Skip to main content

 

Regulamin Akcji Promocyjnej „Motel dla pszczół”

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16.12.2021r.

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Motel dla pszczół” (dalej, jako: „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000824339, NIP 7010961673, REGON: 385068070, wysokość kapitału zakładowego 21.540.000,00 zł (dalej, jako” „Organizator” lub „Beesafe”). Organizator posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem RPU 11246601/A. Działając jako wyłączny agent ubezpieczeniowy Beesafe zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń (COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, dalej: „COMPENSA”), z którym zawarł stosowną umowę.
 3. Akcja Promocyjna ma na celu nieodpłatne przekazanie uczestnikom Akcji Promocyjnej motelu dla pszczół murarek opatrzonych logo Organizatora. Akcja promocyjna jest częścią akcji edukacyjno-marketingowej na temat pszczół i dzikich zapylaczy.
 4. Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny, jednak uzależniony od spełnienia wymogów, o których mowa w Regulaminie.

 

§ 2 Sposób przeprowadzania Akcji Promocyjnej i zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 

 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 6 grudnia 2021 r. do 31 Grudnia 2021 r. (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”) lub do wyczerpania zapasów moteli (tj. 500 sztuk moteli).
 2. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna (“Uczestnik Akcji Promocyjnej”), która zgłosi swój udział w Akcji Promocyjnej i łącznie spełni następujące warunki:

  • ukończyła 18 rok życia;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zaakceptowała postanowienia Regulaminu;
  • w dniach od 6.12.2021 r. do 31.12.2021 r. dokona zakupu ubezpieczenie OC lub OC i AC przez call center Beesafe oraz poda konsultantowi dane niezbędne do wysyłki motelu: kontaktowy numer telefonu, adres oraz numer Paczkomatu InPost.

 3. Uczestnik Akcji Promocyjnej, który spełni łącznie wszystkie warunki Akcji Promocyjnej określone powyżej przed wyczerpaniem zapasów moteli, o którym mowa w ust. 1 powyżej, otrzyma jeden motel (dalej „Motel”).
 4. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej upoważniony jest do otrzymania jednego Motelu, bez względu na liczbę przesłanych zgłoszeń.
 5. Przekazanie Motelu przez Organizatora Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nastąpi za pośrednictwem Fundacji Łąka (ul. Wandy 3/7 m. 20, 03-949 Warszawa; NIP: 1132877249; REGON: 147268510, KRS: 0000511332) do wskazanego przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Paczkomatu InPost od 1 do 31 stycznia 2022 r.

 

§ 3 Prawa Organizatora

 

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Akcji Promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem dostawców usług internetowych Uczestników Akcji Promocyjnej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, pozostającej poza racjonalną możliwością oddziaływania Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji Promocyjnej. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników Akcji Promocyjnej na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Akcji Promocyjnej. Odpowiedzialność Organizatora w przypadku wystąpienia siły wyższej jest wyłączona.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika Akcji Promocyjnej z Akcji Promocyjnej w przypadku działania sprzecznego z niniejszym regulaminem lub naruszającego przepisy prawa.
 4. Organizator zastrzega, iż w przypadku podania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej nieprawidłowych danych adresowych lub nieodebrania Motelu, ponowne wysłanie Motelu nie będzie możliwe.

 

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje Uczestników Akcji Promocyjnej, powinny być przesyłane drogą elektroniczną, na adres reklamacje@compensa.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: a) imię i nazwisko Uczestnika Akcji Promocyjnej zgłaszającego reklamację; b) adres e-mail Uczestnika Akcji Promocyjnej zgłaszającego reklamację i numer telefonu; c) dokładny opis i powód reklamacji oraz d) informację o oczekiwanym sposobie realizacji reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Akcji Promocyjnej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres, z którego wysłano reklamację lub inny adres e-mail wskazany w treści reklamacji jako adres, na który odpowiedź na reklamacje ma być przesłana.
 6. Niezależnie od zgłoszenia reklamacji, Uczestnik Akcji Promocyjnej jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Spory między konsumentami a przedsiębiorcami można rozwiązywać na drodze pozasądowej, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/ odr/. Adres e-mail Organizatora kontakt@beesafe.pl

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 2. Uczestnikom Akcji Promocyjnej, którzy spełnią wymogi opisane w niniejszym Regulaminie, nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco-informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 6 grudnia 2021 r. do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.