, mienia służbowego czasowo powierzonego Ubezpieczonemu przez pracodawcę, określonego w ust. 2 pkt 4 oraz mienia ruchomego czasowo użyczonego Ubezpieczonemu przez organizację społeczną, sportową lub wypożyczalnię, określonego w ust. 2 pkt 5, umowę w tym zakresie uważa się za zawartą na rachunek osoby trzeciej, do której należy to mienie.

§ 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności

 1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w Rozdziale I § 3, ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe na skutek kradzieży z włamaniem do mieszkań, domów mieszkalnych, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych, które nie były zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w § 4, o ile było to przyczyną kra-dzieży z włamaniem, a brak należytego zabezpieczenia wynikał z rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub jego umyślnego działania lub zaniechania.

 2. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych na skutek kradzieży z włamaniem w następującym mieniu:

  1) w ruchomościach domowych oraz elementach stałych znajdujących się w wynajmowanym osobom trzecim mieszkaniu, domu mieszkalnym, pomieszczeniach gospodarczych, budynkach gospodarczych, budowlach;
  2) ruchomości domowe znajdujące się na posesji, balkonach, tarasach i loggiach;
  3) broń palna, gazowa lub pneumatyczna, jeżeli przyczyną szkody było przechowywanie jej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami;
  4) pojazdy lądowe podlegające rejestracji, sprzęt i maszyny rolnicze, maszyny budowlane, jednostki pływające inne niż łodzie wiosłowe, rowery wodne, skutery wodne, pontony, deski do windsurfingu, kitesurfingu, narty wodne;
  5) statki powietrzne inne niż lotnie, motolotnie, paralotnie, balony, spadochrony, latawce, modele latające oraz drony o masie startowej do 25 kg;
  6) paliwo oraz wyposażenie znajdujące się wewnątrz pojazdów, maszyn, statków i sprzętu wskazanego w pkt 4) i 5).

 3. W przypadku mienia osobistego należącego do Ubezpieczonego, które jest ubezpieczone od rabunku dokonanego poza miejscem ubezpieczenia, COMPENSA nie odpowiada za szkody będące następstwem kradzieży, o ile nie doszło do niej na skutek rabunku, oraz za szkody powstałe na skutek rabunku:
  1) wartości pieniężnych inne niż krajowe znaki pieniężne (gotówka), wyrobów z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, srebrnych lub złotych monet lub monet ze stopów tych metali, dzieł sztuki, antyków lub zbiorów kolekcjonerskich; akt, rękopisów, planów, prototypów, wzorów, programów komputerowych oraz danych na nośnikach, broni, osprzętu i optyki do broni palnej, gazowej lub pneumatycznej, sprzętu elektronicznego innego niż telefony komórkowe, przenośne komputery, tablety, przenośne odtwarzacze muzyki, e-booki, aparaty fotograficzne oraz kamery;
  2) mienia ruchomego wypożyczonego przez Ubezpieczonego osobom trzecim lub przeznaczonego do sprzedaży lub wykonania usługi w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; 3) przedmiotów wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności chałupniczej;
  4) urządzeń i aparatury świetlnej lub dźwiękowej wykorzystywanej samodzielnie lub wraz z instrumentami muzycznymi (wzmacniacze i procesory dźwięku, głośniki, mikrofony, konsole korekcyjne i reżyserskie itd.);
  5) sprzętu sportowego z zastrzeżeniem pkt 6) – 8);
  6) pojazdów lądowych (w tym rowerów, z wyjątkiem rowerów użytkowanych przez dzieci do 18 roku życia, ubezpieczonych od rabunku poza miejscem ubezpieczenia, rowerów elektrycznych, segwayów) innych niż hulajnogi, hulajnogi elektryczne, deskorolki, łyżworolki, wrotki, wózki inwalidzkie;
  7) jednostek pływających innych niż deski do windsurfingu, kitesurfingu, narty wodne;
  8) statków powietrznych innych niż modele latające i drony o masie startowej do 25 kg, a także lotnie, motolotnie, paralotnie, balony, spadochrony oraz latawce.
 4. W przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych podczas przeprowadzki, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym, audiowizualnym, fotograficznym lub muzycznym, instrumentach muzycznych, dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, w biżuterii oraz innych wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, srebrnych lub złotych monetach bądź monetach ze stopów tych metali, w wartościach pieniężnych, dokumentach, aktach, rękopisach, planach, prototypach, wzorach, programach komputerowych, nośnikach danych oraz danych na nośnikach, broni palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz osprzęcie i optyce do tej broni, zwierzętach domowych.
 5. W przypadku ubezpieczenia rzeczy osobistych gości, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym, sprzęcie muzycznym, dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, biżuterii oraz innych wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, srebrnych i złotych monetach lub monetach ze stopów tych metali, wartościach pieniężnych, dokumentach, aktach, rękopisach, planach, prototypach, wzorach, programach komputerowych, nośnikach danych oraz danych na nośnikach, broni palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz osprzętu i optyki do tej broni.
 6. W przypadku ubezpieczenia od wandalizmu (w tym graffiti), ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:1) wyrządzonych przez Ubezpieczonego, przez najemcę mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynku lub pomieszczenia gospodarczego;
  2) powstałych w siłownikach stanowiących napęd bramy wjazdowej na teren ubezpieczonej nieruchomości, jeżeli zostały zamontowane w sposób umożliwiający ich zniszczenie z zewnątrz bez użycia siły lub narzędzi;
  3) w postaci graffiti wykonanego na murach, ogrodzeniach lub ścianach zewnętrznych oraz graffiti wykonanego za zgodą Ubezpieczonego.
 7. W przypadku utraty kluczyków do pojazdów lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta, służących do zamykania pojazdu, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na konieczności poniesienia kosztów wykonania duplikatów ww. kluczyków lub innych urządzeń oraz kosztów wymiany zamków i stacyjki zapłonowej.
 8. W przypadku utraty gotówki w wyniku wyłudzenia, o czym mowa w § 1 ust. 5 pkt 3, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności w razie przekazania kwot przelewem lub inną transakcją internetową a także w związku z dokonanymi transakcjami handlowymi, umowami cywilnoprawnymi, zakupem lub wymianą dóbr i usług.
 9. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) oraz czyste straty finansowe, będące następstwami zdarzenia.

§ 3. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

 1. Sumę ubezpieczenia dla ruchomości domowych oraz elementów stałych ustala się według wartości odtworzeniowej (nowej).

 2. Górną granicę odpowiedzialności COMPENSY, w granicach sumy ubezpieczenia, w odniesieniu do poszczególnych rodzajów szkód stanowią limity wskazane w poniższej tabeli:

   

  Rodzaj szkód, których dotyczy limit odpowiedzialności Obowiązujące limity
  1)

  szkody w wyrobach z metali lub kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, w srebrnych lub złotych monetach bądź monetach ze stopów tych metali, w dziełach sztuki, antykach lub zbiorach kolekcjonerskich

  30% sumy ubezpieczenia ruchomości
  domowych wraz z elementami stałymi, jednak nie więcej niż 30 000 zł
  2) szkody w wartościach pieniężnych 10% sumy ubezpieczenia ruchomości
  domowych wraz z elementami, stałymi
  jednak nie więcej niż 10 000 zł
  3) szkody w ruchomościach domowych znajdujących się w budowlach, budynkach gospodarczych lub pomieszczeniach gospodarczych 30% sumy ubezpieczenia ruchomości
  domowych wraz z elementami stałymi
  4) szkody w ruchomościach domowych powstałe podczas przeprowadzki 20% sumy ubezpieczenia ruchomości
  domowych wraz z elementami stałymi
  5) szkody w rzeczach osobistych gości nie więcej niż 3 000 zł
  6) szkody w rzeczach Ubezpieczonego, będącego osobą uczącą się do ukończenia 26 roku życia, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia, w najmowanym na podstawie pisemnej umowy mieszkaniu, pokoju lub pokoju w akademiku 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej niż:

  a) 500 zł dla gotówki,

  b) 10 000 zł dla innych ruchomości domowych

  7) szkody w mieniu służbowym czasowo powierzonym Ubezpieczonemu przez pracodawcę nie więcej niż 5 000 zł
  8) szkody w postaci poniesienia kosztów odtworzenia paszportów, praw jazdy oraz legitymacji należących do Ubezpieczonego, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych, będących własnością Ubezpieczonego, oraz wykorzystywanych do celów prywatnych, a także kosztów odtworzenia patentów żeglarskich, patentów i licencji motorowodnych nie więcej niż 1 500 zł
  9) szkody w mieniu osobistym należącym do Ubezpieczonego powstałe wskutek rabunku dokonanego poza
  miejscem ubezpieczenia
  nie więcej niż 3 000 zł z zastrzeżeniem
  pkt 10) – 14)
  10) szkody powstałe wskutek rabunku dokonanego poza miejscem ubezpieczenia w należących do Ubezpieczonego
  wartościach pieniężnych, w tym w gotówce skradzionej również przy użyciu karty płatniczej, kredytowej, telefonu komórkowego w systemach rachunkowości elektronicznej
  nie więcej niż 500 zł
  11) szkody powstałe wskutek dokonanego poza miejscem ubezpieczenia rabunku należącego do Ubezpieczonego telefonu komórkowego nie więcej niż 1 500 zł
  12) szkody powstałe wskutek dokonanego poza miejsce ubezpieczenia rabunku należącego do Ubezpieczonego przenośnego komputera, tabletu, przenośnego odtwarzacza muzyki, e-booka, aparatu fotograficznego oraz kamery nie więcej niż 2 000 zł
  13) szkody powstałe wskutek dokonanego poza miejscem ubezpieczenia rabunku paszportów, praw jazdy oraz legitymacji należących do Ubezpieczonego, jak również dowodów rejestracyjnych motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych, będących własnością Ubezpieczonego, oraz wykorzystywanych do celów prywatnych, a także kosztów odtworzenia patentów żeglarskich, patentów i licencji motorowodnych, polegające na konieczności poniesienia kosztów odtworzenia ww. dokumentów nie więcej niż 500 zł
  14) szkody powstałe w rowerach używanych przez dzieci do 18 roku życia nie więcej niż 400 zł
  15) szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do samochodu, powstałe w telefonach komórkowych nie więcej niż 1 500 zł
  16) szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do samochodu, powstałe w przenośnych komputerach, tabletach, przenośnych odtwarzaczach muzyki, e-bookach, aparatach fotograficznych oraz kamerach nie więcej niż 2 000 zł
  17) szkody polegające na konieczności poniesienia kosztów wymiany zamków, spowodowanej utratą kluczy lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta służących do zamykania drzwi wejściowych do mieszkania lub domu mieszkalnego, budowli, budynku gospodarczego, pomieszczenia gospodarczego, wskazanych jako miejsce ubezpieczenia na skutek zagubienia, kradzieży z włamaniem lub rabunku dokonanego poza miejscem ubezpieczenia nie więcej niż 500 zł
  18) szkody powstałe na skutek wandalizmu 100% sumy ubezpieczenia ruchomości
  domowych wraz z elementami
  stałymi
  19) szkody powstałe wskutek kradzieży zewnętrznych elementów mieszkania, domu mieszkalnego, budowli lub budynku gospodarczego 50% sumy ubezpieczenia ruchomości
  domowych wraz z elementami stałymi
  20) szkody powstałe wskutek utraty gotówki w wyniku wyłudzenia 10% sumy ubezpieczenia ruchomości
  domowych wraz z elementami stałymi,
  nie więcej niż 10 000 zł;
  1 raz w rocznym okresie ubezpieczenia
  wskazanym w umowie

 

§ 4. Środki bezpieczeństwa

 1. Ubezpieczone mieszkanie, dom mieszkalny, budynek gospodarczy, budowla, pomieszczenie gospodarcze uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli spełnione zostały łącznie poniższe warunki:

  1) drzwi zewnętrzne do mieszkania, domu mieszkalnego muszą być osadzone w prawidłowy sposób pod względem technicznym, posiadać odpowiednią konstrukcję oraz muszą być zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub zamek elektroniczny; w przypadku drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych jedno skrzydło musi być unieruchomione przy pomocy zasuw u góry i u dołu, zamykanych od wewnątrz;
  2) wszystkie otwory w ścianach lub stropach muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania;
  3) stan techniczny drzwi i okien wraz z ościeżnicami musi zapewnić trwałe zamocowanie zamków tak, aby nie było możliwości ich wypchnięcia bez wyłamania;
  4) drzwi tarasowe lub balkonowe muszą spełniać wymogi takie, jakie są przewidziane w przypadku zabezpieczenia okien;
  5) drzwi prowadzące do budowli, budynków gospodarczych muszą być pełne, zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy albo co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową;
  6) ściany pomieszczeń gospodarczych oraz drzwi do nich prowadzące muszą być wykonane z materiałów trwałych, odpornych na zniszczenie i uniemożliwiających wydostanie ubezpieczonych przedmiotów bez włamania, uniemożliwiać wydostanie ubezpieczonych przedmiotów bez włamania przez istniejące otwory, oraz muszą być zamykane na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy albo co najmniej jedną kłódkę wielozastawkową;
  7) klucze od zamków lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta, służących do zamykania drzwi wejściowych, muszą być w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego lub osób upoważnionych przez niego do ich posiadania lub przechowywania;
  8) drzwi garażowe muszą być sterowane elektronicznie za pomocą pilota albo wyposażone w oryginalny, fabrycznie montowany zamek;
  9) w przypadku rzeczy osobistych Ubezpieczonego, będącego osobą uczącą się do ukończenia 26 roku życia, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia, w najmowanym na podstawie pisemnej umowy mieszkaniu, pokoju lub pokoju w akademiku:

              a) mieszkanie musi być zabezpieczone zgodnie z postanowieniami pkt 1 – 7,
  b) pokój lub pokój w akademiku musi być zabezpieczony w sposób następujący:
                            i) okna i drzwi prowadzące do pokoju muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający dokonanie kradzieży bez włamania,
  ii)
  drzwi muszą być zamykane na co najmniej jeden zamek.

 2. Siłowniki stanowiące napęd bramy wjazdowej na teren ubezpieczonej nieruchomości muszą być zamontowane wewnątrz posesji w sposób uniemożliwiający ich kradzież z zewnątrz bez użycia siły lub narzędzi.

 3. Jeżeli suma ubezpieczenia ruchomości domowych oraz elementów stałych mieszkania lub domu mieszkalnego przekracza 200 000 zł, miejsce ubezpieczenia musi być dodatkowo zabezpieczone alarmem sygnalizującym włamanie wraz z monitoringiem skutkującym włączeniem do akcji załóg interwencyjnych.

 4. Srebrne i złote monety lub monety wykonane ze stopów tych metali oraz zegarki i biżuteria o wartości jednostkowej powyżej 15 000 zł muszą być przechowywane w zamkniętym sejfie, przytwierdzonym na stałe do podłoża lub ściany konstrukcyjnej.

 5. Telefon komórkowy, przenośny komputer, tablet, przenośny odtwarzacz muzyki, e-book, aparat fotograficzny, kamera, które znajdują się w samochodzie, muszą być zabezpieczone w następujący sposób:
  1) samochód musi posiadać twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja);
  2) samochód musi być zamknięty za pomocą kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego w tym celu przez producenta;
  3) muszą być zamknięte w bagażniku, o ile jego wnętrze nie jest widoczne z zewnątrz, lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie samochodu;
  4) w godzinach 22:00 – 6:00 w samochodzie muszą być uaktywnione zamontowane w nim urządzenia antywłamaniowe wywołujące alarm, lub samochód musi być zaparkowany na parkingu strzeżonym, lub w garażu zamkniętym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową.

 6. COMPENSA może uzależnić ubezpieczenie mienia od zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ IV. UBEZPIECZENIE MIENIA OD STŁUCZENIA LUB PĘKNIĘCIA – „STŁUCZENIA I PĘKNIĘCIA”

§ 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia oraz zakres odpowiedzialności, udział własny

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.
 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest nieuszkodzone mienie należące do Ubezpieczonego.
 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie lub pęknięcie ubezpieczonego mienia.
 4. W granicach sumy ubezpieczenia COMPENSA pokrywa koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wymianę stłuczonego lub pękniętego mienia, koszty demontażu, montażu, transportu, wykonania napisów i ozdób zgodnych ze wzorami zdobiącymi ubezpieczony przedmiot w stanie bezpośrednio przed powstaniem szkody. Z tych powodów Ubezpieczający, ustalając sumę ubezpieczenia, powinien kierować się wartością ubezpieczonych przedmiotów, uwzględniając koszty montażu, demontażu i transportu oraz wykonywania napisów i ozdób zgodnych ze wzorami zdobiącymi ubezpieczony przedmiot.
 5. Ustalając sumę odszkodowania, COMPENSA potrąca udział własny w wysokości 100 zł.
 6. Po opłaceniu dodatkowej składki udział własny może zostać wykupiony.

§ 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w Rozdziale I § 3, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

 1. polegających na poplamieniu, zmianie barwy, starciu, zmatowieniu, zarysowaniu, zadrapaniu, wyszczerbieniu;
 2. powstałych podczas transportu, montażu lub demontażu;
 3. powstałych w komputerach stacjonarnych, komputerach przenośnych, drukarkach, skanerach, urządzeniach wielofunkcyjnych (tj. urządzeniach łączących kilka funkcji typu: skanowanie, drukowanie, kopiowanie), monitorach, czytnikach kart, ruterach, wszelkiego rodzaju pamięciach zewnętrznych, sprzęcie elektronicznym domowego użytku, tj. telewizorach, radioodbiornikach, sprzęcie muzycznym, zestawach: audio, kina domowego lub głośników, projektorach (rzutnikach), gramofonach, dekoderach, konwerterach, instrumentach muzycznych i konsolach do gier, przenośnych odtwarzaczach muzyki, telefonach komórkowych, tabletach, e-bookach, kamerach i aparatach fotograficznych wraz z optyką, dziełach sztuki, antykach, zbiorach kolekcjonerskich, biżuterii oraz innych wyrobach z metali i kamieni szlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł, broni palnej, gazowej i pneumatycznej oraz osprzęcie i optyce do tej broni, zegarach, zegarkach, naczyniach, zapasach gospodarstwa domowego przechowywanych w naczyniach zniszczonych lub uszkodzonych wskutek stłuczenia lub pęknięcia;

ROZDZIAŁ V. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM – „OC W ŻYCIU PRYWATNYM”

§ 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia oraz zakres odpowiedzialności

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego: odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony prawnej.
 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, będącego osobą fizyczną, oraz ochrona prawna.
 3. Zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone czynami niedozwolonymi, do których doszło na całym świecie w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności życia prywatnego.
 4. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje w szczególności odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem następujących czynności życia prywatnego:
  1) posiadanie lub użytkowanie mieszkania lub domu mieszkalnego, budowli, budynków gospodarczych, pomieszczeń gospodarczych wskazanych w polisie jako miejsce ubezpieczenia;
  2) wykonywanie prac w gospodarstwie domowym, w tym przez pomoc domową, o ile odpowiedzialność cywilną za jej działania ponosi Ubezpieczony;
  3) wykonywanie czynności w charakterze wolontariusza;
  4) używanie urządzeń transportu osobistego (UTO);
  5) sprawowanie opieki nad dziećmi;
  6) krótkotrwały najem przez Ubezpieczonego domu, mieszkania lub pokoju gościnnego na pobyt wakacyjny nie dłuższy niż 45 dni;
  7) posiadanie zwierząt domowych, w tym psów o widocznych cechach ras psów (niezależnie od posiadania rodowodu), wymienionych w Rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zawierającego wykaz ras psów uznawanych za agresywne;
  8) posiadanie pasieki – do 4 uli;
  9) posiadanie konia rekreacyjnego;
  10) uprawianie wszelkiego rodzaju sportów;
  11) posiadanie i używanie jednostek pływających napędzanych siłą mięśni, skuterów wodnych, łodzi motorowych lub jachtów o długości do 12 m.
 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego małoletniego do 13 roku życia, bez względu na brak winy w nadzorze, chyba że szkoda polega na zniszczeniu lub uszkodzeniu sprzętu elektronicznego.
 6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje również szkody w mieniu osób trzecich, znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia, o ile do zniszczenia lub uszkodzenia mienia doszło wskutek zalania, a przyczyna zdarzenia tkwiła w miejscu ubezpieczenia.
 7. Zakres ubezpieczenia ochrony prawnej obejmuje wskazane w ust. 8 koszty ochrony prawnej, poniesione przez Ubezpieczonego w związku z kierowaniem wobec niego przez osoby trzecie roszczeń związanych ze szkodami wyrządzonymi przez Ubezpieczonego na skutek czynności życia prywatnego, o ile odpowiedzialność cywilna w tym zakresie objęta jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w tym rozdziale. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim, są zwracane na podstawie rachunków lub faktur.
 8. Koszty, o których mowa w ust. 7, obejmują:
  1) koszty wynagrodzenia jednego adwokata albo radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego, ustalone według zasad określania wysokości kosztów zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (stawka minimalna) – dotyczy to również przypadków, gdy koszty są ponoszone poza terytorium Polski w ramach postępowań, które tam się toczą;
  2) koszty przedsądowej obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, przy czym są one zaliczane na poczet kosztów, o których mowa w pkt 1);
  3) koszty sądowe ponoszone przez Ubezpieczonego w ramach postępowania sądowego, w tym koszty opinii biegłych lub rzeczoznawców, koszty tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów prawnych Ubezpieczonego;
  4) koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile Ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności

 1. Ubezpieczeniem nie są objęte następujące szkody:
  1) których przyczyną było spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków, innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  2) powstałe w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa;
  3) powstałe w związku z posiadaniem lub posługiwaniem się przez Ubezpieczonego bronią palną, gazową i pneumatyczną;
  4) powstałe wskutek przechowywania w miejscu ubezpieczenia materiałów wybuchowych;
  5) powstałe wskutek następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;
  6) powstałe wskutek działania promieni laserowych lub maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego;
  7) powstałe w wyniku posiadania lub użytkowania innych nieruchomości, niż wskazane w polisie jako miejsce ubezpieczenia;
  8) powstałe w związku wykonywaniem pracy zawodowej oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9) wyrządzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach tej samej umowy;
  10) wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom przez niego zatrudnionym lub wykonującym pracę lub usługę na jego rzecz;
  11) wyrządzone przez osoby zatrudnione przez Ubezpieczonego lub wykonujące pracę bądź usługę w imieniu lub na jego rzecz, za wyjątkiem pomocy domowej, o ile Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za jej działania i zaniechania;
  12) wyrządzone przez pomoc domową w wyniku wykonywania czynności, które wykraczają poza zakres obowiązków wynikających z zawartej z Ubezpieczonym umowy;
  13) powstałe w związku z uczestnictwem w polowaniu;
  14) spowodowane przez zwierzęta inne niż zwierzęta domowe oraz konie rekreacyjne, a także przez zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży;
  15) wynikające z przeniesienia choroby zakaźnej przez Ubezpieczonego lub przez znajdujące się pod jego opieką zwierzęta, w tym zwierzęta domowe oraz konie rekreacyjne;
  16) wynikające z użytkowania koni rekreacyjnych przez osoby trzecie, udziału koni rekreacyjnych w zawodach lub wyścigach, wykorzystywania koni rekreacyjnych do wykonywania pracy (np. w gospodarstwie rolnym, przy wycince drzew);
  17) wynikające z posiadania pasieki większej niż 4 ule;
  18) wynikające z posiadania lub używania nieruchomości znajdujących się poza terytorium Polski, z wyłączeniem postanowienia § 1 ust. 4 pkt 6;
  19) wynikające z posiadania lub używania pojazdów mechanicznych, w tym również samobieżnych maszyn roboczych lub rolniczych;
  20) wynikające z posiadania lub używania wszelkich statków powietrznych, w tym modeli latających, dronów, lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów oraz latawców;
  21) wynikające z posiadania lub używania jednostek pływających innych niż napędzane siłą mięśni, skuterów wodnych, łodzi motorowych lub jachtów o długości do 12 m;
  22) powstałe w związku z używaniem statków powietrznych, jednostek pływających, pojazdów oraz obsługi wszelkiego rodzaju maszyn bez posiadanych uprawnień wymaganych przepisami prawa, o ile brak ww. uprawnień był przyczyną powstania szkody;
  23) wynikające z naruszenia praw autorskich lub przyznanych licencji, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze;
  24) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż krzywda w następstwie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia;
  25) powstałe w wyniku zanieczyszczenia lub skażenia środowiska;
  26) powstałe w wyniku wycinki drzew dokonanej bez stosownych zezwoleń i uprawnień;
  27) objęte systemem obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej;
  28) związane z dostępem i korzystaniem z sieci komputerowych i Internetu;
  29) spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych;
  30) wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz z bezpodstawnego wzbogacenia;
  31) polegające na wystąpieniu jakichkolwiek czystych strat finansowych;
  32) wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia lub utraty wartości pieniężnych, srebra, złota lub platyny w złomie lub w sztabkach, kamieni szlachetnych, półszlachetnych, szlachetnych substancji organicznych lub pereł niestanowiących wyrobu użytkowego, a także wyrobów z tych metali lub kamieni, srebrnych lub złotych monet lub monet ze stopów tych metali, dzieł sztuki, antyków, zbiorów kolekcjonerskich, dokumentów, akt, rękopisów, planów, prototypów, wzorów, programów komputerowych, nośników danych oraz danych na nośnikach, broni palnej, gazowej lub pneumatycznej oraz osprzętu i optyki do tej broni;
  33) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego;
  34) powstałe w mieniu osób trzecich, w którego posiadanie Ubezpieczony wszedł będąc w złej wierze;
  35) powstałe w mieniu osób trzecich, które znalazło się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia, przechowania lub innej podobnej umowy uprawniającej do używania cudzej rzeczy, z wyłączeniem postanowienia § 1 ust. 4 pkt 6;
  36) wyrządzone osobom trzecim przez najemców, dzierżawców, przechowawców i innych posiadaczy oraz dzierżycieli mienia Ubezpieczonego;
  37) wyrządzone Ubezpieczonemu przez najemców, dzierżawców, przechowawców i innych posiadaczy oraz dzierżycieli mienia Ubezpieczonego;
  38) szkody wyrządzone w mieniu najemcy przez Ubezpieczonego w związku z posiadaniem przez Ubezpieczonego wynajmowanej nieruchomości;
  39) w przypadku domów, mieszkań lub pokoi gościnnych, które znalazły się z posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie krótkotrwałego najmu na pobyt wakacyjny, nie dłuższy niż 45 dni:a) polegające na zużyciu, ścieraniu, starzeniu, w tym na naturalnym, stopniowym pogarszaniu się właściwości mienia, przebarwieniu, zabrudzeniu, odbarwieniu, poplamieniu, wyszczerbieniu,                     erozji, korozji, utlenieniu, powstaniu kamienia kotłowego,
  b) polegające na zarysowaniu, zadrapaniu, zmianie kształtu, odkształceniu,
  c) powstałe wskutek zadymienia lub sadzy, będących następstwem użytkowania kominka, a także gotowania, smażenia, pieczenia;
  40) powstałe w mieniu służbowym;
  41) powstałe w związku z prowadzeniem budowy lub przebudowy ubezpieczonego mieszkania, domu mieszkalnego, budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych, jeżeli do ich realizacji wymagane było zgłoszenie budowy lub uzyskanie pozwolenia na budowę
  42) powstałe wskutek wad projektowych, konstrukcyjnych lub zastosowania wadliwych lub niewłaściwych materiałów budowlanych, o ile za wybór lub zastosowanie materiałów budowlanych, projekt architektoniczny lub konstrukcję obiektów budowlanych odpowiedzialny był Ubezpieczony;
  43) polegające na konieczności zapłaty kar umownych i administracyjnych, grzywien sądowych i administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym (np. nawiązki), jak również kar umownych nałożonych na osobę trzecią, poszkodowaną przez Ubezpieczonego i dochodzonych od Ubezpieczonego w drodze regresu;
  44) powstałe w nieruchomościach niezamieszkałych i nieużytkowanych bądź pozbawionych nadzoru nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 90 dni (pustostan).
 2. W przypadku ubezpieczenia ochrony prawnej, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów obrony interesów prawnych Ubezpieczonego, ponoszonych w sporze z COMPENSĄ, jak również kosztów ponoszonych w związku z korzystaniem z usług prawnych świadczonych przez osoby, które nie posiadają prawa do wykonywania zawodu lub wydawania opinii w zakresie związanym z obroną prawną Ubezpieczonego.

ROZDZIAŁ VI. UBEZPIECZENIE HOME ASSISTANCE – „POMOC SPECJALISTÓW”

§ 1. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia oraz zakres odpowiedzialności, udział własny

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego (assistance).
 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja lub pokrycie kosztów albo zwrot kosztów pomocy Ubezpieczonemu (koszt dojazdu do miejsca ubezpieczenia specjalisty lub lekarza oraz koszt robocizny i wizyty lekarskiej).
 3. Ubezpieczenie może być zawarte w Wariancie Standard lub w Wariancie Plus, różniących się między sobą zakresem i limitami świadczeń przysługujących Ubezpieczonemu.
 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia wskazane w tabeli, w ust. 5, w kolumnie „Opis świadczenia”.
 5. W przypadku zaistnienia zdarzenia Ubezpieczonemu przysługują świadczenia zgodnie z poniższą tabelą. Świadczenia są realizowane przez Centrum Alarmowe wyłącznie na terytorium Polski.
  Nazwa świadczenia Opis świadczenia Obowiązujące limity
  Wariant STANDARD Wariant PLUS
  Pomoc specjalisty pomoc np. hydraulika, elektryka, dekarza, ślusarza, szklarza, stolarza (dojazd, robocizna) w razie nieprawidłowego funkcjonowania uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia 300 zł
  1 raz w roku
  600 zł;
  3 razy w roku
  Interwencja ślusarza interwencja ślusarza (dojazd, robocizna) w razie zatrzaśnięcia drzwi wejściowych do mieszkania lub domu mieszkalnego będącego przedmiotem innego ubezpieczenia, objętego OWU, bądź utraty kluczy lub innych urządzeń przewidzianych przez producenta służących do zamykania drzwi wejściowych do ww. nieruchomości 200 zł
  1 raz w roku
  400 zł;
  3 razy w roku
  Dozór mienia dozór mienia przez profesjonalną firmę ochroniarską w przypadku zajścia w miejscu ubezpieczenia zdarzenia mieszczącego się w zakresie innego ubezpieczenia objętego OWU 96 godzin, 800zł 96 godzin, 1 000zł
  Przewóz oraz przechowywanie mienia transport mienia z miejsca ubezpieczenia do najbliższej miejscu ubezpieczenia przechowalni mebli lub magazynu oraz przechowania mienia w ww. miejscu, jeśli wskutek zdarzenia mieszczącego się w zakresie innego ubezpieczenia objętego OWU, mieszkanie lub dom mieszkalny będący przedmiotem ubezpieczenia nie nadaje się do zamieszkiwania 350 zł 700 zł
  Wizyta lekarza wizyta lekarza w miejscu ubezpieczenia (dojazd, koszt wizyty) w przypadku potrzeby skorzystania przez Ubezpieczonego z pomocy lekarza X 300 zł za każdą wizytę,
  dwie wizyty w roku na każdego Ubezpieczonego

 

§ 2. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności

 1. Poza wyłączeniami odpowiedzialności, określonymi w Rozdziale I § 3, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
  1) kosztów zakupu części zamiennych, materiałów (w tym eksploatacyjnych), żarówek, przedłużaczy, leków, środków opatrunkowych bądź przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych niezbędnych do wykonania usługi;
  2) świadczeń w związku z awariami kotłów grzewczych oraz pieców centralnego ogrzewania oraz świadczeń w związku z awariami urządzeń gospodarstwa domowego, w tym sprzętu RTV / AGD, objętych gwarancją lub za które odpowiedzialność ponosi sprzedawca na podstawie obowiązujących przepisów prawa (rękojmia);
  3) świadczeń polegających na zdalnej diagnostyce i naprawie niewłaściwie działającego oprogramowania, pomocy przy obsłudze, instalacji, konfiguracji urządzeń oraz oprogramowania, pomocy przy usuwaniu wirusów komputerowych z urządzeń, odzyskaniu danych zgromadzonych na urządzeniach;
  4) świadczeń w nieruchomościach będących w fazie budowy, przebudowy, rozbudowy;
  5) świadczeń w wynajmowanych nieruchomościach;
  6) świadczeń w domach letniskowych;
  7) świadczeń związanych z konserwacją lub uszkodzeniami instalacji: wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, linii energetycznych wraz z przyłączami do budynku, za których naprawę lub konserwację odpowiada administrator nieruchomości lub właściwe służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno-kanalizacyjnego lub gazowego;
  8) świadczeń związanych z konserwacją lub uszkodzeniami instalacji znajdujących się poza mieszkaniem oraz poza posesją, na której jest zlokalizowany dom mieszkalny; 9) wizyt lekarza w przypadku, gdy potrzeba skorzystania z pomocy wynika ze zdarzenia spowodowanego umyślnie, niestosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego, jak również jeśli obejmuje zabiegi estetyczne, stomatologiczne, fizykoterapię oraz helioterapię.
 2.  COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność realizacji świadczeń, jeżeli było to spowodowane strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, atakami terroru, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, siłą wyższą, a także ograniczeniami w poruszaniu się ludności wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych.
 3. COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług realizowanych w ramach ubezpieczenia przez specjalistów, ślusarzy, firmy ochroniarskie, podmioty zajmujące się transportem oraz przechowywaniem mienia, jak i lekarzy, a także za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem usług przez ww. podmioty.

ANEKS NR 1

Do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie mieszkania i domu dla klientów Beesafe (66045) zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą 26/05/2022 z dnia 1.07.2022 roku.

Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie mieszkania i domu dla klientów Beesafe (66045).

 1. Zmienia się treść Informacji o istotnych postanowieniach do Ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie mieszkania i domu dla klientów Beesafe (66045) następująco:
  Rodzaj informacji Numer zapisu z wzorca umownego

  Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia

  Rozdział I. § 3; § 10 ust. 3

  2. Zmienia się treść § 10 ust. 3 następująco: „3. COMPENSA nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby COMPENSĘ na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

  3. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 21/10/2022 z dnia 19.10.2022 roku i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 19.10.2022 roku