Regulamin Akcji Promocyjnej „Allegro w Beesafe przez telefon”

Ostatnia modyfikacja: 14.12.2021r.

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Allegro w Beesafe przez telefon” (dalej, jako: „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Beesafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824339, REGON: 385068070, NIP: 7010961673, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 21 540 000,00 zł (dalej jako: „Organizator”). Organizator posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem RPU 11246601/A. Działając jako agent ubezpieczeniowy, Organizator zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela Compensa TU S.A. Vienna Insurnace Group, z którym zawarł stosowne umowy. Ubezpieczyciel – podmiot, który zyskał zezwolenie na wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja Promocyjna polega na przyznaniu określonym osobom, zawierającym umowę ubezpieczenia specjalnej Nagrody. Nagroda może być przyznana w określonych przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

II. Definicje

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie:

Uczestnik – z uwzględnieniem postanowień pkt. III Regulaminu, osoba zawierająca umowę ubezpieczenia.

Oferta – oferta zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przygotowana w trakcie trwania Akcji Promocyjnej przez Organizatora na podstawie danych podanych przez Uczestnika, a wymaganych przez Organizatora. Oferta zostaje przygotowana w oparciu o taryfy obowiązujące w dniu jej sporządzenia, jednakże ostateczna wysokość Składki należnej z tytułu zawarcia Umowy jest ustalana w oparciu o taryfy obowiązujące w dniu zawarcia Umowy. Oferta zostaje przygotowana zgodnie z ofertą produktową Ubezpieczyciela.

Umowa – zawarta na podstawie Oferty umowa ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Dla uniknięcia wątpliwości, za Umowę nie będą uważane inne produkty ubezpieczeniowe lub inne produkty dostępne w pakietach łącznie z umowami ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Nagroda– karta podarunkowa z wysokości określonej w pkt. IV Regulaminu przyznawana Uczestnikowi z tytułu zawarcia Umowy.

III. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

Akcja Promocyjna skierowana jest wyłącznie do nowych Klientów tj. osób, które w trakcie trwania Akcji Promocyjnej nie posiadają ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w Compensa T.U. S.A Vienna Insurance Group i które spełnią wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 18.11.2020r. do 31.12.2021r. (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”)

Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna (Uczestnik), który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. ukończyła 18 rok życia;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
 4. w Okresie Akcji Promocyjnej zadzwoni do Organizatora na numer 500 96 56 26 (lub zamówi rozmowę z Konsultantem wypełniając formularz kontaktowy na stronie www.beesafe.pl lub wypełniając formularz kontaktowy w Kalkulatorze Składki Ubezpieczeniowej na stronie www.beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/, a w trakcie tej rozmowy telefonicznej z Konsultantem:
  • powoła się na hasło Akcji Promocyjnej „Allegro w Beesafe przez telefon” lub Konsultant podczas wyliczania Oferty zaproponuje jej skorzystanie z Akcji Promocyjnej „Allegro w Beesafe przez telefon”,
  • oświadczyła, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, do którego Konsultant w trakcie rozmowy telefonicznej wysyła link do strony internetowej https://beesafe.pl/regulamin-akcji-promocyjnej-allegro-w-beesafe-przez-telefon, na której Regulamin niniejszy jest opublikowany

po otrzymaniu Oferty, ale przed zakończeniem Akcji Promocyjnej zaakceptuje Ofertę i złoży oświadczenie woli o zawarciu Umowy.

Przez zawarcie umowy rozumie się dokonanie wszelkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.

Jeżeli Uczestnik występuje w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczający, jednocześnie nie będąc ubezpieczonym, prawo do otrzymania Nagrody, o której mowa w punkcie IV niniejszego Regulaminu, po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie przysługuje Uczestnikowi.

IV. Przedmiot Akcji Promocyjnej

Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest karta podarunkowa Allegro (elektroniczna karta podarunkowa) na zakupy o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), 100 zł – w formie karty podarunkowej 2 razy w wysokości po 50 zł (słownie: sto złotych; 2 razy po pięćdziesiąt złotych) oraz 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) do wykorzystania w serwisie www.allegro.pl oraz aplikacji mobilnej Allegro. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę za udział w Akcji Promocyjnej przez cały Okres Akcji Promocyjnej. Zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania e-kart podarunkowych określa Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro (dalej jako: „Regulamin Kart Podarunkowych”) wydany przez Allegro.pl sp. z o.o., a dostępny pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR

Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, który odstąpił od umowy. Prawo do Nagrody powstaje z dniem potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za umowę została otrzymana i zaksięgowania przez Organizatora. Organizator potwierdza otrzymanie i zaksięgowanie płatności składki ubezpieczeniowej maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia jej zapłaty przez Uczestnika. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi drogą elektroniczną za pomocą e-mail lub SMS lub komunikatora Messenger na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

V. Zasady Akcji Promocyjnej

Przystąpienie do Akcji Promocyjnej odbywa się poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu zgodnie z postanowieniami pkt III lit. d) niniejszego Regulaminu. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną Nagrodę. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami. Warunkiem wydania i używania kart podarunkowych Allegro jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Kart Podarunkowych i akceptacja postanowień ww. Regulaminów

VI. Reklamacje

Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną. Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy zgłaszać w formie pisemnej – listem zwykłym lub poleconym, pocztą kurierską, osobiście na adres: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162 ,02-342 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@beesafe.pl. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub adres korespondencyjny, o ile tego zażądała wnosząc reklamację. Procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VII. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, z którym można kontaktować się przy użyciu poczty e-mail: kontakt@beesafe.pl lub telefonicznie pod numerem 500 96 56 26.

Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu ustalenia prawa do Nagrody, przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, na podstawie zgody Uczestników wyrażonej poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do upływu terminu 120 dni od zakończenia Okresu Akcji Promocyjnej (czas niezbędny do rozpatrzenia wszystkich ewentualnych reklamacji).

Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej lub wydawcy e-kodów w celu realizacji prawa do Nagrody.

VIII. Postanowienia końcowe

Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Akcji Promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny.

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora lub Ubezpieczyciela.
Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco-informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.

Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.