Skip to main content

Regulamin Akcji Promocyjnej „200 złotych na paliwo za zakup OC z reklamy na YouTube”

 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „200 złotych na paliwo za zakup OC z reklamy na YouTube” (dalej, jako: „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Beesafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824339, REGON: 385068070, NIP: 7010961673, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 21 540 000,00 zł (dalej jako: „Organizator”). Organizator posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem RPU 11246601/A. Działając jako agent ubezpieczeniowy Organizator zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie), z którym zawarł stosowne umowy. Ubezpieczyciel – podmiot, który zyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja Promocyjna polega na przyznaniu określonym osobom, zawierającym umowę ubezpieczenia specjalnej Nagrody. Nagroda może być przyznana w określonych przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Akcji Promocyjnej oraz reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji Promocyjnej. Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca2002 r.
 5. Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny, jednak uzależniony od spełnienia wymogów, o których mowa w Regulaminie.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.beesafe.pl/regulamin-200-pln-na-paliwo-za-zakup-oc-yt/
 7. Regulamin może być pozyskiwany, odtwarzany i utrwalany przez Uczestników Akcji Promocyjnej.
 8. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.
 9. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Stronami usługi świadczonej drogą elektroniczną jest Organizator i Uczestnik Akcji Promocyjnej. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z momentem zakończenia korzystania z usług świadczonych przez Organizatora. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt V Regulaminu.
 10. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom Akcji Promocyjnej przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Uczestnik Akcji Promocyjnej musi zapewnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze stroną internetową: dostęp do sieci Internetowej, dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW (Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies; posiadać konto e-mail, i mieć możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną. Na stronie https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies.

 

§ 2. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 

 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 22.04.2022 r. godz. 00:00 do wykorzystania puli 1000 (słownie: tysiąc) nagród, ale nie dłużej niż do 31.05.2022 r. godz. 23:59 (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”).
 2. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna (Uczestnik), która zgłosi swój udział w Akcji Promocyjnej i łącznie spełni następujące warunki:
  a) ukończyła 18 rok życia;
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu;
  d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystała z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą następującego linku promującego Akcję Promocyjną:

i dokonała tą drogą w Okresie Akcji Promocyjnej zawarcia umowy ubezpieczenia OC (dalej jako: „umowa OC”) dla samochodu osobowego. Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do polisy poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej za polisę on-line.

 

§ 3. Nagroda

 

 1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej są 2 vouchery elektroniczne umożliwiające opłacenie paliwa oraz zakupów na stacjach paliwowych sieci Circle K o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto każdy. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę za udział w Akcji Promocyjnej przez cały Okres Akcji Promocyjnej.
 2. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, który odstąpił od umowy. Prawo do Nagrody powstaje z dniem potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za umowę została otrzymana i zaksięgowania przez Organizatora. Organizator potwierdza otrzymanie i zaksięgowanie płatności składki ubezpieczeniowej maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia jej zapłaty przez Uczestnika. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zawierania umowy ubezpieczenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od potwierdzenia przez Organizatora otrzymania i zaksięgowania zapłaty. Organizator zastrzega sobie również dodatkowe prawo do przekazania Uczestnikowi informacji o przyznaniu Nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany podczas zawierania umowy ubezpieczenia.
 3. Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną Nagrodę.
 5. Akcja Promocyjna nie łączy się z żadnymi innymi akcjami promocyjnymi lub konkursami.
 6. Uczestnicy Akcji Promocyjnej, którym przysługuje Nagroda, są zwolnieni od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

 

§ 4. Prawa Organizatora

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Akcji Promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem dostawców usług internetowych Uczestników Akcji Promocyjnej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Akcji Promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem dostawców usług internetowych Uczestników Akcji Promocyjnej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
  W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji Promocyjnej. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Akcji Promocyjnej.

 

§ 5. Reklamacje

 

 1. Reklamacje i skargi dotyczące Akcji Promocyjnej są rozpatrywane przez zakład ubezpieczeń COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (dalej „COMPENSA”) – Organizator jest wyłącznym agentem ubezpieczeniowym tego zakładu ubezpieczeń.
 2. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy, będącemu osobą fizyczną oraz Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, będącemu osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do wniesienia reklamacji. Podmioty nieposiadające prawa do złożenia reklamacji mogą złożyć skargę.
 3. Reklamację można złożyć w każdej jednostce COMPENSY obsługującej klientów, w tym u Organizatora.
 4. Reklamacja może zostać złożona w formie:

1) pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma dostarczonego osobiście (adres COMPENSY: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa),

2) telefonicznie po numerem: 22 501 61 00,

3) ustnej do protokołu w jednostce COMPENSY obsługującej klientów, w tym u Organizatora – tylko w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy, będącego osobą fizyczną,

4) elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy będącego osobą fizyczną.

 1. COMPENSA odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli COMPENSA z uzasadnionej przyczyny nie może udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, poinformuje osobę wnoszącą reklamację o przyczynach braku możliwości jego dotrzymania, możliwości dotrzymania terminu, okolicznościach, które muszą zostać ustalone, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nowy termin nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji).
 2. COMPENSA odpowiada na reklamacje w postaci papierowej lub:

1) w przypadku Ubezpieczających, Ubezpieczonych i uprawnionych z umowy, będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; odpowiedź może zostać dostarczona osobie składającej reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wniosek,

2) w przypadku poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego będących osobami prawnymi albo spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Do skargi stosuje się ww. postanowienia dotyczące reklamacji z wyłączeniem postanowień dotyczących formy odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono inną formę odpowiedzi. Jeśli skarżący wyraził chęć otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź na skargę wysyłana jest na wskazany adres e-mail.
 2. Spory między konsumentami a przedsiębiorcami można rozwiązywać na drodze pozasądowej, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail COMPENSY: centrala@compensa.pl.

  § 6. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Beesafe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@beesafe.pl, telefonicznie: 500 96 56 26 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail iod@beesafe.pl lub pisemnie na adres Administratora (tj. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane:
  1. W celu udziału i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz kontaktu w sprawie wręczenia nagród na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. W celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Każdy uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 6. Dane będą przetwarzane do 14 dni od czasu zakończenia Akcji Promocyjnej.
 7. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie, jednakże będzie to równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w Akcji Promocyjnej, a w przypadku wygranej z nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 2. Uczestnikom Akcji Promocyjnej oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem, nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników Akcji Promocyjnej.
 4. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora lub Ubezpieczyciela.
 5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco-informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.
 6. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.