§ 1
Postanowienia ogólne

 

  1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych Beesafe z kuponem rabatowym iParts” (dalej, jako: „Akcja Promocyjna”).

 

  1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000824339, NIP 7010961673, REGON: 385068070, wysokość kapitału zakładowego 18 340 000,00 zł. Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem RPU 11246601/A. Działając jako wyłączny agent ubezpieczeniowy Beesafe Sp. z o. o. zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń (COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, dalej: „COMPENSA”), z którym zawarł stosowne umowy. Organizator Akcji Promocyjnej będzie w dalszej części Regulaminu zwany także: „Beesafe”.

 

  1. Partnerem Akcji Promocyjnej jest: iParto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Staniewicka 22, 03-310 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000764337, posiadająca NIP: 5242878832, REGON: 382151711, będącą właścicielem sklepu iParts.pl i Ucando.pl

 

  1. Akcja Promocyjna polega na przyznaniu określonym w niniejszym Regulaminie osobom, zawierającym umowę ubezpieczenia na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie specjalnej nagrody („Uczestnicy Akcji Promocyjnej”). Nagroda ta, może być przyznana w określonych przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Akcji Promocyjnej oraz reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Akcji Promocyjnej. Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

   Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny, jednak uzależniony od spełnienia wymogów, o których mowa w Regulaminie.

   Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna nieodpłatnie na stronie Organizatora: beesafe.pl/iparts Regulamin może być pozyskiwany, odtwarzany i utrwalany przez Uczestników Akcji Promocyjnej. Zaakceptowanie przez Uczestnika Akcji Promocyjnej Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Stronami usługi świadczonej drogą elektroniczną są Organizator i Uczestnik Akcji Promocyjnej. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z momentem zakończenia korzystania z usług świadczonych przez Organizatora.

   Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się postanowienia § 5 Regulaminu.

   Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom Akcji Promocyjnej przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania, w szczególności w zakresie zachowania poufności haseł dostępowych oraz korzystania z bezpiecznego sprzętu i oprogramowania, minimalizującego narażenie na ataki hakerskie lub wyłudzanie danych.

   W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Uczestnik Akcji Promocyjnej musi zapewnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze stroną internetową: dostęp do sieci Internetowej, dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW (Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 7.0.1 lub wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies; posiadać konto e-mail, i mieć możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną. Na stronie beesafe.pl/iparts?utm_source=iparts&utm_medium=partner&utm_campaign=PL_MOTO_OC_q22021 mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, XML, DHTML, cookies.

   Uczestnikowi Akcji Promocyjnej zakazuje się dostarczania jakichkolwiek treści bezprawnych z użyciem systemów i narzędzi przewidzianych niniejszym Regulaminem, ani w jakikolwiek inny sposób.

 

 

§ 2
Sposób przeprowadzania Akcji Promocyjnej i zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

 

 1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 13.04.2021 r. do 31.07.2021 r. (dalej jako: „Okres Akcji Promocyjnej”).
 2. Akcja promocyjna nie jest skierowana do posiadaczy pojazdów w leasingu, właścicieli motocykli oraz pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.
 3. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział każda osoba fizyczna (Uczestnik Akcji Promocyjnej) która zgłosi swój udział w Akcji Promocyjnej i łącznie spełni następujące warunki:
  1. ukończyła 18 rok życia,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. zaakceptowała postanowienia Regulaminu,
   oraz w Okresie Akcji Promocyjnej dokonała zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego: poprzez stronę beesafe.pl/iparts?utm_source=iparts&utm_medium=partner&utm_campaign=PL_MOTO_OC_q22021. Przez zawarcie umowy ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia umowy ubezpieczenia w odniesieniu do polisy poprzez stronę internetową i pocztą elektroniczną, łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej za polisę on-line oraz nieodstąpienie od umowy ubezpieczenia.
 4. Prawo do nagrody za udział w Akcji Promocyjnej, o której mowa w § 3 Regulaminu, powstaje z dniem potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za umowę ubezpieczenia, została otrzymana i zaksięgowania przez Organizatora. Organizator potwierdza otrzymanie i zaksięgowanie płatności składki ubezpieczeniowej maksymalnie w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jej zapłaty przez Uczestnika Akcji Promocyjnej.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik ubezpiecza więcej niż jeden pojazd w trakcie trwania Akcji Promocyjnej nagroda przysługuje jedynie za ubezpieczenie pierwszego pojazdu.

 

§ 3
Nagroda

 

 1. Nagrodą za udział w Akcji Promocyjnej (dalej, jako: „Nagroda”) jest kupon rabatowy o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto do wykorzystania w sklepie internetowym iParts.pl na stronie https://www.iparts.pl/ ważny do dnia 31.12.2021 r.
 2. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przez Organizatora w formie jednorazowego kodu rabatowego, który zostanie wysłany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Uczestnika Akcji Promocyjnej w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu. Kod rabatowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie wysłany w ciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za umowę ubezpieczenia, została otrzymana i zaksięgowania przez Organizatora, zgodnie z treścią § 2 ust. 4 Regulaminu.
 3. Fundatorem Nagrody w Akcji Promocyjnej jest Organizator. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 4
Prawa Organizatora

 

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Akcji Promocyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem dostawców usług internetowych Uczestników Akcji Promocyjnej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, pozostającej poza racjonalną możliwością oddziaływania Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Akcji Promocyjnej. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników Akcji Promocyjnej na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Akcji Promocyjnej. Odpowiedzialność Organizatora w przypadku wystąpienia siły wyższej jest wyłączona.

 

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje i skargi dotyczące Akcji Promocyjnej są rozpatrywane przez COMPENSA – Organizator jest wyłącznym agentem ubezpieczeniowym tego zakładu ubezpieczeń.
 2. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionemu z umowy, będącemu osobą fizyczną oraz Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, będącemu osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo do wniesienia reklamacji. Podmioty nieposiadające prawa do złożenia reklamacji mogą złożyć skargę.
 3. Reklamację można złożyć w każdej jednostce COMPENSY obsługującej klientów, w tym u Organizatora.
 4. Reklamacja może zostać złożona w formie:
  1. pisemnej – za pośrednictwem poczty, kuriera lub pisma dostarczonego osobiście (adres COMPESNY: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa),
  2. telefonicznie po numerem: 22 501 61 00,
  3. ustnej do protokołu w jednostce COMPENSY obsługującej klientów, w tym u Organizatora – tylko w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy, będącego osobą fizyczną,
  4. elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko w przypadku Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy będącego osobą fizyczną.
 5. COMPENSA odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli COMPENSA z uzasadnionej przyczyny nie może udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, poinformuje osobę wnoszącą reklamację o przyczynach braku możliwości jego dotrzymania, możliwości dotrzymania terminu, okolicznościach, które muszą zostać ustalone, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nowy termin nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji).
 6. COMPENSA odpowiada na reklamacje w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; odpowiedź może zostać dostarczona osobie składającej reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wniosek.
  1. w przypadku Ubezpieczających, Ubezpieczonych i uprawnionych z umowy, będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych; odpowiedź może zostać dostarczona osobie składającej reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wniosek.
  2. w przypadku poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego będących osobami prawnymi albo spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji w rozumieniu ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Do skargi stosuje się ww. postanowienia dotyczące reklamacji z wyłączeniem postanowień dotyczących formy odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że uzgodniono inną formę odpowiedzi. Jeśli skarżący wyraził chęć otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź na skargę wysyłana jest na wskazany adres e-mail.
 8. Spory między konsumentami a przedsiębiorcami można rozwiązywać na drodze pozasądowej, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail COMPENSY: centrala@compensa.pl.

 

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 2. Uczestnikom Akcji Promocyjnej, którzy spełnią wymogi opisane w niniejszym Regulaminie, oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników Akcji Promocyjnej.
 4. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco-informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 13.04.2021 do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach akcji promocyjnej „Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych Beesafe z kuponem rabatowym iParts”

 

  1. Administrator danych osobowych

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

   • listownie na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
   • przez e-mail: kontakt@beesafe.pl,
   • telefonicznie pod numerem: 500 96 56 26.

   We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

   • listownie na adres j.w.
   • przez e-mail: iod@beesafe.pl

 

  1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

   Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

   • realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach akcji promocyjnej „Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych Beesafe z kuponem rabatowym iParts”, w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody, wydania nagród, rozpatrywania reklamacji,– przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ww. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   • ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń – przetwarzanie danych jest niezbedne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

  1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

   Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas trwania akcji promocyjnej (w tym także postępowań reklamacyjnych), a następnie przez kolejne 3 miesiące od czasu jej zakończenia. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie roszczenia, okres przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

 

  1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

   Twoje dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom danych m.in.: osobom upoważnionym do przetwarzania danych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, w tym np. obsługujące systemy informatyczne, świadczącym usługi doradcze – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie łączącej nas umowy i zgodnie z naszymi poleceniami, a także podmiotom świadczącym usługi prawne np. kancelarie prawne.

 

  1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

   Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych.

   

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1).

  Podanie danych jest wymogiem umownym. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości udziału w akcji promocyjnej.

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.