Skip to main content

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia wypadków dzieci, młodzieży oraz osób uczących się dla klientów Beesafe

Obowiązywał do 11.04.2023 r.
 

Spis treści

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

 1. Zakres stosowania ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wyjaśnienie użytych pojęć
 2. Rodzaj i przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności
 3. Wyłączenia z zakresu odpowiedzialności
 4. Sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity ubezpieczenia
 5. Składka ubezpieczeniowa
 6. Wypowiedzenie umowy oraz odstąpienie od umowy
 7. Pozostałe prawa i obowiązki stron
 8. Ustalanie rozmiaru szkody oraz określanie sumy odszkodowania lub świadczenia
 9. Reklamacje i skargi
 10. Pozostałe postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II. USZKODZENIE CIAŁA W TYM PODCZAS AMATORSKIEGO UPRAWIANIA SPORTU

ROZDZIAŁ III. USZKODZENIE CIAŁA WSKUTEK AKTU TERRORU

ROZDZIAŁ IV. ŚMIERĆ DZIECKA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

ROZDZIAŁ V. ŚMIERĆ W ŚRODKU LOKOMOCJI LUB WSKUTEK AKTU TERRORU

ROZDZIAŁ VI. UGRYZIENIE, UKĄSZENIE LUB UŻĄDLENIE -PRZEZ ZWIĘRZĘTA

ROZDZIAŁ VII. ODSZKODOWANIE, GDY NIE ZOSTAŁ ORZECZONY USZCZERBEK NA ZDROWIU

ROZDZIAŁ VIII. OPERACJA PLASTYCZNA NIEZBĘDNA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

ROZDZIAŁ IX KOREPETYCJE NIEZBĘDNE W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

ROZDZIAŁ X. ZWROT KOSZTÓW POSZUKIWANIA DZIECKA

ROZDZIAŁ XI. POWYPADKOWA POMOC PSYCHOLOGICZNA

ROZDZIAŁ XII. KOSZTY LECZENIA

ROZDZIAŁ XIII. LECZENIE SZPITALNE WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

ROZDZIAŁ XIV. POWAŻNE ZACHOROWANIE

ROZDZIAŁ XV. KOSZTY REHABILITACJI

ROZDZIAŁ XVI. KOSZTY WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH LUB USZKODZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

ROZDZIAŁ XVII. POBYT W SZPITALU Z POWODU CHOROBY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Tabela uszczerbkowa

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykaz środków specjalnych

ANEKS 1

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ORAZ WYJAŚNIENIE UŻYTYCH POJĘĆ

 

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia („OWU”) zostały zatwierdzone przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group („COMPENSA”) uchwałą nr 17/06/2022 z dnia 28.06.2022. Mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 8.07.2022 r. („umowy”). Odstępstwa od OWU, które mają mieć zastosowanie do danej Umowy, dla swojej ważności muszą mieć formę pisemną.

 2. OWU mają zastosowanie do ubezpieczeń uregulowanych w kolejnych rozdziałach, począwszy od Rozdziału II.

 3. Postanowienia Rozdziału I stosuje się do poszczególnych ubezpieczeń wskazanych w kolejnych rozdziałach OWU, o ile postanowienia rozdziału poświęconego danemu ubezpieczeniu nie regulują danej kwestii odmiennie.

 4. Użyte w OWU, także pisane małą literą, pojęcia oznaczają:

  1. AKTY TERRORU – użycie siły lub przemocy psychicznej przeciwko osobom lub własności z naruszeniem przepisów prawa, mające na celu zastraszenie lub wymuszenie na określonej grupie ludności, przedsiębiorstwie lub państwie ustępstw w drodze do realizacji celów politycznych, ekonomicznych, religijnych lub ideologicznych;
  2. AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTU:
  a) udział w zorganizowanych biegach, rajdach, turniejach, imprezach sportowych z elementami rywalizacji,
  b) wyjazdy integracyjno-szkoleniowe zawierające elementy aktywności sportowej;
  3. BORELIOZA– choroba wywołana przez bakterie z grupy Borelia Burgdorferi, przenoszone przez kleszcze
  4. CZYSTA STRATA FINANSOWA – strata, które nie jest szkodą rzeczową, osobową ani następstwem tych szkód;
  5. OPIEKUN PRAWNY – osoba, której przysługują prawa rodzicielskie do Ubezpieczonego dziecka oraz opiekunowie ustanowieni przez sąd dla Ubezpieczonego dziecka;
  6. NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku, którego osoba, niezależnie od swej woli, doznała uszczerbku na zdrowiu lub zmarła; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również zawał serca lub udar mózgu, usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny, omdlenie;
  7. POBYT W SZPITALU – pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku służący przywróceniu lub poprawie zdrowia;
  8. POLISA – dokument wystawiony przez COMPENSĘ potwierdzający zawarcie Umowy;
  9. SPORTY EKSTREMALNE –
  a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking, o ile choć by częściowo przebiega na wysokości powyżej 3.000 m n.p.m.,
  b) kajakarstwo górskie, rafting i wszelkie jego odmiany, hydrospeed, surfing, kitesurfing, wakeboarding, windsurfing i wszelkie jego odmiany przy wietrze o prędkości od 5w skali Beauforta na danym obszarze, pływanie długodystansowe na wodach otwartych,
  c) nurkowanie na głębokość poniżej 15 m, freediving,
  d) następujące formy narciarstwa: skialpinizm, ski-tour, zjazdy ekstremalne, freestyle, jazda poza wyznaczonymi trasami, zjazdy wyczynowe,
  e) następujące formy snowboardingu: freeride, snowboarding wysoko górski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe, jazda poza wyznaczonymi trasami, zjazdy wyczynowe,
  f) snake glist, snowkite, snowtrikke, snowblades, supershorties, boarder cross, snowscooting, icesurfing,
  g) jazda samochodami, na motocyklach oraz quadach po trasach specjalnych; trasa specjalna to specjalnie przygotowana trasa dla wyżej wymienionych pojazdów obfitująca w przeszkody w rodzaju wysokich ścianek, beczek, murków, poręczy, schodów, usypanych z ziemi górek, „hopów”, „dirtów”, ramp, skoczni, zjazdów, dołów, muld, kolein, słupków lub tyczek znajdująca się na torach wyścigowych, w halach bądź w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody,
  h) następujące rodzaje kolarstwa: górskie, torowe, szosowe, downhill, wyczynowa jazda na BMX, street lunge, mountain boarding,
  i) udział w polowaniach na zwierzęta z użyciem broni palnej lub pneumatycznej, myślistwo, łucznictwo,
  j) wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi tj. w obszary górskie lub wyżynne na wysokości powyżej 3.000 m n.p.m., do strefy podbiegunowej, na Alaskę, do Syberii, na Kamczatkę, w obszary pustynne lub do dżungli,
  k) rugby i jego odmiany, zorbing, football amerykański,
  l) skoki na gumowej linie, skoki ze spadochronem, jumping, B.A.S.E jumping, speedriding, spacerów po linie, skysurfing,
  m) lotniarstwo kaskaderskie, skoki i loty narciarskie, wolne skoki z samolotu, szybownictwo, paralotniarstwa, lotniarstwo, baloniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie statków powietrznych (nie dotyczy pilotów licencjonowanych, pasażerskich linii lotniczych), heliskiing, heliboarding, airbording;
  10. SZPITAL – placówka odpowiadająca pojęciu szpitala wg prawa państwa, w którym doszło do nieszczęśliwego wypadku, którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniająca całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymująca stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadząca dla nich dzienne rejestry medyczne;
  11.TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU – wskazane w Załączniku nr 1 do OWU naruszenie sprawności organizmu, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub na rozstroju zdrowia, które powoduje nierokujące poprawy upośledzenie funkcji organizmu;
  12. UDAR MÓZGU – uszkodzenie tkanki mózgowej przez niedokrwienie lub zawał mózgu, krwotok wewnątrzczaszkowy lub podpajęczynówkowy, zator materiałem pozaczaszkowym wywołujący trwałe następstwa i objawy neurologiczne trwające dłużej niż 24 godziny;
  13.UPRAWNIONY – osoba wskazana imiennie do odbioru świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał uprawnionego, świadczenie zostanie wypłacone członkom rodziny zgodnie z przepisami prawa spadkowego;
  14.UŻĄDLENIE – wprowadzenie jadu przez osy, pszczoły, trzmiele, szerszenie za pomocą żądła;
  15. ZAROBKOWE UPRAWIANIE SPORTU – uprawianie sportu, o ile osoba, która go uprawia, otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, stypendium, dietę, nagrody pieniężne;
  16. ZAWAŁ SERCA – rozpoznana jako zawał mięśnia sercowego przez lekarza udzielającego pomocy martwica części mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia, na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.

§ 2. RODZAJ I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA, ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Rodzaj i przedmiot każdego ubezpieczenia, którego dotyczą OWU, są określone w kolejnych rozdziałach.

 2. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat.

 3. Umowa zawierana jest na czas określony.

 4. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.

 5. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest zawarcie w zgłoszeniu następujących danych koniecznych do identyfikacji danej osoby: imię, nazwisko, PESEL.

 6. Jeżeli Ubezpieczony w trakcie roku szkolnego kończy pobieranie nauki lub wykonywanie pracy w ramach placówki oświatowej, w której został objęty ochroną ubezpieczeniową, ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z umowy przysługuje mu do końca okresu ubezpieczenia określonego w Umowie.

 

§ 3. WYŁĄCZENIA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. W przypadku ubezpieczeń majątkowych COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie.

 2. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte nieszczęśliwe wypadki lub zdarzenia:

  1) których przyczyną było spożycie przez Ubezpieczonego alkoholu, zażycie narkotyków, substancji psychotropowych, psychoaktywnych, innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nieprzypisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia wynikającej z informacji dołączonej do opakowania;

  2) których przyczyną było spożycie substancji określonej w załączniku nr 1 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 19 października 2005 r. (z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie art. 34 tej konwencji) mogącej służyć poprawie wyniku sportowego, której użycie pozostaje w sprzeczności z uczciwością rywalizacji sportowej;

  3) powstałe w następstwie jakiejkolwiek choroby, nawet zaistniałej nagle, z zastrzeżeniem zawału serca, udaru mózgu oraz ataku epilepsji oraz postanowień Rozdziałów XIV i XVII;

  4) powstałe w następstwie poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu lub zabiegom o charakterze medycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku oraz zostało zlecone przez lekarza;

  5) powstałe w następstwie zabiegów albo leczenia metodami niekonwencjonalnymi;

  6) powstałe w następstwie zatrucia substancjami chemicznymi: stałymi, gazowymi albo płynami, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (nie dotyczy zatrucia CO);

  7) powstałe w następstwie uprawiania sportów ekstremalnych oraz sportów walki oraz sportów obronnych (za wyjątkiem kursów samoobrony, karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, signum polonicum, rekonstrukcji walk, bitew historycznych);

  8) powstałe w następstwie uprawiania sportu w celach zarobkowych;

  9) powstałe podczas prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn, jeśli prowadzący pojazd lub maszynę nie posiadał wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn, o ile brak ww. uprawnień był przyczyną nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia;

  10) powstałe wskutek posługiwania się wszelkiego rodzaju bronią z wyjątkiem nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń powstałych podczas zajęć organizowanych przez placówkę oświatową w ramach prowadzonego programu edukacyjnego;

  11) powstałe wskutek posługiwania się materiałami pirotechnicznymi lub innymi materiałami niebezpiecznymi lub wybuchowymi;

  12) powstałe wskutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, strajków, zamieszek, rozruchów;

  13) powstałe wskutek reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego;

  14) powstałe na skutek pogryzienia przez kleszcze i inne owady z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału VI;

  15) powstałe w wyniku nawykowego zwichnięcia stawów;

  16) w postaci przepukliny wysiłkowej;

 3. W przypadku ubezpieczeń, o których mowa w Rozdziałach XII, XIII, XVII za szpital nie uznaje się: domu opieki, hospicjum, prewentorium, ośrodka sanatoryjnego, uzdrowiskowego, ośrodka leczenia uzależnień, ośrodka rehabilitacyjnego lub wypoczynkowego, oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu.

 4. COMPENSA nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłaby COMPENSĘ na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez regulacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu Umowy.

 5. Odpowiedzialnością COMPENSY nie jest objęte zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie fizyczne lub moralne oraz straty materialne polegające na utracie, zagubieniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy powstałe w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

§ 4. SUMY UBEZPIECZENIA, SUMY GWARANCYJNE, LIMITY UBEZPIECZENIA

 

 1. Sumy ubezpieczenia, wskazane w OWU, na polisie stanowią górną granicę odpowiedzialności COMPENSY za jedno i wszystkie zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową i ulegają obniżeniu o kwoty

  wypłaconych odszkodowań lub świadczeń – aż do wyczerpania tych sum.

 2. Osobna suma ubezpieczenia wskazywana jest na polisie dla ubezpieczeń, o których mowa w Rozdziałach II – V, XIII – XIV, XVIII.

 3. W ramach sumy ubezpieczenia dla świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku, na polisie określa się limity odpowiedzialności dla ubezpieczeń, których dotyczą Rozdziały VI – XII, XV – XVII.

§ 5. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

 

 1. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustala się na podstawie taryfy składek, obowiązującej w dniu zawierania Umowy i z uwzględnieniem następujących kryteriów: zakres ochrony, długość okresu ubezpieczenia.

 2. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest jednorazowo w dniu zawarcia Umowy.

 3. Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku albo w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek bankowy COMPENSY przy czym w przypadku płatności w formie przelewu bankowej pod warunkiem, że na rachunku bankowym Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki. W innym przypadku za datę zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa się chwilę uznania rachunku bankowego COMPENSY.

§ 6. WYPOWIEDZENIE UMOWY ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Umowa w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków może być wypowiedziana przez Ubezpieczającego w każdym czasie.

 2. Jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od niej w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeśli najpóźniej w chwili jej zawarcia COMPENSA nie poinformowała Ubezpieczającego, będącego konsumentem, o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim COMPENSA udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

 3. Wypowiedzenia oraz odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.

§7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

 1. Ubezpieczający w czasie trwania Umowy ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać zmiany okoliczności, o które COMPENSA pytała w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek obowiązek ten spoczywa także na Ubezpieczonym, chyba że nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.

 2. Ubezpieczony jest zobowiązany:

  1) udzielić pisemnej zgody na udzielenie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, które udzielały mu świadczeń zdrowotnych, informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez Ubezpieczonego danych o jego stanie zdrowia, ustaleniem prawa Ubezpieczonego do świadczenia i wysokością tego świadczenia, z wyłączeniem wyników badań genetycznych;

  2) na zlecenie COMPENSY poddać się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia,

  3) niezwłocznie powiadomić Policję o zajściu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia, o ile zaistniały okoliczności wymagające podjęcia czynności dochodzeniowo – śledczych,

  4) współpracować z COMPENSĄ w toku postępowania likwidacyjnego, a w szczególności przedkładać posiadane dokumenty potwierdzające wystąpienie nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia, rozmiar szkody oraz okoliczności jej powstania.

 3. W przypadku zastrzeżeń co do wykonywania działalności przez COMPENSĘ, Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub uprawnionemu z Umowy przysługuje prawo wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego.

 4.  Konsument może też zwrócić się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

 5. COMPENSA ma prawo żądania od Ubezpieczającego zwrotu faktycznie poniesionych przez siebie kosztów, związanych z dochodzeniem należności wynikających z Umowy.

 6. W przypadku wymagalności składki lub raty składki przed datą wypłaty odszkodowania, COMPENSA może potrącić z odszkodowania wypłacanego Ubezpieczającemu, który zawarł umowę na własny rachunek, kwotę niezapłaconej i wymagalnej składki lub raty składki bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

 7. Z dniem zapłaty odszkodowania przez COMPENSĘ, roszczenie Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeśli COMPENSA pokryła tylko część, Ubezpieczającemu w odniesieniu do pozostałej części przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem COMPENSY. Nie przechodzą na COMPENSĘ roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

§8. USTALANIE ROZMIARU SZKODY ORAZ OKREŚLANIE SUMY ODSZKODOWANIA LUB ŚWIADCZENIA

 

 1. Postanowienia dotyczące sposobu ustalania rozmiaru szkody oraz określania sumy odszkodowania lub świadczenia znajdują się w rozdziałach dotyczących poszczególnych ubezpieczeń.

 2. Odszkodowanie oraz świadczenie są wypłacane w złotych polskich. Jeżeli koszty zostały poniesione w walucie obcej, odszkodowanie jest wypłacane w złotych polskich, według kursu wymiany tej waluty, publikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień powstania szkody.

§9. REKLAMACJE I SKARGI

 

 1. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy, będącemu osobą fizyczną oraz Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, będącemu osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do wniesienia reklamacji.

 2. Reklamację można złożyć w każdej jednostce COMPENSY obsługującej klientów.

 3. Reklamacja może być złożona:

  1) na piśmie – osobiście w jednostce COMPENSY obsługującej klientów albo wysłana przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy;

  2) ustnie – telefonicznie pod numerem 22 501 61 00;

  3) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce COMPENSY obsługującej klientów – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna;

  4) w postaci elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna.

 4. COMPENSA odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli COMPENSA z uzasadnionej przyczyny nie może udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, poinformuje osobę wnoszącą reklamację o przyczynach braku możliwości jego dotrzymania, możliwości dotrzymania terminu, okolicznościach, które muszą zostać ustalone, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nowy termin nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji).

 5. COMPENSA odpowiada na reklamacje w postaci papierowej lub:

  1) w przypadku Ubezpieczających, Ubezpieczonych i uprawnionych z umowy, będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; odpowiedź może zostać dostarczona osobie składającej reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wniosek,

  2) w przypadku poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego będących osobami prawnymi albo spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 6. Podmioty nieposiadające prawa do złożenia reklamacji mogą złożyć skargę dotyczącą usług świadczonych przez COMPENSĘ. Do skargi stosuje się ww. postanowienia dotyczące reklamacji z wyłączeniem postanowień dotyczących formy odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono inną formę odpowiedzi. Jeśli skarżący wyraził chęć otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź na skargę wysyłana jest na wskazany adres e-mail.

 7. Ubezpieczający, Ubezpieczony oraz uprawniony z umowy, będący osobą fizyczną, mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, zwłaszcza w przypadku nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji, niewykonania w terminie czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z oczekiwaniem klienta.

 8. Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy, będącego osobą fizyczną, spór z COMPENSĄ można poddać pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://rf.gov.pl).

 9. Spory między konsumentami a przedsiębiorcami można rozwiązywać na drodze pozasądowej, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail COMPENSY: centrala@compensa.pl.

§10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.

 2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy miejscowo dla adresu siedziby COMPENSY) albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uprawnionego z Umowy, spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z Umowy.

 

ROZDZIAŁ II. USZKODZENIE CIAŁA W TYM PODCZAS AMATORSKIEGO UPRAWIANIA SPORTU

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia osobowego – następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku.

 4. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się na podstawie tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU niezwłocznie po zakończeniu leczenia oraz przy uwzględnieniu zaleconych przez lekarza zabiegów usprawniających i rehabilitacyjnych.

 5. Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku powstanie więcej niż jedno uszkodzenie ciała, to na wysokość świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała, jednak nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia.

 6. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed nieszczęśliwym wypadkiem były upośledzone wskutek choroby lub innego nieszczęśliwego wypadku, procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę pomiędzy procentem trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalonego dla stanu danego organu, narządu, układu przed i po nieszczęśliwym wypadku.

 7. W przypadku, gdy suma ubezpieczenia określona w Umowie wynosi:

  1) 40 000 zł lub więcej – jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu został określony na 10 % lub mniej, COMPENSA wypłaca 400 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu; jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu określony został na więcej niż 10%, to zastosowanie znajduje pkt 2) poniżej;

  2) mniej niż 40 000 zł – COMPENSA wypłaca taki procent sumy ubezpieczenia, na jaki został określony trwały uszczerbek na zdrowiu.

 8. Jeżeli stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu nie został określony przed śmiercią Ubezpieczonego, przyjmuje się przypuszczalny stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu określony na podstawie zebranej dokumentacji.

 9. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed wypłatą świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to niewypłacone Ubezpieczonemu świadczenie wypłaca się uprawnionemu.

ROZDZIAŁ III. USZKODZENIE CIAŁA WSKUTEK AKTU TERRORU

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia osobowego – następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem aktu terroru.

 4. W przypadku, gdy Ubezpieczony wskutek aktu terroru doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, COMPENSA wypłaca dodatkowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia wskazanej dla ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale II.

ROZDZIAŁ IV. ŚMIERĆ DZIECKA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia osobowego – następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

 3.  Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku.

 4. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, COMPENSA wypłaca uprawnionemu świadczenie równe sumie ubezpieczenia określonej dla następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci.

ROZDZIAŁ V. ŚMIERĆ W ŚRODKU LOKOMOCJI LUB WSKUTEK AKTU TERRORU

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia osobowego – następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć będącą następstwem aktu terroru lub nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w środku lokomocji.

 4. W przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł wskutek aktu terroru albo wskutek nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w środku lokomocji COMPENSA wypłaca uprawnionemu dodatkowe świadczeni w wysokości 50% sumy ubezpieczenia wskazanej dla ubezpieczenia, o którym mowa w Rozdziale IV.

ROZDZIAŁ VI. UGRYZIENIE, UKĄSZENIE LUB UŻĄDLENIE -PRZEZ ZWIĘRZĘTA

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia osobowego – następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  1) u szkodzenie ciała będące następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci ugryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia, o ile wymagane było leczenie ambulatoryjne.

  2) zachorowanie w okresie ubezpieczenia na boreliozę będące następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci ugryzienia przez kleszcza.

 4. Świadczenie w wysokości wskazanej na polisie przysługuje jeden raz – albo w przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1) albo w przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 2).

 5. W przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 1) świadczenie jest wypłacane na podstawie zaświadczenia z leczenia ambulatoryjnego, a w przypadku wskazanym w ust. 3 pkt 2) na podstawie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego zachorowanie na boreliozę.

ROZDZIAŁ VII. ODSZKODOWANIE, GDY NIE ZOSTAŁ ORZECZONY USZCZERBEK NA ZDROWIU

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia osobowego – następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje negatywne skutki nieszczęśliwego wypadku dla zdrowia, o ile nie doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nieszczęśliwy wypadek nie polega na ugryzieniu przez psa lub kota, ugryzieniu przez żmiję lub użądleniu.

 4.  Świadczenie w wysokości wskazanej na polisie przysługuje jeden raz w okresie ubezpieczenia.

 5. Świadczenie jest wypłacane na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej, że nieszczęśliwy wypadek spowodował negatywne skutki dla zdrowia, ale nie doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

ROZDZIAŁ VIII. OPERACJA PLASTYCZNA NIEZBĘDNA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty zleconej przez lekarza i przeprowadzonej w Polsce operacji plastycznej mającej na celu zmniejszenie oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała, o ile doszło od nich na skutek nieszczęśliwego wypadku.

 4. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej przeprowadzenie operacji plastycznej i konieczność jej przeprowadzenia w związku ze skutkami nieszczęśliwego wypadku.

ROZDZIAŁ IX. KOREPETYCJE NIEZBĘDNE W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty korepetycji, które odbyły się w trakcie trwania roku szkolnego, jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony nie mógł pobierać nauki w szkole przez okres co najmniej 7 dni.

 4. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do nauki wskutek nieszczęśliwego wypadku, zaświadczenia z placówki oświatowej o niepobieraniu nauki oraz dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów korepetycji.

ROZDZIAŁ X. ZWROT KOSZTÓW POSZUKIWANIA DZIECKA

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Ubezpieczonego.

 3.  Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty wynajęcia detektywa, umieszczenia informacji w mediach oraz wydruku ulotek poniesione przez opiekuna prawnego dziecka w związku z zaginięciem dziecka

 4. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, o których mowa w ust.3, oraz dokumentu potwierdzającego zgłoszenie na policję zaginięcia dziecka.

ROZDZIAŁ XI. POWYPADKOWA POMOC PSYCHOLOGICZNA

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty pomocy psychologicznej poniesione przez Ubezpieczonego w związku z następstwami nieszczęśliwego wypadku.

 4. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów pomocy psychologicznej oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej związek pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a koniecznością skorzystania z pomocy psychologicznej.

ROZDZIAŁ XII. KOSZTY LECZENIA

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące, poniesione przez Ubezpieczonego na terenie Polski w związku ze skutkami nieszczęśliwego wypadku przez Ubezpieczonego, niezbędne koszty leczenia:

  1)koszty udzielenia pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej;
  2) koszty wizyt i honorariów lekarskich;
  3) koszty pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych);
  4) koszty nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych (w tym gips lekki) przepisanych przez lekarza;
  5) koszty transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium;
  6) koszty zaleconej przez lekarza odbudowy zębów stałych.

 4. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w Rozdziale I § 3, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności w zakresie kosztów poniesionych na zabiegi stomatologiczne o charakterze profilaktycznym, leczenie korony zęba, korzenia zęba, paradontozy, usunięcia kamienia nazębnego.

 5. W przypadku zwrotu kosztów odbudowy zębów stałych limit odpowiedzialności wynosi 1000 zł na wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 300 zł na jeden ząb.

 6. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów ze wskazaniem rodzaju usługi, której dany koszt dotyczy, oraz dokumentacji medycznej.

ROZDZIAŁ XIII. LECZENIE SZPITALNE WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia osobowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt w szpitalu w związku ze skutkami mającego miejsce w okresie ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku, niezależnie od tego, czy pobyt w szpitalu następuje w okresie ubezpieczenia czy po jego zakończeniu, o ile skutkiem nieszczęśliwego wypadku jest trwały uszczerbek na zdrowiu.

 4. Jeśli pobyt w szpitalu trwał 2 dni kalendarzowe, jednak nie mniej niż 16 godzin, Ubezpieczonemu za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłacane jest dzienne świadczenie szpitalne w wysokości wskazanej na polisie.

 5. Świadczenie jest wypłacane na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego.

ROZDZIAŁ XIV. POWAŻNE ZACHOROWANIE

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia osobowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

 3. Odpowiedzialność COMPENSY rozpoczyna się po upływie 60 dni (karencja) od dnia będącego początkiem okresu ubezpieczenia w pozostałych ubezpieczeniach objętych Umową, przy czym karencja nie ma zastosowania do Ubezpieczonych, którzy nieprzerwanie kontynuują w COMPENSIE ubezpieczenie w zakresie poważnego zachorowania zakresie poważnego zachorowania.

 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje poważne zachorowanie, które zostało zdiagnozowane po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia.

 5. Przez poważne zachorowanie rozumie się następujące stany chorobowe:

  1) anemia aplastyczna – niedokrwistość uwarunkowana znacznym upośledzeniem czynności krwiotwórczej szpiku, której rezultatem jest: anemia, neutropenia lub trombocytopenia wymagające leczenia jedną z następujących metod: transfuzja krwi, przeszczep szpiku kostnego, leczenie stymulujące odnowę szpiku kostnego;

  2) choroba tropikalna – choroba Chakasa, cholera, dżuma, filarioza, arbowirusowe zapalenie mózgu, schistosomatoza, śpiączka afrykańska, żółta gorączka, gorączka Denga, gorączka Assam, gorączka Lassa, gorączka Ebola, gorączka Marburg;

  3) cukrzyca typu II – choroba metaboliczna, wymagająca leczenia, charakteryzująca się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę lub jej względnym niedoborem i wymagająca leczenia;

  4) guz mózgu – niezłośliwy guz mózgu, wymagający usunięcia lub w przypadku zaniechania operacji powodujący trwały ubytek neurologiczny (również guz śródczaszkowy);

  5) mocznica – końcowa postać niewydolności nerek charakteryzująca się trwałym i nieodwracalnym upośledzeniem funkcji obydwu nerek, w wyniku którego konieczne jest stosowanie dializ przez okres co najmniej 3 miesięcy lub wystąpienie pełnych wskazań medycznych do przeszczepienia nerki;

  6) nowotwór złośliwy – obecność jednego lub więcej guzów złośliwych, charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się komórek nowotworowych oraz inwazją i niszczeniem zdrowej tkanki, co obejmuje także białaczkę, nowotwory układu limfatycznego i chorobę Hodgkina;

  7) paraliż – całkowita i nieodwracalna utrata władzy w dwóch lub więcej kończynach poprzez porażenie spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego wskutek choroby lub wypadku; w ocenie nie bierze się pod uwagę niedowładów a o trwałości porażenia można orzekać po upływie sześciu miesięcy od dnia jego zajścia;

  8) poliomielitis – jednoznacznie rozpoznanie neuroinfekcji wirusem polio powodującej porażenia mięśni lub niewydolność oddechową trwającą przez okres co najmniej trzech miesięcy;

  9) sepsa – nagła zmiana wyniku oceny w skali SOFA (Sepsis-related organ failure assessment score) o co najmniej 2 punkty, jeśli występuje podejrzenie zakażenia;

  10) stwardnienie rozsiane – choroba ośrodkowego układu nerwowego z występującymi objawami ogniskowej demielinizacji z utrzymującymi się zaburzeniami motorycznymi lub zaburzeniami czucia;

  11) udar mózgu;

  12) wrodzona wada serca – wrodzona nieprawidłowość anatomiczna budowy serca;

  13) zawał serca;

  14) stan po transplantacji tj. po przeszczepie do organizmu Ubezpieczonego serca, płuc, wątroby lub jej części, jak również szpiku kostnego, o ile transplantacja miała miejsce w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.

 6. Ubezpieczeniem nie są objęte, oprócz szkód wskazanych w Rozdziale I w § 3, poważne zachorowania będących następstwem wad i chorób wrodzonych Ubezpieczonego oraz zakażenia Ubezpieczonego HIV. Ubezpieczenie nie obejmuje również:

  1) choroby Alzheimera będącej następstwem guza mózgu zdiagnozowanego u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, otępieniem pochodzenia naczyniowego, psychozą, pseudodemencją oraz innymi demencjami organicznymi;

  2) choroby tropikalnej w przypadku braku obowiązkowych szczepień wymaganych przy wyjazdach zagranicznych;

  3) guza mózgu zakwalifikowanego jako krwiak, ziarniak, torbiel, malformacja naczyniowa, guz przysadki mózgowej i rdzenia;

  4) nowotworu złośliwego w rozumieniu:

  a) guzy opisywane jako nowotwory in situ (w tym dysplazja szyjki macicy CIN-1, CIN-2, CIN-3) lub histologicznie opisywane jako zmiany przedinwazyjne,

  b) wszystkie nowotwory skóry, o ile nie stwierdzono istnienia przerzutów do innych organów oraz o ile nie stwierdzono, że guz jest czerniakiem złośliwym o grubości powyżej 1,5 mm, określonej w wyniku badania histologicznego lub klasyfikowane powyżej 3 poziomu inwazji w skali Clarka,

  c) mięsaki Kaposiego i inne guzy związane z zakażeniem wirusem HIV lub AIDS,

  d) nowotwory prostaty histologicznie opisywane jako T1 w Klasyfikacji TNM (łącznie z T1 (a) lub T1 (b) lub równoważne według innej klasyfikacji),

  e) rak brodawkowaty tarczycy spełniający kryteria „microcarcinoma” w ocenie histopatologa,

  f) przewlekła białaczka limfatyczna;

  5) paraliżu będącego skutkiem polineuropatii w zespole Guillan-Barre;

  6) poliomielitis u Ubezpieczonego niezaszczepionego zgodnie z obowiązującym na w Polskiej kalendarzem szczepień;

  7) udaru mózgu obejmującego przemijające incydenty niedokrwienia mózgu (TIA) trwające krócej niż 24 godziny, uszkodzenia mózgu w wyniku urazu, zespołów neurologicznych wywołanych migreną, udarów ogniskowych bez neurologicznych objawów ubytków.

 7. Jeśli u Ubezpieczonego stwierdzono poważne zachorowanie, to wypłacane jest mu jednorazowe świadczenie w wysokości wskazanej na polisie. Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że nie doszło do śmierci Ubezpieczonego przez okres co najmniej 30 dni od zdiagnozowania przez lekarza poważnego zachorowania. Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu, a w przypadku jego śmierci wskazanemu przez niego uprawnionemu.

 8. Ubezpieczonemu przysługuje jedno świadczenie z tytułu poważnego zachorowania w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.

 9. Świadczenie jest wypłacane na podstawie dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową poważnego zachorowania (zdiagnozowanie), w szczególności dokumentacji medycznej potwierdzającej:

  1) pancytopenię w badaniach laboratoryjnych oraz w trepanobiopsji wykazującej aplazję szpiku – w przypadku anemii aplastycznej;

  2) rozpoznanie choroby tropikalnej przez ośrodki medyczne specjalizujące się w diagnozowaniu ww. chorób – w przypadku chorób tropikalnych;

  3) obecność guza (wynik tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI) – w przypadku guza mózgu;

  4) obecność nowotworu złośliwego stwierdzoną przez lekarza specjalistę w dziedzinie onkologii oraz konieczność zastosowania leczenia interwencyjnego, operacji lub objęcia opieką paliatywną;

  5) wystąpienie więcej niż jednego epizodu zaburzeń neurologicznych z charakterystycznym obrazem w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI) lub wynikiem badania płynu mózgowo-rdzeniowego – w przypadku stwardnienia rozsianego;

  6) istnienie neurologicznych objawów ubytkowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące i zawierającej wynik badania obrazowego mózgu (tomografia komputerowa – CT lub rezonans magnetyczny – MRI) – w przypadku udaru mózgu.

ROZDZIAŁ XV. KOSZTY REHABILITACJI

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje poniesione przez Ubezpieczonego na terenie Polski w związku ze skutkami nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, koszty rehabilitacji tj. koszty zleconych przez lekarza konsultacji rehabilitantów oraz zabiegów rehabilitacyjnych zleconych przez lekarza lub rehabilitanta bez względu na to, czy miały miejsce w okresie ubezpieczenia czy po jego zakończeniu. Kosztami rehabilitacji nie są koszty ponoszone w związku z uczestnictwem w jakichkolwiek zajęciach na basenie, w klubie fitness, na siłowni.

 4. Odszkodowanie jest wypłacane na podstawie dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów ze wskazaniem rodzaju usługi, której dany koszt dotyczy, oraz dokumentacji medycznej.

ROZDZIAŁ XVI. KOSZTY WYPOŻYCZENIA LUB NABYCIA ŚRODKÓW SPECJALNYCH LUB USZKODZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje poniesione przez Ubezpieczonego na terenie Polski koszty wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych rozumianych jako zalecone przez lekarza i określone rodzajowo w wykazie stanowiącym Załącznik 2 do OWU środki niezbędne do wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje także poniesione na terenie Polski koszty przywrócenia do stanu pozwalającego na używanie (lub koszty zakupu nowego) sprzętu medycznego uszkodzonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło w okresie ubezpieczenia. Przez sprzęt medyczny rozumie się środki specjalne oraz inny sprzęt taki jak okulary korekcyjne, aparat słuchowy, pompa insulinowa czy aparat ortodontyczny.

 5. Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych jest dokonywany na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów, dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność korzystania ze środków specjalnych oraz dokumentacji medycznej potwierdzającej wystąpienie nieszczęśliwego wypadku.

 6. Odszkodowanie w wysokości pozwalającej na przywrócenie możliwości korzystania ze sprzętu medycznego jest wypłacane na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z uzasadnioną ekonomicznie naprawą lub ekonomicznie uzasadnionym zakupem nowego egzemplarza uszkodzonego sprzętu medycznego, dokumentacji medycznej potwierdzającej konieczność korzystania ze sprzętu medycznego.

ROZDZIAŁ XVII. POBYT W SZPITALU Z POWODU CHOROBY

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia osobowego.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt w szpitalu, który miał miejsce lub rozpoczął się w okresie ubezpieczenia w związku ze skutkami zdiagnozowanej po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia choroby rozumianej jako niebędąca następstwem wady wrodzonej Ubezpieczonego reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, objawiająca się zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów lub organów ciała, wywołująca niepożądane objawy u Ubezpieczonego.

 4. Jeśli pobyt w szpitalu trwał 3 dni kalendarzowe, nie mniej niż 60 godziny Ubezpieczonemu za każdy dzień pobytu w szpitalu wypłacane jest dzienne świadczenie szpitalne w wysokości wskazanej na polisie.

 5. Świadczenie, o którym mowa w ust. 4, jest wypłacane na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego.

 6. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w Rozdziale I § 3, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w tym Rozdziale, w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym w związku z leczeniem lub korektą wad postawy

ROZDZIAŁ XVIII. DZIECKO W SIECI

 

 1. Postanowienia tego rozdziału dotyczą ubezpieczenia majątkowego – assistance.

 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Ubezpieczonego.

 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu zdalnej (na odległość) pomocy informatycznej:

  1) w następujących działaniach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na portalach społecznościowych:

  a) ustawienie hasła zgodnie z polityką bezpieczeństwa danego portalu,

  b) zabezpieczenie konta za pomocą weryfikacji dwuetapowej,

  przeanalizowanie lokalizacji logowania do konta przez inne osoby (nieautoryzowany dostęp),

  d) ustawienie prywatności (profile publiczne, prywatne),

  e) usunięcie niepożądanych aplikacji, gier, witryn i reklam,

  f) procesowanie ewentualnych płatności w sieci,

  g) skonfigurowanie powiadomień o nierozpoznanych logowaniach do kont,

  h) szyfrowanie wiadomości z powiadomieniami,

  i) podjęcie próby usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym na jego urządzeniu

  2) w przypadku włamania do konta na portalu społecznościowym – polegającej na udzieleniu następujących informacji:

  a) jak postępować po kradzieży danych,

  b) jak zabezpieczyć pozostałe konta oraz dostępy, m.in. do bankowości internetowej,

  c) kogo zawiadomić o włamaniu,

  d) jakich dokumentów potrzeba, aby odzyskać konto w razie jego utraty,

  e) jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości.

 4. Zakres ubezpieczenia obejmuje również organizację i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu pomocy psychologicznej i prawnej w związku ze znieważeniem lub zniesławieniem Ubezpieczonego w sieci, cyberbullingiem, agresywnym, obraźliwym działaniem w sieci (np. poprzez umieszczanie komentarzy lub opinii na temat Ubezpieczonego), rozpowszechnianiem w sieci nieprawdziwych l niepożądanych prywatnych informacji o Ubezpieczonym, rozpowszechnianiem w sieci zdjęć Ubezpieczonego, stosowania wobec Ubezpieczonego deepfake’u tj. stosowania techniki obróbki obrazu umożliwiającej dopasowanie twarzy do innego ciała), stosowania wobec Ubezpieczonego szantażu oraz innych działań przemocowych w sieci.

 5. Pomoc psychologiczna polega na konsultacjach psychologicznych.

 6. Konsultacje psychologiczne odbywają się w formie wideo rozmowy, rozmowy telefonicznej, czatu online albo w formie odpowiedzi mailowych.

 7. Pomoc prawna polega na udzieleniu porad prawnych dotyczących:

  1) zgłoszenia interwencji lub reklamacji;

  2) zgłoszenia przypadku do organów ścigania;

  3) zawezwania do zaprzestania działań;

  4) zawezwania do usunięcia wpisu lub komentarza;

  5) żądania blokady konta mailowego lub społecznościowego;

  6) wezwania do naprawienia szkody.

 8. Porady prawne obejmują w szczególności pomoc przy:

  1) sporządzeniu reklamacji, uzupełnieniu formularzy, powiadomień i zgłoszeń wymaganych do powiadomienia o zaistnieniu zdarzenia w sieci;

  2) opracowaniu dokumentów do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa;

  3) konkretyzacji roszczeń z tytułu zadośćuczynienia w stosunku do sprawcy zachowania,.

 9. Porady prawne są udzielane telefonicznie a wzory pism przesyłane pocztą elektroniczną.

 10. W celu skorzystania z pomocy należy zadzwonić pod nr tel. +48 222958210 podając numer uwidoczniony na potwierdzeniu Umowy.

 11. Pomoc informatyczna jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i przysługuje 4 razy w okresie ubezpieczenia.

 12. Pomoc psychologiczna i prawna jest dostępna po wcześniejszym umówieniu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia. Pomoc psychologiczna i prawna przysługuje dwukrotnie w okresie ubezpieczenia – w przypadku wystąpienia dwóch zdarzeń, o których mowa w ust 4. W każdym z tych dwóch przypadków przysługują dwie konsultacje psychologiczne każda po 30 minut oraz nielimitowany telefoniczny kontakt z adwokatem lub radcą prawnym.

 13. Warunkiem zdalnego wykonania pomocy informatycznej jest zgoda na:

  1) zainstalowanie w urządzeniu aplikacji, przy czym przez urządzenie rozumie się komputery stacjonarne (desktop), mobilne (laptop, notebook, ultrabook, tablet) oraz smartfon, a przez aplikacje rozumie się oprogramowanie komputerowe udostępnione przez serwis informatyczny, przeznaczone do instalacji na urządzeniu należącym do Ubezpieczonego;

  2) zdalne wykonanie pomocy informatycznej poprzez akceptację komunikatu wyświetlonego na monitorze urządzenia.

 14. W przypadku braku zgody Ubezpieczonego lub braku technicznych możliwości zdalnego wykonania pomocy, świadczenie polega na telefonicznym wsparciu informatycznym.

 15. W przypadku, gdy do instalacji lub reinstalacji oprogramowania konieczne jest podanie kodu lub klucza, Ubezpieczony zobowiązany jest samodzielnie podać kod lub klucz wymagany do instalacji lub reinstalacji oprogramowania.

 16. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w Rozdziale I § 3 OWU, ubezpieczenie nie obejmuje kosztów będących następstwem zewnętrznego lub wewnętrznego uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia oraz uszkodzenia lub zniszczenia wywołanego przez złośliwe oprogramowanie oraz oprogramowanie nielegalne.

 

Załączniki

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Tabela uszczerbkowa

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wykaz środków specjalnych

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

RODZAJ USZKODZEŃ CIAŁA

% trwałego uszczerbku na zdrowiu

A. USZKODZENIA GŁOWY

1. Uszkodzenie powłok czaszki (bez ubytków kostnych – wymagające szycia):

a) uszkodzenia powłok czaszki – blizny od 5 cm długości

2

b) znaczne uszkodzenie powłok czaszki, pod postacią rozległych ściągających blizn – w zależności od rozmiaru powyżej 10 cm długości

3

c) oskalpowanie w zależności od powierzchni:

– 5 – 10 cm średnicy

5

– powyżej 10 cm średnicy

10

 

2. Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki z przemieszczeniem (wgłębienia, szczeliny, fragmentacja)

3-5

a) uszkodzenia powłok czaszki blizny od 3 cm długości

1

3. Ubytek w kościach czaszki:

a) o średnicy 2,5 – 5 cm

5

b) o średnicy 5 cm – 10 cm

8

c) o średnicy powyżej 10 cm

10

Uwaga: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz.1), należy osobno oceniać stopień trwałego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości według poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki według poz.1.

4. Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracającego wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy, zakrzepicy powłok, przepukliny mózgowej – ocenia się dodatkowo, w zależności od rodzaju i stopnia powikłań, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o:

+5

5. Porażenie i niedowłady połowicze:

a) porażenie połowicze lub paraplegie (porażenia kończyn dolnych) uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0 – 1° wg skali Lovetta

100

b) głęboki niedowład połowiczy lub parapareza 2° wg skali Lovetta

70

c) średniego stopnia niedowład połowiczy lub parapareza kończyn dolnych 3° wg skali Lovetta

50

d) niewielki lub dyskretny niedowład połowiczy lub niedowład kończyn dolnych 4° wg skali Lovetta, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp.

20

e) monoparezy pochodzenia ośrodkowego:

kończyna górna – wg skali Lovetta

L

P

30

40

1 – 2°

25

30

15

20

10

10

kończyna dolna – wg skali Lovetta

40

1 – 2°

30

20

10

6. Zespoły pozapiramidowe:

a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający stałej opieki innej osoby

80

b) zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.

15

7. Zaburzenia równowagi pochodzenia móżdżkowego:

a) uniemożliwiające chodzenie i samodzielne funkcjonowanie

80

b) utrudniające chodzenie i sprawność ruchową w stopniu znacznym

50

c) utrudniające chodzenie i ograniczające sprawność ruchową

30

d) dyskretnie wpływające na sposób chodu i niewielkie upośledzenie zborności i precyzji ruchów

10

8. Padaczka:

a) padaczka z bardzo częstymi napadami – 3 napady w tygodniu i więcej

40

b) padaczka z napadami – powyżej 2 na miesiąc

25

c) padaczka z napadami – 2 i mniej na miesiąc

15

d) padaczka z napadami o różnej morfologii – bez utrat przytomności

8

Uwaga: Podstawą rozpoznania padaczki są: powtarzające się napady padaczkowe, typowe zmiany EEG, dokumentacja szpitalna potwierdzające rozpoznanie, ustalone rozpoznanie przez lekarza specjalistę (podejrzenie padaczki nie jest wystarczające do uznania uszczerbku z tego tytułu). W przypadku współistnienia padaczki z innymi objawami organicznego uszkodzenia mózgu należy oceniać wg punktu 9.

9. Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):

a) otępienie lub ciężkie zaburzenia psychiczne i zachowania z dużym deficytem neurologicznym – uniemożliwiające samodzielną egzystencję

80

b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi i deficytem neurologicznym w zależności od stopnia

50

c) encefalopatie z umiarkowanymi zaburzeniami funkcjonowania w życiu codziennym ze zmianami charakterologicznymi i deficytem neurologicznym

20

Uwaga: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym i psychicznym oraz zmiany w obrazie EEG, TK lub MRI. Istnienie encefalopatii musi znajdować potwierdzenie w dokumentacji medycznej (neurologa, psychologa lub psychiatry).

10. Utrwalona nerwica i zespoły związane z urazem czaszkowo-mózgowym, uszkodzeniem ciała, potwierdzone dokumentacją z leczenia neurologicznego, PZP lub psychologa:

a) dolegliwości subiektywne bez zmian w badaniach obrazowych – przebyte wstrząśnienie mózgu (z hospitalizacją)

1

b) utrwalone skargi subiektywne związane z urazem czaszkowo-mózgowym /ze zmianami w badaniach obrazowych / TK, MRI / w zależności od stopnia zaburzeń (bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia pamięci i koncentracji, zaburzenia snu, drażliwość, nadpobudliwość- objawy utrzymujące się powyżej 6 miesięcy od urazu mimo leczenia neurologicznego i/ lub psychiatrycznego)

5

11. Zaburzenia mowy:

a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensorycznomotoryczna) z agrafią i aleksją

60

b) afazja całkowita motoryczna

40

c) afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się

20

d) afazja nieznacznego stopnia

10

12. Zespoły podwzgórzowe i inne utrwalone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze z potwierdzonym pochodzeniem ośrodkowym (moczówka prosta, cukrzyca, nadczynność tarczycy itp.):

a) znacznie upośledzające czynność ustroju

30

b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju

10

13. Uszkodzenia częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:

a) nerwu okoruchowego
– częściowe
– całkowite

4
8

b) nerwu bloczkowego

2

c) nerwu odwodzącego – w zależności od stopnia uszkodzenia
– częściowe
– całkowite

2
4

14. Uszkodzenie nerwu trójdzielnego:

a) częściowe

4

b) całkowite

10

15. Uszkodzenie nerwu twarzowego:

a) częściowe

4

b) całkowite

10

Uwaga: Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej należy ocenić według poz. 48 poniżej.

16. Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowogardłowych i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego:

a) jednostronne

5

b) obustronne

15

17. Uszkodzenie nerwu dodatkowego:

a) częściowe

5

b) całkowite

10

18. Uszkodzenie nerwu podjęzykowego:

a) częściowe

5

b) całkowite

15

B. USZKODZENIA TWARZY

19. Uszkodzenia powłok twarzy – rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia):

a) oszpecenia – widoczne, szpecące, rozległe (powyżej 1 cm długości lub powyżej 1 cm2 powierzchni)

1

b) oszpecenia – widoczne, szpecące, rozległe (powyżej 5 cm długości lub powyżej 3 cm2 powierzchni)

3

c) oszpecenia z zaburzeniami funkcji – widoczne, szpecące, rozległe (powyżej 10 cm długościlub powyżej 5 cm2 powierzchni

d) oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji przyjmowania pokarmów, zaburzeń oddychania, mowy, zaburzenia funkcji powiek itp.)

5
10

e) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 1% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

2

20. Uszkodzenia nosa:

a) złamanie kości nosa bez zaburzeń oddychania – niewielka deformacja miejscowa

2

b) złamanie kości nosa z wyraźną deformacją z zaburzeniami oddychania

5

c) złamanie kości nosa z wyraźną deformacją z zaburzeniami oddychania i powonienia

10

d) utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa)

20

e) całkowita utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszki

5

21. Całkowita utrata zęba stałego:

– za każdy ząb / siekacze

2

– pozostałe zęby

1

21A. Częściowa utrata/złamanie zęba stałego:

– za każdy ząb

0,5

22. Złamania kości oczodołu szczęki i/lub żuchwy, zła mania kości jarzmowej wygojone z przemieszczeniem odłamów:

a) bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo-skroniowego:

– leczone zachowawczo

2

– leczone operacyjnie

5

b) z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego:

– leczone zachowawczo

5

– leczone operacyjnie

8

23. Utrata części szczęki lub żuchwy (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów) – staw rzekomy – zależnie od rozległości ubytków, stanu odżywiania i powikłań:

a) częściowa /powyżej 30%/

10

b) całkowita

30

24. Ubytek podniebienia:

a) z zaburzeniami mowy i połykania

10

b) z dużymi zaburzeniami mowy i połykania / objawy niedożywienia

20

25. Ubytki języka:

a) bez zaburzeń mowy i połykania

2

b) z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń

6

c) z dużymi zaburzeniami mowy – w zależności od stopnia zaburzeń

20

d) całkowita utrata języka

40

C. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU

26.

a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu trwały uszczerbek na zdrowiu określa się według następującej tabeli:

Uwaga: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szkłami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.

b) dwojenie obrazu bez zaburzeń ostrości wzroku

1-8

c) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej

38

27. Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł poprawczych:

a) jednego oka

15

b) obojga oczu

30

28. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:

a) rozdarcie naczyniówki jednego oka

wg tabeli z poz. 26a

b) zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego

c) przedziurawienie plamki żółtej jednego oka

d) zanik nerwu wzrokowego

29. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drążących:

a) blizny rogówki lub twardówki

wg tabeli z poz. 26a

b) zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki)

c) ciało obce wewnątrzgałkowe, powodujące obniżenie ostrości wzroku

30. Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.)

wg tabeli z poz. 26a

31. Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według poniżej podanej tabeli:

32. Połowicze niedowidzenia:

a) dwuskroniowe

20

b) dwunosowe

20

c) jednoimienne

20

33. Bezsoczewkowatość pourazowa po operacyjnym usunięciu zaćmy pourazowej, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego:

a) w jednym oku

15

b) w obu oczach

30

34. Pseudosoczewkowość pourazowa (usunięcie soczewki wskutek urazu z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej) przy współistnieniu niepoddających się korekcji zaburzeń ostrości wzroku:

a) w jednym oku

wg tabeli z poz. 26a

b) w obu oczach

35. Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie):

a) w jednym oku

4

b) w obu oczach

8

36. Odwarstwienie siatkówki jednego oka

wg tabeli z poz. 26a

Uwaga: Odwarstwienie siatkówki jednego oka tylko jeśli występuje po urazie oka lub głowy (odejmując inwalidztwo istniejące przed urazem). Odwarstwienia siatkówki bez potwierdzonego urazu oka lub głowy, po wysiłku, dźwignięciu, pochyleniu, skoku itp. nie są uznawane za pourazowe.

37. Jaskra – ogólny procent trwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu

wg tabeli z poz. 26a

38. Wytrzeszcz tętniący – w zależności od stopnia:

a) jednostronny

30

b) obustronny

60

39. Zaćma urazowa. Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej

wg tabeli z poz. 26a

40 Przewlekłe zapalenia spojówek związane z urazem oka:

a) zmiany niewielkie

2

b) duże zmiany miejscowe, blizny rogówki

wg tabeli z poz. 26a

D. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU

41. Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się według niżej podanej tabeli (obliczanie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosena w mod.):

Uwaga: oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1.000 i 2.000 Hz. na podstawie audiogramu obiektywnego

42. Urazy małżowiny usznej:

a) rany małżowiny usznej – wymagające szycia pow. 2 cm

1

b) utrata części małżowiny lub jej wyraźne zniekształcenie (blizny, oparzenia i odmrożenia)

4

c) utrata całkowita jednej małżowiny

15

d) utrata całkowita obu małżowin

25

43. Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego:

a) jednostronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu

wg tabeli z poz. 41

b) obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu

44. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego / trwające powyżej 3 miesięcy:

a) jednostronne

5

b) obustronne

10

45. Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane: perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha / trwające powyżej 3 miesięcy:

a) jednostronne

5

b) obustronne

10

46. Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu (pourazowe)

wg tabeli z poz. 41

47. Uszkodzenie ucha wewnętrznego:

a) z uszkodzeniem części słuchowej

wg tabeli z poz. 41

b) z uszkodzeniem części statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia

10

c) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia

20

48. Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:

a) jednostronne – w zależności od stopnia uszkodzenia

12

b) dwustronne

25

E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU

49. Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji:

a) niewielkiego stopnia upośledzenie połykania

5

b) znaczne upośledzenie połykania lub artykulacji

10

50. Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki dotchawiczej – w zależności od stopnia zwężenia:

5–10

51. Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki dotchawiczej:

a) z zaburzeniami głosu – w zależności od stopnia

15

b) z bezgłosem

20

52. Uszkodzenie tchawicy – w zależności od stopnia jej zwężenia:

a) bez niewydolności oddechowej

5

b) z niewydolnością oddechową – potwierdzoną badaniami dodatkowymi (spirometrią)

15

53. Uszkodzenie przełyku powodujące:

a) częściowe trudności w odżywianiu – w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania

10

b) odżywianie tylko płynami

30

c) całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową

50

54. Uszkodzenie tkanek miękkich szyi (rany wymagające szycia):

a) oszpecenia – widoczne, szpecące, rozległe (powyżej 3 cm długości lub powyżej 3 cm2 powierzchni) bez ograniczenia ruchomości

1

b) oszpecenia z zaburzeniami funkcji – widoczne, szpecące, rozległe (powyżej 10 cm długości lub powyżej 5 cm2 powierzchni) z ograniczeniem ruchomości

3

c) oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji (powyżej 20 cm długości lub powyżej 10 cm2) z niesymetrycznym ustawieniem głowy

8

d) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 1 TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1

Uwaga: Uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego – oceniać według punktu 86 poniżej.

F. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA

55. Urazy części miękkich klatki piersiowej, grzbietu – w zależności od stopnia zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania:

a) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości), widoczne, szpecące, nieograniczające ruchomości klatki piersiowej

1

b) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 10 cm długości) ze zmniejszeniem wydolności oddechowej (potwierdzone badaniem spirometrycznym)

5

c) znacznego stopnia ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, rozległe ściągające blizny, duże ubytki mięśniowe (powyżej 25 cm długości lub powyżej 15 cm2) ze znacznym zmniejszeniem wydolności oddechowej (potwierdzone badaniem spirometrycznym)

10

d) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1

56. Utrata brodawki sutkowej u kobiet częściowa lub całkowita

a) częściowa

3

b) całkowita

6

57. Utrata gruczołu piersiowego kobiet:

a) częściowa / powyżej 30%

8

b) całkowita

15

58. Uszkodzenie żeber (złamanie) z obecnością zniekształceń i ze zmniejszeniem pojemności życiowej płuc w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej w spirometrii:

a) złamanie jednego żebra z przemieszczeniem/ deformacja

1

b) złamanie dwóch żeber z przemieszczeniem/ deformacja

2

c) liczne złamanie żeber – zniekształcenie znacznego stopnia

5

d) liczne złamania ze zniekształceniem i zmniejszeniem pojemności życiowej płuc

10

59. Złamanie mostka:

a) bez przemieszczenia

2

b) z przemieszczeniem / wygojone z deformacją /

4

60. Uszkodzenie płuc i opłucnej (zmiany utrwalone – zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp. potwierdzone w badaniach obrazowych):

a) bez niewydolności oddechowej

2

b) z cechami niewydolnością oddechową – w zależności od jej stopnia w spirometrii i badaniu gazometrycznym

5-10

61. Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc przetoki – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej w spirometrii i badaniu gazometrycznym:

+10

62. Uszkodzenie serca lub osierdzia (urazy):

a) z wydolnym układem krążenia

5

b) z objawami niewydolności układu krążenia – I stopień wg NYHA

10

c) z objawami niewydolności układu krążenia – II stopień wg NYHA

15

d) z objawami niewydolności układu krążenia – III stopień wg NYHA

20

e) z objawami niewydolności układu krążenia – IV stopień wg NYHA

30

63. Uszkodzenia przepony – rozerwanie przepony, przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia:

a) bez zaburzeń funkcji – po leczeniu operacyjnym

4

b) zaburzenia średniego stopnia

8

c) zaburzenia dużego stopnia / z niewydolnością oddechową – potwierdzone badaniem spirometrycznym i gazometrycznym

15

G. USZKODZENIE BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA

64. Pourazowe uszkodzenia tkanek miękkich powłok jamy brzusznej (rany wymagające szycia, oparzenia, przepukliny urazowe, przetoki itp.):

a) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 5 cm długości)

1

b) uszkodzenia powłok i ubytki mięśniowe powyżej 10 cm długości, przepukliny pourazowe

3

c) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1

Uwaga: Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych), do których doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Przepukliny pachwinowe, pępkowe itp., oraz wszystkie, które ujawniły się po wysiłku, dźwignięciu – nie są uznawane jako pourazowe.

65. Pourazowe uszkodzenie żołądka, jelit i sieci, powodujące zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego:

a) po leczeniu operacyjnym, bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego

3

b) po leczeniu operacyjnym z niewielkiego stopnia zaburzeniami funkcji i dostatecznym stanem odżywienia

5

c) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywienia – zaburzenia stanu odżywienia

10

d) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywienia – odżywianie jedynie pozajelitowe

20

66. Przetoki pourazowe jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczania się i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę:

a) jelita cienkiego

30

b) jelita grubego

40

67. Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy niepowodujące upośledzenia funkcji innych narządów / leczone operacyjnie / w zależności od rozległości uszkodzenia naczyń:

8

68. Uszkodzenia odbytnicy:

a) pełnościenne uszkodzenie leczone operacyjnie – niewielkie dolegliwości, bez zaburzeń funkcji

5

b) wypadanie odbytnicy w zależności od stopnia wypadania, utrzymujące się po leczeniu operacyjnym

10

69. Uszkodzenia zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów

40

70. Uszkodzenie śledziony:

a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu

3

b) utrata u osób powyżej 18. roku życia

10

c) utrata u osób poniżej 18. roku życia

15

71. Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki:

a) leczone operacyjnie z zachowaniem narządu / bez zaburzeń funkcjonalnych – utrata pęcherzyka żółciowego

4

b) zaburzenia czynności wątroby w stopniu A według Childa-Pugha, zaburzenia czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki niewielkiego stopnia lub utrata części narządu

8

c) zaburzenia czynności wątroby w stopniu B według Childa-Pugha, zaburzenia czynności zewnątrz i wewnątrzwydzielniczej trzustki średniego stopnia lub utrata znacznej części narządu

15

d) zaburzenia czynności wątroby w stopniu C według Childa-Pugha, utrata trzustki

20

H. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH

72. Uszkodzenie nerek:

a) uszkodzenie nerki bez zaburzeń funkcji (krwiak, pęknięcie narządu – leczone operacyjnie)

4

b) uszkodzenie nerek (leczone operacyjnie) powodujące upośledzenie ich funkcji:
– jednej nerki
– obu nerek

10
15

73. Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej:

25

74. Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki:

35

75. Uszkodzenie moczowodu powodujące zawężenie jego światła:

a) bez zaburzeń funkcji – leczone operacyjnie

4

b) z zaburzeniami funkcji – potwierdzone w badaniach dodatkowych i urodynamicznych

10

76. Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych:

a) bez zaburzeń funkcji – leczone operacyjnie

5

b) z zaburzeniami funkcji – potwierdzone w badaniach dodatkowych i urodynamicznych

15

77. Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego – w zależności od stopnia stałego zanieczyszczenia się moczem (ocena po min. 6 miesiącach)

+10

78. Uszkodzenia cewki moczowej (leczone operacyjnie) – potwierdzone w badaniach obrazowych i urodynamicznych:

a) powodujące trudności w oddawaniu moczu

8

b) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu

15

79. Utrata prącia

35

80. Uszkodzenie lub częściowa utrata prącia – w zależności od stopnia uszkodzenia i zaburzenia funkcji

15

81. Utrata jednego jądra, jajnika oraz pozostałych struktur układu rozrodczego (nieujętych w pozostałych punktach tabeli) – w zależności od stopnia uszkodzenia i upośledzenia funkcji:

a) utrata w wieku do 50. roku życia

15

b) utrata w wieku po 50. roku życia

10

82. Utrata obu jąder lub jajników:

a) utrata w wieku do 50. roku życia

30

b) utrata w wieku po 50. roku życia

20

83. Wodniak pourazowy jądra:

a) wyleczony operacyjnie

2

b) w zależności od nasilenia zmian utrzymujących się po leczeniu operacyjnym

5

84. Utrata macicy:

a) w wieku do 45 lat

35

b) w wieku powyżej 45 lat

20

85. Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych, w zależności od stopnia i powikłań:

a) pochwy

5

b) pochwy i macicy

15

I. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA

86. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym:

a) skręcenie, stłuczenie w mechanizmie zgięciowo-odgięciowym z ograniczeniem ruchomości

1-2

b) uszkodzenia z ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20% zakresu ruchomości, uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych (przemieszczenia kręgów powyżej 4 mm, niestabilność kątowa powyżej 15º)

5

c) złamania ze zniekształceniem w obrazie RTG i TK/ MRI i ograniczeniem ruchomości powyżej 20% zakresu ruchomości

8

d) złamania ze znacznym zniekształceniem w obrazie RTG i TK/MRI, całkowitym zesztywnieniem (usztywnienia operacyjne)

15

87. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym z zespołem bólowym:

a) bez zniekształceń kręgów z niewielkim ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji lub zginania do 20%

1

b) ze zniekształceniem kręgów z niewielkim ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20%

4

c) złamania ze znacznym zniekształceniem w obrazie RTG i TK/MRI, całkowitym zesztywnieniem (usztywnienia operacyjne)

10

88. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym:

a) skręcenie, bez zniekształceń i niewielkim ograniczeniem ruchomości do 20% zakresu ruchomości

1-2

b) z ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji i zginania powyżej 20% (uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych)

5

c) z niewielkim zniekształceniem kręgów z ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji i zginania powyżej 20% zakresu ruchomości

8

d) złamanie ze znacznym zniekształceniem w obrazie RTG i TK/MRI, całkowitym zesztywnieniem (usztywnienia operacyjne)

15

89. Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych, wyrostków ościstych, kości guzicznej:

a) złamanie jednego wyrostka, złamanie kości guzicznej

2

b) złamania mnogie wyrostków

5

90. Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. ocenia się według poz. 87-89 powyżej, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o:

+5

91. Uszkodzenia rdzenia kręgowego:

a) przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn

100

b) niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiających poruszanie się za pomocą dwóch lasek

70

c) niedowład kończyn dolnych umożliwiających poruszanie się o jednej lasce

25

d) porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym)

80

e) niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym)

60

f) niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrdzeniowym)

20

g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego)

20

h) zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów – w zależności od stopnia zaburzeń i zmian urazowych rdzenia – potwierdzone w badaniach obrazowych / TK, MRI

5-10

K. USZKODZENIA MIEDNICY

92. Utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub rozerwania stawu krzyżowo-biodrowego:

a) niewielkiego stopnia / leczone zachowawczo

5

b) znacznego stopnia / leczone operacyjnie

10

93. Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej

jedno lub wielomiejscowe – w zależności od

zniekształcenia i upośledzenia chodu:

a) w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa):

– leczone zachowawczo

– leczone operacyjnie

5

10

b) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgainge’a):

– leczone zachowawczo

– leczone operacyjnie

10
15

94. Złamanie dna panewki – w zależności od upośledzenia funkcji stawu i zmian zniekształcających:

a) I stopnia

8

b) II stopnia

12

c) III stopnia

16

d) IV stopnia

20

95. Izolowane złamanie miednicy (kość łonowa, kulszowa, talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) – w zależności od zniekształcenia:

a) jednomiejscowe

3

b) wielomiejscowe

5

Uwaga: Towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo według pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.

L. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ

Uwaga: Przy uszkodzeniach kończyn górnych u mańkutów stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według zasad przewidzianych w tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzeń ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej. Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych należy stosować ocenę według pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny – w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji (chyba, że w tabeli poniżej zaznaczono inaczej)

96. Złamanie łopatki:

L

P

a) wygojone złamanie łopatki z zespołem bólowym bez deficytów ruchomości kończyny

1

2

b) wygojone złamanie łopatki z przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości do 20%

4

5

c) wygojone złamanie łopatki ze znacznym przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

7

8

d) złamanie z dużym przemieszczeniem i przykurczem ze śladowym ruchem w stawie ramienno-łopatkowym

12

15

97. Wadliwe wygojone złamanie obojczyka – w zależności od stopnia zniekształcenia, blizn, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów:

a) z niewielkim zniekształceniem kątowym

2 3

b) wyraźne zniekształcenie ze skróceniem bez istotnych ograniczeń ruchu barku

3 5

c) duże zniekształcenie z ograniczeniem ruchów barku powyżej 20%

6 7

d) duże zniekształcenie, zaniki mięśniowe z dużym ograniczeniem ruchów barku powyżej 50%

8 10

98. Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny

+5 +8

99. Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego – w zależności od ograniczenia ruchów, blizn, stopnia zniekształcenia:

a) zespól bólowy, uszkodzenia Iº

1 2

b) niewielka deformacja, uszkodzenia IIº bez ograniczeń ruchomości barku

3 4

c) wyraźna deformacja, uszkodzenia IIIº (nie leczone operacyjnie), z upośledzeniem ruchomości kończyny powyżej 20%

6 8

d) duże zniekształcenie, zaniki mięśniowe z dużym ograniczeniem ruchów barku powyżej 50%

8 10

100. Uszkodzenia stawu barkowego – uszkodzenie mięśni rotatorów, zwichnięcia, skręcenia, złamania bliższego końca kości ramiennej

a) skręcenia

1 1

b) zwichnięcia wymagające repozycji przez lekarza

2 3

c) złamania bez przemieszczenia

4 5

d) złamania wieloodłamowe z przemieszczeniem

8 8

e) złamania leczone pierwotną protezoplastyką

15 15

101. Zastarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego – w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny

5-15 5-15

102. Staw wiszący w następstwie pourazowych ubytków kości – w zależności od zaburzeń funkcji

15 18

Uwaga: Staw wiotki z powodu porażeń ocenia się według norm neurologicznych.

103. Zesztywnienie stawu barkowego:

a) w ustawieniu częściowo korzystnym (w odwiedzeniu około 70°, antepozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°) w zależności od ustawienia i funkcji

15 18

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym

20 25

104. Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi, protezy stawu ocenia się według pozycji 103-107, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji

+5 +5

105. Utrata kończyny w barku

65 70

RAMIĘ

106. Utrata kończyny wraz z łopatką

70 75

107. Złamanie trzonu kości ramiennej – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji kończyny:

a) bez przemieszczenia, bez deficytów ruchomości, ze skargami subiektywnymi

2 3

b) wygojone z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi < 10º, skróceniem do 3 cm, deficytem ruchomości do 30%

4 5

c) wygojone z przemieszczeniem i zaburzeniem osi <20º, skróceniem >3 cm, deficytem ruchomości powyżej 30%

8 10

d) złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi

+5 +5

108. Uszkodzenia skóry (rany wymagające szycia), mięśni, ścięgien i ich przyczepów w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:

a) rozległe uszkodzenia (powyżej 5 cm długości lub powyżej 3 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych) bez ograniczenia ruchomości

1 1

b) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe (powyżej 10 cm długości lub powyżej 5 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych) z ograniczeniem ruchomości powyżej 30%

3 3

c) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1 1

109. Utrata kończyny w obrębie ramienia:

a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej

55 60

b) przy dłuższych kikutach

50 55

ŁOKIEĆ

110. Uszkodzenia stawu łokciowego – złamanie dalszego końca kości ramiennej, bliższego końca kości łokciowej, głowy kości promieniowej, blizny:

a) skręcenia (z ograniczeniem ruchomości)

1 1

b) zwichnięcia wymagające repozycji przez lekarza

3 3

c) złamania bez przemieszczenia

5 5

d) złamania wielodłamowe z przemieszczeniem

8 8

e) złamania leczone pierwotną protezoplatyką

15 15

111. Zesztywnienie stawu łokciowego:

a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75°-110°)

12 15

b) z brakiem ruchów obrotowych

15 18

c) w ustawieniu wyprostowanym lub zbliżonym (160°-180°)

22 25

112. Wiszący staw łokciowy – w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni

20 20

113. Uszkodzenie stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi, stawem rzekomym ocenia się według pozycji 110-112, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o:

+5 +5

PRZEDRAMIĘ

114. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych:

a) bez przemieszczenia, bez deficytów ruchomości, ze skargami subiektywnymi

2 3

b) wygojone z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi < 10º, skróceniem do 3 cm, deficytem ruchomości do 30%

4 5

c) wygojone z przemieszczeniem i zaburzeniem osi <20º, skróceniem >3 cm, deficytem ruchomości powyżej 30%

6 8

d) złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi

5+ +5

115. Złamania w obrębie dalszego końca jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych:

a) izolowane złamanie wyrostka rylcowatego kości promieniowej lub łokciowej

1 2

b) niewielkie zniekształcenia i deficyt zgięcia grzbietowego i dłoniowego po -10º / złamania podokostnowe typu „zielonej gałązki”

2 3

c) wyraźne zniekształcenie z ograniczeniem ruchomości nadgarstka i rotacji przedramienia po -20º

5 6

d) ze zniekształceniem i dużymi zaburzeniami funkcji i ruchomości, zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe neurologiczne itp.)

6-10 8-12

116. Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi, stawem rzekomym ocenia się według pozycji 114-115, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu o:

+5 +5

117. Uszkodzenie tkanek miękkich przedramienia i nadgarstka (rany wymagające szycia, mięśni, ścięgien, naczyń):

a) rozległe uszkodzenia (do 5 cm długości lub powyżej 3 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych) bez ograniczenia ruchomości

1 1

b) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe (od 5 cm długości lub powyżej 5 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych) z ograniczeniem ruchomości powyżej 30%

3 3

c) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3 TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1 1

NADGARSTEK

118. Utrata kończyny w obrębie przedramienia i nadgarstka – w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania

50 55

119. Ograniczenie ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia, złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości, blizny) – w zależności od ustawienia, zakresu ruchów, objawów bólowych i troficznych oraz funkcji palców:

a) ograniczenie ruchomości niewielkiego stopnia po przebytych skręceniach

1 2

b) ograniczenie ruchomości miernego stopnia powyżej 20% zakresu ruchomości

3 4

c) ograniczenie ruchomości dużego stopnia powyżej 50% zakresu ruchomości

6 8

120. Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka:

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym

10 10

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym

15 15

121. Uszkodzenia nadgarstka powikłane trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym i ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 119 powyżej, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań o:

+5 +5

ŚRÓDRĘCZE

122. Złamania kości śródręcza:

a) I lub II kości śródręcza (za każdą kość):

– bez przemieszczenia

– z przemieszczeniem

2
3
2
3

b) III, IV i V kości śródręcza (za każdą kość):

– bez przemieszczenia

– z przemieszczeniem

1
2
1
2

123. Uszkodzenie tkanek miękkich śródręcza (rany wymagające szycia powyżej 3 cm, mięśni, ścięgien, naczyń):

a) rozległe uszkodzenia powyżej 5 cm długości lub powyżej 3 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych (bez ograniczenie ruchomości)

1 1

b) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe powyżej 10 cm długości lub powyżej 5 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych (z ograniczeniem ruchomości powyżej 30%)

2 2

c) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1 1

KCIUK

124. Utraty w obrębie kciuka:

a) utrata całkowita opuszki

1 1

b) utrata części paliczka paznokciowego

3 4

c) utrata całkowita paliczka paznokciowego

6 8

d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego – poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródręcza

10 10

e) utrata obu paliczków z kością śródręcza

15 15

125. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie kciuka (rany wymagające szycia powyżej 2 cm, złamania, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zesztywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) – powodujące:

a) niewielkie zmiany bez ograniczenia ruchomości

1 1

b) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości w przedziale 10-30%

3 3

c) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości powyżej 30%

5 5

d) zmiany z deformacją zmianami wtórnymi i ograniczeniem ruchomości powyżej 60%

8 8

Uwaga: Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka należy brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu.

PALEC WSKAZUJĄCY

126. Utraty w obrębie palca wskazującego:

a) utrata całkowita opuszki

1 1

b) utrata części paliczka paznokciowego

3 3

c) utrata całkowita paliczka paznokciowego

5 5

d) utrata całkowita dwóch paliczków

8 8

e) utrata trzech paliczków

10 12

f) utrata palca wskazującego z kością śródręcza

15 20

127. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego (rany wymagające szycia powyżej 3 cm, uszkodzenia ścięgien, złamania zniekształcenia, przykurcze stawów, zesztywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) powodujące:

a) niewielkie zmiany bez ograniczenia ruchomości

1 1

b) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości w przedziale 10-30%

2 3

c) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości powyżej 30%

4 5

d) zmiany z deformacją zmianami wtórnymi i ograniczeniem ruchomości powyżej 60%

7 8

PALEC TRZECI, CZWARTY I PIĄTY

128. Utrata całego paliczka lub części paliczka:

a) utrata części paliczka

1 1

b) palca trzeciego i czwartego – za każdy paliczek

2 2

c) palca piątego – za każdy paliczek

1,5 1,5

129. Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza

+4 +4

130. Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V (rany wymagające szycia powyżej 2 cm, złamania, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zesztywnienia, zmiany troficzne, czuciowe, protezy, itp.) powodujące:

a) niewielkie zmiany z niewielkim ograniczeniem ruchomości do 20%

1 1

b) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości w przedziale 20-40%

2 2

c) zmiany z deformacją i ograniczeniem ruchomości powyżej 40%

3 3

d) zmiany z deformacją zmianami wtórnymi i ograniczeniem ruchomości powyżej 60%

4 4

Uwaga: Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena musi być niższa niż całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenia obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przekroczyć dla ręki prawej 55%, a dla lewej 50%.

J. USZKODZENIE KOŃCZYNY DOLNEJ STAW BIODROWY

131. Utrata kończyny dolnej przy wyłuszczeniu jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej

65

132. Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, rany wymagające szycia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) – w zależności od zaburzeń funkcji itp.:

oceniać wg punktu 140

133. Zesztywnienie stawu biodrowego – w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki:

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym

20

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym

30

134. Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego (zwichnięć, złamań bliższego końca kości udowej, złamań szyjki, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych, złamań krętarzy itp.) – w zależności od zakresu ruchów, przemieszczeń, skrócenia, zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych:

a) złamania prawidłowo wygojone z nieznacznymi zmianami i skróceniem do 2 cm i zanikami mięśni uda do 2 cm

6

b) ze zmianami wtórnymi i skróceniem od 2 cm do 5 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego do 30%, zanikami mięśni >2 cm i niewydolnością chodu

12

c) z dużymi zmianami wtórnymi, ze skróceniem powyżej 5 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego powyżej 30%, zaniki mięśniowe < 2 cm, z dużą niewydolnością chodu (stosowanie kul, lasek itp.)

16

d) z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (staw wiszący, zmiany kręgosłupa, stawu krzyżowo-biodrowego, kolana itp.)

20

e) leczenie uszkodzenia pierwotną aloplastyką stawu

15

135. Przykurcze i zesztywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, ciałami obcymi

+5

Uwaga: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostnostawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną uwagę zwracać na istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami, a wypadkiem.

UDO

136. Złamanie kości udowej – w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów w stawach:

a) złamania prawidłowo wygojone z zachowaną osią, nieznacznymi zmianami i skróceniem do 2 cm i zanikami mięśni uda do 2 cm

5

b) ze zmianami wtórnymi i skróceniem od 2 cm do 5 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego i kolanowego do 30%, zanikami mięśni >2 cm i niewydolnością chodu

10

c) z dużymi zmianami wtórnymi, ze skróceniem powyżej 5 cm, ograniczeniem ruchomości stawu biodrowego powyżej 30%, zaniki mięśniowe < 2 cm, z dużą niewydolnością chodu (stosowanie kul, lasek itp.)

15

137. Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, rany wymagające szycia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) – w zależności od zaburzeń funkcji itp.:

a) rozległe uszkodzenia (powyżej 5 cm długości lub powyżej 3 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych) bez ograniczenia ruchomości

1

b) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe (powyżej 10 cm długości lub powyżej 5 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych) z ograniczeniem ruchomości powyżej 30%

3

c) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1

138. Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe – w zależności od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych

5-10

139. Powikłania w postaci przewlekłego zapalenia kości, przetok, zmian troficznych skóry z owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków kostnych i zmian neurologicznych

+5

140. Uszkodzenia uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się według pozycji 138-140 powyżej, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o:

+20

Uwaga: Łączny stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ocenianego według pozycji 136-140 nie może przekroczyć 60%.

141. Utrata kończyny – zależnie od długości kikuta i przydatności jego cech do protezowania

60

KOLANO

142. Uszkodzenia stawu kolanowego w następstwie złamań kości tworzących staw – w zależności od zakresu ruchów, niestabilności, zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych:

a) z niewielkim deficytem ruchomości do 20%, bez objawów niestabilności, zaniki mięśni uda do 2 cm

4

b) średnie zmiany: objawy niestabilności, zaburzenia osi kończyny, zaniki mięśni >2 cm ograniczenie ruchomości do 30°, niewydolność chodu

8

c) duże zmiany z niestabilnością wielopłaszczyznową, zanikami mięśni >4 cm, wysiękiem, ograniczeniem ruchomości >30° i niewydolność chodu wymagająca stałego używania stabilizatora i stosowania kul, lasek itp.

14

d) zesztywnienie całkowite stawu kolanowego

20

e) leczenie uszkodzenia pierwotną aloplastyką stawu

15

142A. Uszkodzenie tkanek miękkich kolana (rany wymagające szycia) – blizny od 3 cm długości

1

143. Uszkodzenia stawów kolanowych: więzadłowe, torebkowe, łąkotek – w zależności od niestabilności i ubytku funkcji:

a) leczone unieruchomieniem (gips lub stabilizator) z niewielkim deficytem ruchomości i dolegliwościami subiektywnymi

2

b) objawy niestabilności, ograniczenie ruchów do 30%, meniscectomie, przebyte rekonstrukcje więzadeł, zaniki mięśni 1-2 cm (uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych)

5

c) niestabilności złożone, ograniczenie ruchomości >30%, zaniki mięśni > 2 cm (uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych)

10

d) bardzo duże zmiany z niestabilnością wielopłaszczyznową dużego stopnia, zanikami mięśni >4 cm, wysiękiem, ograniczeniem ruchomości >50° i niewydolność chodu wymagająca stałego używania stabilizatora i stosowania kul, lasek itp.

15

e) zwichnięcie rzepki wymagające repozycji przez lekarza (wyłączone zwichnięcia nawykowe, samonastawienia)

2

Uwaga: prawidłowo funkcjonalny zakres ruchów w stawie kolanowym przyjmuje się od 0o dla wyprostu do 120o dla zgięcia. Uszkodzenia skóry oceniać na podstawie punktu 148

144. Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego:

55

PODUDZIE

145. Złamanie kości podudzia – w zależności od zniekształcenia, przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.:

a) złamania prawidłowo wygojone z zachowaną osią, skróceniem do 2 cm z niewielkim ograniczeniem ruchów stawu skokowego, kolanowego, zanikiem mięśni <2 cm

5

b) ze zmianami wtórnymi, skróceniem 2-5 cm, zaburzenia osi kończyny, zanikiem mięśni >2 cm ograniczeniem ruchów stawu skokowego i kolanowego do 30%

10

c) z b. dużymi wtórnymi zmianami ze skróceniem >5 cm, duże zaburzenie osi kończyny rozległymi zmianami wtórnymi, dużym ograniczeniem ruchów stawu skokowego i kolanowego powyżej 30%, niewydolność chodu wymagająca stosowania kul, lasek

15

146. Powikłania w postaci przewlekłego zapalenia kości, przetok, zmian troficznych skóry z owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków kostnych i zmian neurologicznych

+5

147. Izolowane złamanie kości strzałkowej (oprócz kostki bocznej)

2

148. Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, rany wymagające szycia, uszkodzenia mięśni i ścięgna Achillesa – zależnie od rozległości uszkodzenia, zaburzeń czynnościowych:

a) rozległe uszkodzenia (powyżej 5 cm długości lub powyżej 3 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych) bez ograniczenie ruchomości

1

b) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe powyżej 10 cm długości lub powyżej 5 cm2 powierzchni – uszkodzenia mięśni potwierdzone w badaniach obrazowych (z ograniczeniem ruchomości powyżej 30%)

3

c) uszkodzenia ścięgna Achillesa (z urazu bezpośredniego) – leczone operacyjnie

5

d) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1

149. Utrata kończyny w obrębie podudzia – w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do zaprotezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny:

a) przy długości kikuta do 8 cm, mierząc od szpary stawowej

50

b) przy dłuższych kikutach

40

STAW GOLENIOWO-SKOKOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY, STOPA

150. Uszkodzenie stawu skokowego (w następstwie wykręcenia, zwichnięcia, ran wymagających szycia – pow. 4 cm), ze zniekształceniem, upośledzeniem funkcji ruchowej i statycznej stopy – w zależności od ich stopnia i dolegliwości:

a) leczone z niewielkim deficytem ruchomości

1

b) miernego stopnia dolegliwości, z ograniczeniem zgięcia grzbietowego i podeszwowego stawu skokowo-goleniowego powyżej 20 (uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych)

3

c) z ograniczeniem ruchów stawu skokowogoleniowego powyżej 50% z deformacją i objawami niestabilności (uszkodzenia potwierdzone w badaniach obrazowych)

5

d) dużego stopnia zniekształcenia, upośledzeniem chodu, powikłania w postaci przewlekłego zapalenia kości, stawu, przetokami, martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi itp. wymagające stosowania kul, lasek itp.

10

151. Złamania i zwichnięcia kości wchodzących w skład stawu goleniowo-skokowego i skokowo-piętowego, nasad dalszych kości podudzia – w zależności od zniekształceń, ograniczenia ruchomości itp.:

a) złamanie izolowane kostki z ograniczeniem ruchomości do 20%

3

b) średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości do 50%

5

c) dużego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 50% z wyraźną deformacją

10

152. Zesztywnienie stawu skokowego – w zależności od ustawienia stopy, zmian wtórnych i powikłań:

a) pod kątem zbliżonym do prostego

10

b) w ustawieniach czynnościowo niekorzystnych

15

Uwaga: uszkodzenia skóry oceniać na podstawie punktu 148

153. Złamania kości piętowej lub skokowej z przemieszczeniem, zniekształceniem i innymi zmianami wtórnymi zależnie od wielkości zaburzeń czynnościowych:

a) niewielkiego stopnia bez ograniczenia ruchomości

3

b) średniego stopnia ograniczenie ruchomości powyżej 30%

5

c) znacznego stopnia ograniczenie ruchomości powyżej 50% (z wyraźną deformacją)

8

d) znacznego stopnia ze zniekształceniami kości lub z powikłaniami wtórnymi – wymagającego zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne

12

154. Utrata kości piętowej lub kostkowej – w zależności od dolegliwości, przemieszczeń, zniekształceń, zaburzeń statyki:

a) częściowa – powyżej 30%

10

b) całkowita

20

155. Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniem, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi zależnie od wielkości zaburzeń czynnościowych:

a) niewielkiego stopnia bez ograniczenia ruchomości

1

b) średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 20%

3

c) znacznego stopnia lub z powikłaniami i ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

5

156. Złamania kości śródstopia:

a) złamanie jednej kości z niewielkim przemieszczeniem

2

b) złamania dwóch kości z przemieszczeniem i zniekształceniem

3

c) złamanie trzech kości ze zniekształceniem

5

d) złamanie czterech kości ze zniekształceniem

7

e) złamania wielu kości ze zniekształceniem i upośledzeniem chodu

10

157. Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 156 powyżej, zwiększając stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań o:

+5

158. Inne uszkodzenia stopy (rany wymagające szycia) i zmiany zniekształcające – w zależności od stopnia upośledzenia czynności:

a) rozległe (powyżej 5 cm długości lub powyżej 3 cm2 powierzchni) bez ograniczeń ruchomości

1

b) zmiany z zaburzeniami funkcji – rozległe (powyżej 10 cm długości lub powyżej 5 cm2 powierzchni) z ograniczeniem ruchomości powyżej 30%

2

c) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 2% TBSA (całkowitej powierzchni ciała)

1

159. Utrata stopy w całości

45

160. Utrata stopy na poziomie stawu Choparta

35

161. Utrata stopy w stawie Lisfranka

25

162. Utrata stopy w obrębie kości śródstopia

20

PALCE STOPY

163. Uszkodzenie palucha:

a) rany wymagające szycia, złamania bez przemieszczenia

1

b) zmiany z ograniczeniem ruchomości powyżej 50%

3

164. Utrata palucha:

a) części paliczka paznokciowego

2

b) paliczka paznokciowego

4

c) utrata całego palucha

8

165. Utrata palucha wraz z I kością śródstopia:

12

166. Utrata palców II-V za każdy utracony palec:

a) w części – ½ długości

1

b) w całości

2

167. Utrata V palca wraz z kością śródstopia:

8

168. Utrata palców II-IV z kością śródstopia, za każdy palec:

5

169. Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców – za każdy palec:

0,5

K. PORAŻENIE LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH

170. Uszkodzenie częściowe lub całkowite – w zależności od stopnia zaburzeń:

L P

a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym

5

b) nerwu piersiowego długiego

5 7

c) nerwu pachowego

– częściowe

– całkowite

3
6
4
8

d) nerwu mięśniowo-skórnego

– częściowe

– całkowite

3
6
4
8

e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia

– częściowe

– całkowite

6
14
8
20

f) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki od mięśnia trójgłowego ramienia

– częściowe

– całkowite

7
14
8
16

g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia

– częściowe

– całkowite

6
10
7
13

h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia

– częściowe

– całkowite

4
8
5
10

i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia

– częściowe

– całkowite

7
14
8
16

j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka

– częściowe

– całkowite

4
10
6
14

k) nerwu łokciowego

– częściowe

– całkowite

4
10
6
14

l) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)

– częściowe

– całkowite

6
16
8
18

ł) splotu barkowego części podobojczykowej

(dolnej)

– częściowe

– całkowite

8
20
10
22

m) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego

1-5

n) nerwu zasłonowego

– częściowe

– całkowite

3
6

o) nerwu udowego

– częściowe

– całkowite

8
15

p) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego)

– częściowe

– całkowite

3
6

q) nerwu sromowego wspólnego

– częściowe

– całkowite

3
6

r) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy

– częściowe

– całkowite

10
30

s) nerwu piszczelowego

– częściowe

– całkowite

5
12

t) nerwu strzałkowego wspólnego

– częściowe

– całkowite

4
8

u) splotu lędźwiowo-krzyżowego

– częściowe

– całkowite

10
30

w) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego

1-5

Uwaga: Według pozycji 170 ocenia się tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadkach współistnienia uszkodzeń kostnych, mięśniowych i nerwowych należy stosować ocenę według pozycji dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych. Konieczna ocena ilościowa oparta na badaniach przewodnictwa nerwowomięśniowego (EMG).

171. Ostre zatrucie gazami, substancjami chemicznymi:

a) ze stwierdzoną utratą przytomności wymagającą hospitalizacji bez zmian wtórnych w narządach wewnętrznych

3

b) z trwałymi uszkodzeniami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego / potwierdzone w badaniach dodatkowych

15

c) z trwałymi uszkodzeniami układu krwiotwórczego

15

Uwaga: Przy urazach pośrednich, wysiłkowych mięśni i ścięgien /np. ścięgno Achillesa, ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia, mięśnia trójgłowego łydki, mięśnia czworogłowego uda, przywodzicieli uda itp./ należy uwzględnić stan chorobowy w wysokości 50% TU.

L. USZKODZENIA PLECÓW I ICH NASTĘPSTWA

172. Urazy części miękkich pleców – w zależności od stopnia zniekształcenia, rozległości blizn, ubytków mięśni:

a) widoczne zniekształcenia, ubytki i blizny skórne, rozległe (powyżej 3 cm długości), widoczne, szpecące, nieograniczające ruchomości pleców

1

b) blizny po oparzeniach powyżej stopnia IIA – za 3% T BSA (całkowitej powierzchni ciała)

1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V 184

 

Lp.

Wyszczególnienie

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

Protezy kończyn dolnych

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy

1

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców

2

Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego

3

Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo z tworzywa sztucznego

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia

4

Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme’a: skórzana albo z tworzywa sztucznego

5

Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

6

Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

7

Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda

8

Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

9

Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

10

Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

11

Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry, albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

12

Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

13

Proteza uda szczudłowa

Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym)

14

Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

15

Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

16

Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami dla kończyn górnych

17

Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez

Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn dolnych

18

Pończocha kikutowa – przy amputacji w obrębie stopy

19

Pończocha kikutowa – przy amputacji podudzia

20

Pończocha kikutowa – przy amputacji uda

21

Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej pełnej amputacji kończyn dolnych

Protezy kończyn górnych

22

Proteza kosmetyczna części ręki

23

Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

24

Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

25

Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową

26

Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową

27

Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

28

Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

29

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

30

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

31

Proteza robocza mechaniczna części ręki

32

Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem

33

Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem

34

Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem

Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn górnych

35

Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak wieloczynnościowy albo hak dwudzielny

36

Pończochy kikutowe – przy amputacji przedramienia

37

Pończochy kikutowe – przy amputacji ramienia

38

Pończochy kikutowe – przy pełnej amputacji kończyny górnej

Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne

39

Aparat korekcyjny palucha koślawego

40

Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stóp

41

Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa

42

Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta,

z podciągiem sprężynowym lub bez

43

Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny)

44

Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy

45

Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym

46

Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas albo z regulowanym podciągiem stopy

47

Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

48

Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

49

Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

50

Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

51

Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

52

Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

53

Aparat DAFO

54

Aparat zapobiegający przeprostowi kolana

55

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

56

Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

57

Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

58

Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego

59

Aparat rotujący stopę jednoszynowy sprężynowy

60

Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznego

61

Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez

62

Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego, z przegubem skokowym albo bez

Wyposażenie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne

63

Pas biodrowy z szyną

64

Niski kosz biodrowy z szyną biodrową

65

Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową

Aparaty ortopedyczne na kończyny górne

66

Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela

67

Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki

68

Aparat utrzymujący wyprost palców

69

Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)

70

Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka

71

Aparat redresujący staw łokciowy

72

Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka – Oppenheimera

73

Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców

74

Aparat korygujący Lamba

75

Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera

76

Aparat na rękę i przedramię wg Engena

77

Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost

78

Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa

79

Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy

80

Aparat uczynniający palce ze zgięciem

grzbietowym nadgarstka

81

Aparat uczynniający palce

82

Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców

83

Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego

84

Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce

85

Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego

86

Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

87

Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

88

Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa sztucznego

89

Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowy

90

Szyna odwodząca

91

Szyna elewacyjna

Ortezy kończyny dolnej

92

Orteza korekcyjna palucha koślawego

93

Orteza odciążająco-korekcyjna dla palców stóp

94

Orteza stabilizująca staw skokowy

95

Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa

96

Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym albo bez

97

Orteza na opadającą stopę (stopowo-goleniowa tylna)

98

Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy

99

Orteza stopowo-goleniowa

100

Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym

101

Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy

102

Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem

103

Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

104

Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego

105

Orteza do kolana odciążająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

106

Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

107

Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez

108

Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy

109

Orteza stawu kolanowego stabilizująco-korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu

110

Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego

111

Łuska na całą kończynę dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez

112

Szyna nocna na całą kończynę dolną z sandałem

korygująca koślawość lub szpotawość kolana

113

Orteza redresująca staw kolanowy

114

Orteza rzepki stabilizująca

115

Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana

116

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

117

Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

118

Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

119

Orteza rotująca stopę jednoszynowa sprężynowa

120

Aparat odciążający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego

121

Szyna Engelmanna

122

Szyna Saint-Germaina

123

Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami

124

Poduszka Frejki

125

Rozwórka Koszli

126

Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych

127

Pajacyk Grucy

128

Szyna Ortolaniego

129

Szelki Grucy albo Pawlika

Ortezy kończyny górnej

130

Aparat Stacka

131

Orteza korygująca kciuk i wskaziciel

132

Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)

133

Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręczno- palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka

134

Orteza redresująca staw łokciowy

135

Orteza podpórczo-stabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca nadgarstek i podpierająca dłoń Hommonda albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka – Oppenheimera

136

Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców

137

Orteza korygująca Lamba

138

Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera

139

Orteza na rękę i przedramię wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców

140

Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost

141

Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa

142

Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa

143

Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami sprężynowymi palców

144

Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego

145

Orteza ustalająca nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce

146

Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego

147

Orteza łokciowa: skórzana albo z tworzywa sztucznego

148

Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

149

Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera

150

Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego

151

Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowa

152

Orteza elewacyjna

153

Orteza odwodząca

154

Orteza stabilizująco-odciążająca

155

Temblak kończyny górnej

Gorsety i kołnierze ortopedyczne

156

Gorset szkieletowy (Calota)

157

Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

158

Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem

159

Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi

160

Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi

161

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa

162

Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego

163

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz

164

Prostotrzymacz wg Hohmanna

165

Prostotrzymacz wg Taylora

166

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami

167

Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna

168

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa

169

Pas stabilizujący kręgosłup lędżwiowo-krzyżowy

170

Półgorsetowa orteza szyjna

171

Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy

172

Kołnierz pneumatyczny

173

Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego

174

Kołnierz „Florida”

175

Kołnierz Schantza miękki

176

Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)

Ortezy tułowia i szyi

177

Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi

178

Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi

179

Gorset lędżwiowo-krzyżowy wg Williamsa

180

Prostotrzymacz wg Hohmanna

181

Prostotrzymacz wg Taylora

182

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami

183

Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna

184

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa

185

Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy

186

Pas na rozejście spojenia łonowego

187

Półgorsetowa orteza szyjna

188

Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy

189

Kołnierz pneumatyczny

190

Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego

191

Kołnierz „Florida”

192

Kołnierz Schantza miękki

193

Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)

194

Kołnierz na kręcz karku

195

Pelota korekcyjna na łopatkę

196

Prostotrzymacz na kurzą klatkę piersiową

Obuwie ortopedyczne

197

Obuwie na stopę o różnym zniekształceniu

198

Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej

199

Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy

200

Obuwie do aparatów ortopedycznych: ze strzemieniem do buta albo do sandała

Kule i laski inwalidzkie do stałego użytkowania

201

Kula łokciowa ze stopniową regulacją

202

Kula dla reumatyków

203

Kula pachowa

204

Kula przedramienna z kółkiem

205

Laska inwalidzka

206

Laska dla niewidomych (biała)

207

Trójnóg

208

Czwórnóg

Balkoniki i podpórki do chodzenia do stałego użytkowania

209

Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie

Wózki inwalidzkie do stałego użytkowania

210

Wózek inwalidzki ręczny

211

Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku – czynnych zawodowo

212

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

213

Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę

Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione

214

Fotelik dla dzieci do siedzenia

215

Indywidualne przedmioty pionizujące

216

Pełzak (wózek do raczkowania)

ŚRODKI POMOCNICZE

1

Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka

a) Soczewki do bliży

b) Soczewki do dali

c) Soczewki pryzmatyczne

d) Soczewki dwuogniskowe

2

Soczewki kontaktowe lecznicze

-twarde

-miękkie

3

Obturatory dla dzieci

4

Pomoce optyczne dla niedowidzących:

a) lupa

b) lunety, w tym monookulary

c) okulary lornetkowe do bliży i dali

d) okulary lupowe

5

a) Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieży: proteza epiproteza

b) Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych: proteza epiproteza

6

a) Aparat (aparaty) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne

b) Wkładka uszna wykonana indywidualnie

7

Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień)

8

Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt.

9

Cewniki urologiczne do 6 szt.

10

a) Cewniki urologiczne jednorazowe

b) Cewniki jednorazowe do odsysania

górnych dróg oddechowych

11

Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie

12

a) Pas do zbiornika na kał

b) Worki wymienne do pasa w ilości do 90 szt.

13

Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki) po zabiegach na:

– jelicie cienkim (ileostomii)

– jelicie grubym (kolostomii)

– układzie moczowym (urostomii)

14

Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące)

15

Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie w przypadku pacjentów:

– z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp.

– z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowymi, pęcherzowo-pochwowoodbytniczymi, pochwowo-odbytniczymi)

– z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie podkłady do 60 szt. lub wkłady anatomiczne do 60 szt.

16

Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia:

– z głębokim upośledzeniem umysłowym,

w zespołach otępiennych o różnej etiologii

– w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy

– z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza lub zamiennie podkłady do 60 szt. lub wkłady anatomiczne do 60 szt.

17

Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem

18

Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)

19

Proteza powietrzna – aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

20

Inhalator dyszowy:

– nebulizator (generator aerozolu)
– sprężarka powietrza

21

Proteza piersi

22

Peruki:

– z włosów sztucznych
– z włosów naturalnych

23

Pas przepuklinowy:

– jednostronny
– obustronny

24

Pas brzuszny

25

Poduszka przeciwodleżynowa

26

Materac przeciwodleżynowy

ANEKS NR 1

 

Do Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się dla klientów Beesafe (66066) zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 17/06/2022 z dnia 28.06.2022 roku.

Niniejszym aneksem zatwierdzonym przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr 14/10/2022 z dnia 19.10.2022 roku wprowadza się następujące zmiany do Ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się dla klientów Beesafe (66066):

1. Zmienia się treść § 3 ust. 4 i przyjmuje następujące brzmienie:
„4. COMPENSA nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby COMPENSA na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”