Skip to main content

Ostatnia modyfikacja: 15.02.2020 r.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia Akcji Promocyjnej „Zestaw narzędzi za zakup polisy w Beesafe” (dalej, jako: „Akcja Promocyjna”).
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Beesafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824339, REGON: 385068070, NIP: 7010961673, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 18 340 000,00 zł (dalej jako: „Organizator”). Organizator posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem RPU 11246601/A. Działając jako agent ubezpieczeniowy Organizator zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie), z którym zawarł stosowne umowy. Ubezpieczyciel – podmiot, który zyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja Promocyjna polega na przyznaniu określonym osobom, zawierającym umowę ubezpieczenia specjalnej Nagrody. Nagroda może być przyznana w określonych przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Akcji Promocyjnej oraz reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji Promocyjnej. Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 5. Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny, jednak uzależniony od spełnienia wymogów, o których mowa w Regulaminie.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie https://beesafe.pl/regulamin-akcji-narzedzia/
 7. Regulamin może być pozyskiwany, odtwarzany i utrwalany przez Uczestników Akcji Promocyjnej.
 8. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptację.
 9. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Stronami usługi świadczonej drogą elektroniczną jest Organizator i Uczestnik Akcji Promocyjnej. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z momentem zakończenia korzystania z usług świadczonych przez Organizatora. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia pkt V Regulaminu.
 10. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom Akcji Promocyjnej przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Uczestnik Akcji Promocyjnej musi zapewnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze stroną internetową: dostęp do sieci Internetowej, dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW (Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies; posiadać konto e-mail, i mieć możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną. Na stronie https://beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies.

 

§ 2 Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 19.02.2021 r. do 30.04.2021 r. (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”)
 2. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna (Uczestnik), która zgłosi swój udział w Akcji Promocyjnej i łącznie spełni następujące warunki:
 3. a) ukończyła 18 rok życia;
 4. b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu;
 6. d) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
 7. e) w Okresie Akcji Promocyjnej skorzystała z kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych Organizatora dostępnego na stronie internetowej Organizatora – za pomocą jednego z następujących linków promujących Akcję Promocyjną:
 • https://bit.ly/2LoS7WQ
 • https://bit.ly/3pMYpO4
 • https://bit.ly/3aSAOqP
 • https://bit.ly/2LQEzD2
 • https://bit.ly/2PJSuNd

i dokonała tą drogą w Okresie Akcji Promocyjnej zawarcia umowy ubezpieczenia OC lub AC (dalej jako: „polisa”). Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do polisy poprzez stronę internetową i pocztę elektroniczną, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej za polisę on-line.

§ 3 Nagroda

 1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej jest Zestaw narzędziowy 1/2″ 1/4″ 72-częściowy o wartości 175 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych) brutto. Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę za udział w Akcji Promocyjnej przez cały Okres Akcji Promocyjnej.
 2. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi, który odstąpił od umowy. Prawo do Nagrody powstaje z dniem potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za umowę została otrzymana i zaksięgowania przez Organizatora. Organizator potwierdza otrzymanie i zaksięgowanie płatności składki ubezpieczeniowej maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia jej zapłaty przez Uczestnika. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na wskazany przez Uczestnika adres w polisie w terminie do 14 dni od potwierdzenia przez Organizatora otrzymania i zaksięgowania zapłaty.
 3. Fundatorem Nagród w Akcji Promocyjnej jest Organizator.
  Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną Nagrodę. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.
 4. Uczestnicy Akcji Promocyjnej, którym przysługuje Nagroda, są zwolnieni od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

§ 4 Prawa Organizatora

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Akcji Promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem dostawców usług internetowych Uczestników Akcji Promocyjnej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji Promocyjnej. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Akcji Promocyjnej.

 

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje Uczestników Akcji Promocyjnej związane z Akcją Promocyjną, powinny być przekazywane drogą elektroniczną, na adres kontakt@beesafe.pl
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Uczestnika Akcji Promocyjnej zgłaszającego reklamację;
  b) adres e-mail Uczestnika Akcji Promocyjnej zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
  c) dokładny opis i powód reklamacji oraz
  d) wnioskowany sposób załatwienia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Akcji Promocyjnej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres, z którego wysłano reklamację lub inny adres e-mail wskazany w treści reklamacji jako adres, na który odpowiedź na reklamacje ma być przesłana.
 6. Niezależnie od zgłaszanej reklamacji, Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje pełne prawo do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest Beesafe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail kontakt@beesafe.pl, telefonicznie: 500 96 56 26 lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail iod@beesafe.pl lub pisemnie na adres Administratora (tj. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa).
 3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane:
  1. W celu udziału i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej oraz kontaktu w sprawie wręczenia nagród na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. W celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Każdy uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
 6. Dane będą przetwarzane do 14 dni od czasu zakończenia Akcji Promocyjnej.
 7. Odbiorcą danych Uczestników jest iParto sp. z o.o., ul. Staniewicka 22, 03-310 Warszawa w celu wysyłki Nagród do Uczestników.
 8. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie, jednakże będzie to równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w Akcji Promocyjnej, a w przypadku wygranej z nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 2. Uczestnikom Akcji Promocyjnej oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem, nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników Akcji Promocyjnej.
 4. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora lub Ubezpieczyciela.
 5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco-informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.
 6. Regulamin obowiązuje do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.