Regulamin Akcji Promocyjnej „Allegro w Beesafe”

Ostatnia modyfikacja: 6.11.2020 r.

I. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej na stronie https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ (dalej,jako: „Akcja Promocyjna”).


Organizatorem Akcji Promocyjnej jest 
Beesafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824339, REGON: 385068070 NIP: 7010961673, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 18 340 000,00 zł (dalej jako: „Organizator”).

Organizator posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem  RPU 11246601/A. Działając jako agent ubezpieczeniowy Organizator zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela, z którym zawarł stosowne umowy. Ubezpieczyciel – podmiot, który zyskał zezwolenie na wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 8 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”)
Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W Akcji Promocyjnej może wziąć udział osoba fizyczna (dalej jako: „Uczestnik”), która łącznie spełnia następujące warunki:

a) ukończyła 18 rok życia;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu

d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystała z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą jednego z następujących linków promujących Akcję Promocyjną:

https://bit.ly/37Phfyr

https://bit.ly/3kzUEK4

https://bit.ly/3mxAD7c

https://bit.ly/31NCqNE

https://bit.ly/2Tz1ALz

https://bit.ly/2TuPSBo

i dokonała tą drogą w Okresie Akcji Promocyjnej zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej jako: „polisa OC”). Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do polisy OC poprzez stronę internetową i pocztą elektroniczną, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej za polisę OC on-line. Zawarcie umowy ubezpieczenia jakąkolwiek inną drogą niż poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną – w tym przez call center nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.

Jeżeli Uczestnik występuje w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczający, jednocześnie nie będąc ubezpieczonym, prawo do otrzymania Nagrody, o której mowa w punkcie III niniejszego Regulaminu, po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w niniejszym Regulaminie przysługuje Uczestnikowi.

Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora

https://www.beesafe.pl/regulaminy-promocji/ oraz w siedzibie jego Spółki.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest karta podarunkowa Allegro (elektroniczna karta podarunkowa) na zakupy o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) do wykorzystania w serwisie www.allegro.pl oraz aplikacji mobilnej Allegro (dalej jako: „Nagroda”). Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę za udział w Akcji Promocyjnej przez cały Okres Akcji Promocyjnej. Zasady wydawania, aktywacji, realizacji oraz użytkowania e-kart podarunkowych określa Regulamin Kart Podarunkowych Serwisu Allegro (dalej jako: „Regulamin Kart Podarunkowych”) wydany przez Allegro.pl sp. z o.o. , a dostępny pod adresem https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR.

Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, który odstąpił od polisy OC (umowy ubezpieczenia), o której mowa w pkt II. lit. e) Regulaminu.
Prawo do Nagrody powstaje z dniem potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za polisę OC, o której mowa w punkcie IIlit. e) Regulaminu została otrzymana i zaksięgowania przez Organizatora, z którym Uczestnik zawarł polisę OC. Organizator potwierdza otrzymanie i zaksięgowanie płatności składki ubezpieczeniowej maksymalnie w ciągu 90 dni od dnia jej zapłaty przez Uczestnika.
Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi drogą elektroniczną za pomocą e-mail lub SMS lub komunikatora Messenger na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

IV. Zasady Akcji Promocyjnej

Przystąpienie do Akcji Promocyjnej odbywa się poprzez kliknięcie w jeden z linków wymienionych w pkt IIlit. e) Regulaminu.
Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na in
ną Nagrodę
Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
Warunkiem wydania i używania kart podarunkowych Allegro jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Regulaminem Kart Podarunkowych i akceptacja postanowie
ń ww. Regulaminów

V. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
  Reklamacje w sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@beesafe.pl
  Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie osoby składającej reklamację (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz zwięzłe przedstawienie podstawy reklamacji.
  Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Organizator powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub adres korespondencyjny, o ile tego zażądała wnosz
  ąc reklamację. Procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

IV. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, z którym można kontaktować się przy użyciu poczty e-mail: kontakt@beesafe.pl lub telefonicznie pod numerem 500 96 56 26.


Dane osobowe Uczestników zbierane podczas Akcji Promocyjnej będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym w szczególności w celu ustalenia prawa do Nagrody, przesłania Nagrody oraz rozliczenia należnego z tytułu uzyskania Nagrody podatku dochodowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie, na podstawie zgody Uczestników wyra
żonej poprzez przystąpienie do Akcji Promocyjnej tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Udzielenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do upływu terminu 120 dni od zakończenia Okresu Akcji Promocyjnej (czas niezbędny do rozpatrzenia wszystkich ewentualnych reklamacji).
Uczestnik ma prawo: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz
ędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji Akcji Promocyjnej Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Akcji Promocyjnej lub wydawcy e-kodów w celu realizacji prawa do Nagrody

VII. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji Promocyjnej.

Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Akcji Promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny.

Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej w szczególności jako:

1) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Akcję Promocyjną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika;

2) zmiana sposobu przeprowadzania Akcji Promocyjnej spowodowana np. względami technicznymi lub technologicznymi.

W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej wymienionej w punkcie II Regulaminu.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Usług rozpoczętych w ramach Akcji Promocyjnej przed dokonaniem zmiany.

Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Akcja Promocyjna nie jest gr
ą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).
Bior
ąc udział w Akcji Promocyjnej Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
Regulamin obowi
ązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.