Regulamin konkursu „Imię dla pszczoły Beesafe

 

Ostatnia modyfikacja: 19.01.2021 r.

 

§ 1

 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia konkursu „Imię dla pszczoły Beesafe” (dalej, jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest Beesafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824339, REGON: 385068070, NIP: 7010961673, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 18 340 000,00 zł (dalej jako: „Organizator”). Organizator posiada status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem RPU 11246601/A. działając jako agent ubezpieczeniowy Organizator zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie z którym zawarł stosowne umowy. Ubezpieczyciel – podmiot, który zyskał zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu, jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje i określa zasady i warunki wzięcia udziału w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 4. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora dotyczące wydania Nagród i nie jest loterią ani inną grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
 5. Przedmiotem Konkursu jest wybór Zwycięzców przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe określone w § 3 Regulaminu.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i ma charakter dobrowolny.

 

§ 2

 Uczestnictwo w Konkursie

 

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. ukończyła 18 rok życia;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny takiej osoby. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
 4. przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie, co potwierdza za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na jednej z poniższych stron www, na których został umieszczony tekst niniejszego Regulaminu: https://beesafe.pl/motodoradca/, https://beesafe.pl/kickster/, https://beesafe.pl/benchmark/, https://beesafe.pl/spidersweb/, https://beesafe.pl/konkurs-imie-pszczoly/

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej Nagrody.

 

§ 3

Przebieg Konkursu

 

 1. Konkurs odbywa się od dnia 18.01.2021 r. od godziny 00:00 do dnia 28.02.2021 r. do godziny 23:59 („Okres trwania Konkursu”) i jest organizowany w jednej edycji.
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie w Okresie trwania Konkursu wszystkich warunków uczestnictwa, o których mowa w § 2 Regulaminu.
 4. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie powinien w Okresie trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu łącznie następujących czynności:
  1) dokonanie wyliczenia swojej składki ubezpieczeniowej OC lub AC na stronie www.beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ za pośrednictwem Kalkulatora Składki Ubezpieczenia, wypełnienie formularzu kontaktowego w wyżej wymienionym Kalkulatorze Składki Ubezpieczenia podając w tym formularzu swój kontaktowy numer telefonu, a następnie
  2) na jednej ze stron www https://beesafe.pl/motodoradca/, https://beesafe.pl/kickster/, https://beesafe.pl/benchmark/, https://beesafe.pl/spidersweb/, https://beesafe.pl/konkurs-imie-pszczoly/, poprzez zamieszczony na nich Formularz konkursowy udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe, tj. : „Jak Twoim zdaniem powinna nazywać się pszczoła z logo Beesafe?” (dalej, jako: „Zadanie Konkursowe”); odpowiedź powinna zawierać się w maksymalnie 30 znakach,
  3) w wyżej wymienionym Formularzu konkursowym, o którym mowa w pkt. 2) powyżej podanie numeru telefonu (tego samego, który zostanie wpisany podczas dokonywania wyliczenia składki w Kalkulatorze Składki Ubezpieczenia), następnie wysłanie Formularzu konkursowego poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, zgłaszając tym samym swój udział w Konkursie. Wykonanie wszystkich opisanych powyżej czynności oznacza zgłoszenie do Konkursu („Zgłoszenie”).
 5. Do jednego Uczestnika może zostać przypisane tylko jedno Zadanie konkursowe.
 6. W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe, które zawierają:
  a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;
  b) nawoływania do przemocy lub nietolerancji;
  c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie;
  d) treści, co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych.
 7. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Zadania Konkursowego w nieograniczonej ilości egzemplarzy („Licencja”). Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Zadania Konkursowego.
 8. Licencja udzielana jest Organizatorowi w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  a) rozpowszechnianie Zadania Konkursowego, w tym dowolnie wybranych fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie:
  I za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno drogą radiową, kablową, jak i satelitarną, także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;
  II za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych.
  b) utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego, w tym dowolnie wybranych fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską;
  c) wprowadzanie utworu do obrotu, jego użyczenie, najem.
 9. Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Zadanie Konkursowe przez niego zgłoszone jest wolne od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania Licencji na warunkach określonych w ust. 7 i 8 powyżej.
 10. Uczestnik ponosi względem Organizatora bądź podmiotów, którym Organizator udzieli sublicencji do Zadania Konkursowego, pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jakakolwiek osoba zgłosi się do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec takiej osoby oraz zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, które musiał on ponieść w związku z roszczeniem osoby trzeciej, w tym koszty ewentualnych odszkodowań, ugód, kar oraz koszty postępowania.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

 

§ 4

Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród

 

 1. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokona komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora („Komisja”). Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi konkursowych i wyłonienia Zwycięzców.
 2. Komisja wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając oryginalność, kreatywność i adekwatność danego Zadania Konkursowego.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję, że nie spełnia on albo udzielona przez niego odpowiedź wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
 4. Spośród wszystkich odpowiedzi zakwalifikowanych na podstawie niniejszego Regulaminu do Konkursu, na podstawie nadesłanych za pośrednictwem Formularza konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2) odpowiedzi, zostanie wybranych 5 (słownie: pięć) odpowiedzi, które w ocenie Komisji będą najbardziej oryginalne, kreatywne i adekwatne. Autorzy ww. odpowiedzi uzyskują prawo do Nagrody stając się Zwycięzcami („Zwycięzcy”). Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzców podejmowane są przez Komisję.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni najpóźniej do dnia 15.03.2021 r. Zwycięzców Organizator powiadomi drogą telefoniczną na numer telefonu podany w Formularzu kontaktowym, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i Regulaminu o przyznanych im Nagrodach wraz z prośbą o przekazanie danych osobowych, w tym adresu, koniecznych do dostarczenia Nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich Nagród w przypadku nadesłania mniejszej ilości odpowiedzi konkursowych spełniających wymogi Regulaminu lub gdy nie uda się wyłonić 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców z powodów niezależnych od Organizatora.
 7. Nagrody zostaną dostarczone do Zwycięzców za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres podany przez Zwycięzcę w sposób, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
 8. Wysłanie nagród wskazanych w ust. 5 nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od dnia 15.03.2021 r. Za datę wysłania nagrody uznawana będzie data nadania przesyłki kurierskiej.

 

§ 5

Nagrody

 

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodami w Konkursie jest 5 (słownie: pięć) konsol do gier wideo Play Station 5 o wartości 4.000 zł każda
 3. Nagrody ujęte w ust. 2 nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości nagród.
 5. Organizator konkursu pokrywa koszty podatku dochodowego w wysokości 10% nagrody głównej oraz koszty wysyłki.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, z którym można kontaktować się przy użyciu poczty e-mail: kontakt@beesafe.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, na zasadach opisanych w Regulaminie, na podstawie zgody Uczestników wyrażonej poprzez przystąpienie do Konkursu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez 20 dni roboczych od dnia 15.03.2021 r..
 4. Uczestnik ma prawo żądania: dostępu do danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7

Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników do 14 dni licząc od dnia 15.03.2021 r., w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora: kontakt@beesafe.pl.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja.
 4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników na stronie Organizatora pod adresem: https://beesafe.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieuprawnioną i wynikłe z tego tytułu skutki.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z przedstawicielami Organizatora pod adresem e-mail: kontakt@beesafe.pl.