Skip to main content

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Beesafe sp. z o.o.

 

Obowiązuje od 06.06.2023r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu jest Beesafe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-342) Warszawa przy Al. Jerozolimskich 162 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000824339, NIP: 701-096-16-73, kapitał zakładowy 23 430 000,00 zł („Beesafe”).
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług,tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Beesafe świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Klient nie ponosi kosztów korzystania z usług drogą elektroniczną innych niż składka ubezpieczeniowa czy koszty połączenia internetowego z Adresem elektronicznym, Narzędziem Beesafe oraz z Portalem Klienta, zgodnych ze stawkami operatora, z usług którego Klient  korzysta.

§ 2
Definicje

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
  porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej wskazany przez Klienta,
 2. NARZĘDZIE BEESAFE – udostępnione przez Beesafe narzędzie informatyczne umożliwiające Klientowi wprowadzenie danych oraz uzyskanie propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia,
 3. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Beesafe,
 4. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 5. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 6. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w Regulaminie.

§ 3
Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Beesafe drogą elektroniczną świadczy usługę polegającą na umożliwieniu zawarcia na odległość umów ubezpieczenia z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group (Beesafe jest agentem ubezpieczeniowym tego zakładu ubezpieczeń).
 2. Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego zapisów.
 3. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1, Klient może otrzymać propozycję zawarcia umowy ubezpieczenia przygotowaną w oparciu o dane zadeklarowane i wprowadzone przez Klienta do Narzędzia Beesafe.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia jest ważna do daty rozpoczęcia ochrony zgodnie z treścią propozycji od chwili jej przedstawienia przy założeniu niezmienności warunków, które mają wpływ na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej oraz wyłącznie dla przedstawionego zakresu ubezpieczenia. Po ww. okresie warunki zawarte w propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia przestają wiązać to znaczy, że jeśli propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia nie zostanie w tym okresie zaakceptowana przez Klienta, to ochrona ubezpieczenia się nie rozpocznie a zapłacona składka ubezpieczeniowa zostanie zwrócona.
 5. Klient potwierdza wolę zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez wybór opcji „Kup i Zapłać”.
 6. Zapłata składki ubezpieczeniowej możliwa jest przelewem lub za pośrednictwem operatora płatności internetowej, na którego stronę internetową Klient zostaje przekierowany bezpośrednio po dokonaniu wyboru opcji „Kup i Zapłać”. Umożliwienie zapłaty składki ubezpieczeniowej za pośrednictwem operatora płatności internetowej nie stanowi elementu świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Beesafe (możliwość tę zapewnia Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group). Zawierając umowę ubezpieczenia przy pomocy usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Beesafe nie ma możliwości zapłaty składki ubezpieczeniowej w inny sposób aniżeli we wskazany w poprzednim zdaniu.
 7. Dokumenty dotyczące propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dotyczące zawartej umowy ubezpieczenia są wysyłane na Adres elektroniczny Klienta podany w trakcie korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Beesafe

§ 4
Zawieranie i rozwiązywanie umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług, o których mowa w § 3 ust.1
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą upływu terminu wskazanego jako okres związania złożoną ofertą, a przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z chwilą rozwiązania jej przez Klienta lub Beesafe zgodnie z ust. 4 poniżej.
 3. Rozwiązanie umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną następuje także w przypadku opisanym w § 7 ust. 5.
 4. Klient ma nieodpłatną możliwość zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną składając pisemną rezygnację przesyłaną na adres Beesafe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Forma pisemna obowiązuje także Beesafe.

§ 5
Wymagania techniczne niezbędne w celu skorzystania z usług świadczonych
drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu

 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych: Chrome od wersji 49, Firefox od wersji 68, Edge od wersji 17, Opera od wersji 63, Safari od wersji 5.1, posiadanie Adresu elektronicznego oraz numeru telefonu, który został podany podczas korzystania z usług świadczonych przez Beesafe drogą elektroniczną.
 2. Beesafe wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Ryzyko wystąpienia ww. zagrożeń należy traktować jako potencjalne, jednakże może ono wystąpić pomimo zastosowania przez Beesafe i inne podmioty realizujące prace na jej rzecz środków zabezpieczających infrastrukturę informatyczną odpowiadającą za działanie Portalu Klienta. Do podstawowych zagrożeń należy zaliczyć: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, włamanie do systemu informatycznego Klienta oraz kradzież sprzętu. W celu minimalizacji wystąpienia ww. ryzyk Klient powinien należycie zabezpieczyć swój sprzęt komputerowy, w szczególności:
  • instalując i używając jedynie legalne oprogramowanie, co do którego ma zapewnione wsparcie producenta i co do którego otrzymuje aktualizacje przynajmniej w zakresie poprawek bezpieczeństwa;
  • instalując aktualne poprawki producentów sprzętu i oprogramowania,
  • instalując aktualne programy antywirusowe oraz zapory sieciowe,
  • stosując szyfrowanie dysków i innych nośników danych,
  • stosować odpowiednio długie i skomplikowane hasła, regularnie je zmieniać i nigdy ich nie udostępniać innym osobom.

 

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient może złożyć reklamację na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Beesafe.
 2. Reklamacja jest składana pisemnie i przesyłana jest na adres Beesafe: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa lub mailem na adres obsluga@beesafe.pl.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację przysłana jest w powyższym terminie pisemnie na adres wskazany przez Klienta lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

§ 7
Pozostałe postanowienia

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Narzędzie Beesafe oraz Portal Klienta wykorzystują pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z ich zasobów. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. O zmianach Regulaminu, Klient jest informowany pocztą elektroniczną. Na adres elektroniczny przesyłana jest nowa treść Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian, w ciągu 30 dni ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług W takim przypadku konieczne jest wysłanie przez Klienta e-maila na następujący adres poczty elektronicznej Beesafe: obsluga@beesafe.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.06.2022 r.

 
 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

 

Obowiązuje od 06.06.2023r.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu jest Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006691, NIP: 526-02-14-686, kapitał zakładowy: 219.851.960,40 zł – opłacony w całości (dalej „Compensa”).
 2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Compensa świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 4. Klient nie ponosi kosztów korzystania z usług drogą elektroniczną innych koszty połączenia internetowego z Narzędziem agenta, z którego następuje przekierowane na stronę www operatora płatności internetowych, zgodnych ze stawkami  operatora, z usług którego Klient

 

§ 2
Definicje

 1. NARZĘDZIE AGENTA – udostępnione przez agenta ubezpieczeniowego Compensy narzędzie informatyczne umożliwiające Klientowi zapłatę składki ubezpieczeniowej za pośrednictwem operatora płatności internetowej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia z Compensą,
 2. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne,
 4. ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
 5. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, o której mowa w Regulaminie.

 

§ 3
Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Compensa drogą elektroniczną świadczy usługę polegającą na umożliwieniu zapłaty składki ubezpieczeniowej za pośrednictwem operatora płatności internetowej w przypadku zawarcia z Compensą umowy ubezpieczenia na odległość przy użyciu Narzędzia agenta.
 2. Usługa jest świadczona po potwierdzeniu przez Klienta woli zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez wybór opcji „Kup i Zapłać”.
 3. Klient składa oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacji jego zapisów.

 

§ 4
Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług, o których mowa w 3 ust.1.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą przejścia przez Klienta na stronę www. Operatora płatności internetowych.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje także w przypadku opisanym w § 7 ust. 5.
 4. Klient ma nieodpłatną możliwość zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną składając pisemną rezygnację przesyłaną na adres Compensa: Al. Jerozolimskie 162, 02-342     Forma pisemna obowiązuje także Compensę.

 

§ 5
Wymagania techniczne niezbędne w celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu

 1. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer podłączony do sieci Internet, korzystający z przeglądarek internetowych: Chrome od wersji 49, Firefox od wersji 68, Edge od wersji 17, Opera od wersji 63, Safari od wersji 5.1, posiadanie Adresu elektronicznego oraz numeru telefonu, który został podany podczas korzystania z usług świadczonych przez agenta drogą elektroniczną.
 2. Compensa wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Ryzyko wystąpienia ww. zagrożeń należy traktować jako potencjalne, jednakże może ono wystąpić pomimo zastosowania przez Compensa i inne podmioty realizujące prace na jej rzecz środków zabezpieczających infrastrukturę informatyczną odpowiadającą za działanie Portalu Klienta. Do podstawowych zagrożeń należy zaliczyć: złośliwe oprogramowanie, programy szpiegujące, włamanie do systemu informatycznego Klienta oraz kradzież sprzętu. W celu minimalizacji wystąpienia ww. ryzyk Klient powinien należycie zabezpieczyć swój sprzęt komputerowy, w szczególności:
  1. instalując i używając jedynie legalne oprogramowanie, co do którego ma zapewnione wsparcie producenta i co do którego otrzymuje aktualizacje przynajmniej w zakresie poprawek bezpieczeństwa;
  2. instalując aktualne poprawki producentów sprzętu i oprogramowania,
  3. instalując aktualne programy antywirusowe oraz zapory sieciowe,
  4. stosując szyfrowanie dysków i innych nośników danych,
  5. stosować odpowiednio długie i skomplikowane hasła, regularnie je zmieniać i nigdy ich nie udostępniać innym osobom.

 

§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1.  Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje:  
  1. będącemu osobą fizyczną Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu, uprawnionemu z umowy oraz spadkobiercy posiadającemu interes prawny w ustaleniu odpowiedzialności lub w spełnieniu świadczenia z umowy, 
  2. będącemu osobą prawną albo spółką nieposiadającą osobowości prawnej Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu oraz poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej. 
 2. Reklamacja może być złożona:
  1. na piśmie – osobiście w jednostce Compensy obsługującej klientów albo wysłana przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo wysłana na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy;
  2. ustnie – telefonicznie pod numerem 22 501 61 00;
  3. ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Compensy obsługującej klientów – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna;
  4. w postaci elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@compensa.pl – tylko jeśli reklamację składa osoba fizyczna.
 3. Compensa odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli Compensa z uzasadnionej przyczyny nie może udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, poinformuje osobę wnoszącą reklamację o przyczynach braku możliwości jego dotrzymania, możliwości dotrzymania terminu, okolicznościach, które muszą zostać ustalone, przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi (nowy termin nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji).
 4. Compensa odpowiada na reklamacje w postaci papierowej lub:
  1. w przypadku ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z Umowy Ubezpieczenia będących osobami fizycznymi – za pomocą innego trwałego nośnika informacji w rozumieniu ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych; odpowiedź może zostać dostarczona
   osobie składającej reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na jej wniosek;
  2. w przypadku poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającego oraz ubezpieczonego będących osobami prawnymi albo spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej – na innym trwałym nośniku informacji w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Podmioty nieposiadające prawa do złożenia reklamacji mogą złożyć skargę dotyczącą usług świadczonych przez Towarzystwo. Do skargi stosuje się powyższe postanowienia dotyczące reklamacji, z wyłączeniem postanowień dotyczących formy odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na skargę udzielana jest w formie pisemnej, chyba że ze skarżącym uzgodniono inną formę odpowiedzi. Jeśli skarżący wyraził chęć otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną, odpowiedź na skargę jest wysyłana na wskazany adres e-mail.
 6. Ubezpieczający, ubezpieczony oraz uprawniony z umowy ubezpieczenia będący osobą fizyczną mogą złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, zwłaszcza w przypadku nieuwzględnienia roszczeń w trybie rozpatrywania reklamacji, niewykonania w terminie czynności, wynikających z reklamacji, rozpatrzonej zgodnie z oczekiwaniem klienta.
 7. Na wniosek ubezpieczającego, ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy ubezpieczenia, będącego osobą fizyczną, spór z Compensą można poddać pozasądowemu postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, przeprowadzonemu przez Rzecznika Finansowego (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: https://rf.gov.pl).
 8. Informujemy o możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z umów oferowanych przez Internet lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platforma jest dostępna na stronie internetowej ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres e-mail Compensy: centrala@compensa.pl.

 

§ 7
Pozostałe postanowienia

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze
 3. Podczas świadczenia usługi wykorzystywane są pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z ich zasobów. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. O zmianach Regulaminu, w tym załączonego do niego Regulaminu programu lojalnościowego, Klient jest informowany pocztą elektroniczną. Na adres elektroniczny przesyłana jest nowa treść Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian, w ciągu 30 dni ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych. W takim przypadku konieczne jest wysłanie przez Klienta e-maila na następujący adres poczty elektronicznej: obsluga@beesafe.pl.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.06.2023 r.