Regulamin konkursu „Zmotaj swoje auto z Terenwizją”

Ostatnia modyfikacja: 18.10.2021

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób przeprowadzenia konkursu „Zmotaj swoje auto z Terenwizją” (dalej, jako: „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest Adam Kwiatek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Fabryka Sklejek Adam Kwiatek”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający REGON 147301093 oraz numer NIP 8221438012 (dalej jako: „Organizator”).
 3. Konkurs jest urządzany na zlecenie Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000824339, NIP 7010961673, REGON: 385068070, wysokość kapitału zakładowego  21 540 000,00 zł, zwanej w dalszej części Regulaminu „Beesafe”.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizowania Konkursu, jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje i określa zasady i warunki wzięcia udziału w Konkursie, jak również prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników.
 5. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora dotyczące wydania nagrody i nie jest loterią ani inną grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie.
 6. Przedmiotem Konkursu jest wybór Zwycięzcy przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe określone w § 3 ust. 4 Regulaminu.
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i ma charakter dobrowolny, jednak uzależnione jest od spełnienia wymogów, o których mowa w Regulaminie.
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora, dalej jako: „Komisja”.

 

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełnia następujące warunki:
 2. ukończyła 18 rok życia;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. posiada ważne na dzień przystąpienia do Konkursu prawo jazdy kategorii B;
 5. nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób i podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
 6. przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie, co potwierdza za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej na poniższej stronie www, na której został umieszczony tekst niniejszego Regulaminu: https://beesafe.pl/formularz-zmotaj-swoje-auto-z-terenwizja/. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej nagrody.

 

§3 Przebieg Konkursu

 1. Konkurs odbywa się od dnia 19.10.2021 r. od godziny 00:00 do dnia  3.11.2021 r. do godziny 23:59 („Okres trwania Konkursu”) i jest organizowany w jednej edycji.
 2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie w Okresie trwania Konkursu wszystkich warunków uczestnictwa, o których mowa w § 2 Regulaminu.
 4. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie powinien w Okresie trwania Konkursu wykonać zadanie konkursowe polegające na wykonaniu łącznie następujących czynności:
 • dokonanie wyliczenia swojej składki ubezpieczeniowej na stronie www.beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/ za pośrednictwem Kalkulatora Składki Ubezpieczenia, wypełnienie formularza kontaktowego w wyżej wymienionym Kalkulatorze Składki Ubezpieczenia podając w tym formularzu swój kontaktowy numer telefonu (służący do kontaktu z Uczestnikiem na wszelkie potrzeby związane z Konkursem), a następnie
 • na stronie WWW https://beesafe.pl/formularz-zmotaj-swoje-auto-z-terenwizja/, poprzez zamieszczony na niej Formularz konkursowy udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe, tj. : „Dlaczego tak lubisz swoje auto, że warto je zmodyfikować??” (dalej, jako: „Zadanie Konkursowe”); odpowiedź powinna zawierać się w maksymalnie 650 znakach,
 • w wyżej wymienionym Formularzu konkursowym, o którym mowa w pkt. 2) powyżej podanie numeru telefonu (tego samego, który zostanie wpisany podczas dokonywania wyliczenia składki w Kalkulatorze Składki Ubezpieczenia) oraz podanie adresu e-mail służącego do kontaktu z Uczestnikiem na wszelkie potrzeby związane z Konkursem, następnie wysłanie Formularza konkursowego poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, zgłaszając tym samym swój udział w Konkursie. Wykonanie wszystkich opisanych powyżej czynności oznacza zgłoszenie do Konkursu („Zgłoszenie”).
 1. Do jednego Uczestnika może zostać przypisane tylko jedno Zadanie konkursowe.
 2. W Konkursie nie biorą udziału Zadania Konkursowe, które zawierają:
 3. a) wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub prezentujące zachowania niebezpieczne;
 4. b) nawoływania do przemocy lub nietolerancji;
 5. c) treści naruszające prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste i prawa autorskie;
 6. d) treści, co do których Uczestnik nie posiada całości praw autorskich i praw zależnych.
 7. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodwołalnej, nieograniczonej w miejscu i czasie, przenoszalnej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do Zadania Konkursowego w nieograniczonej ilości egzemplarzy („Licencja”). Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji Zadania Konkursowego.
 8. Licencja udzielana jest Organizatorowi w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  a) rozpowszechnianie Zadania Konkursowego, w tym dowolnie wybranych fragmentów i opracowań, poprzez ich publiczne udostępnianie, wykonywanie, wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie i nadawanie: za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet i sygnału radiowego i telewizyjnego, zarówno drogą radiową, kablową, jak i satelitarną, także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych i informacyjnych, w tym nośników drukowanych, cyfrowych, analogowych.
  b) utrwalanie i zwielokrotnianie Zadania Konkursowego, w tym dowolnie wybranych fragmentów i opracowań, na nośnikach cyfrowych jak i analogowych, w tym techniką drukarską;
  c) wprowadzanie utworu do obrotu, jego użyczenie, najem.
 9. Uczestnik zapewnia, że jest wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a Zadanie Konkursowe przez niego zgłoszone jest wolne od wad prawnych w szczególności, że posiada pełnię praw autorskich i ma prawo do udzielania Licencji na warunkach określonych w ust. 7 i 8 powyżej.
 10. Uczestnik ponosi względem Organizatora bądź podmiotów, którym Organizator udzieli sublicencji do Zadania Konkursowego, pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jakakolwiek osoba zgłosi się do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw własności intelektualnej. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec takiej osoby oraz zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, które musiał on ponieść w związku z roszczeniem osoby trzeciej, w tym koszty ewentualnych odszkodowań, ugód, kar oraz koszty postępowania.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 

§4 Nagroda

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Beesafe.
 2. Nagrodą w Konkursie jest usługa polegająca na przygotowaniu auta dostarczonego przez Zwycięzcę do jazdy offroadowej. Wartość nagrody to 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), dalej jako: „Nagroda”.
 3. Nagroda ujęta w ust. 2 nie może być zamieniana na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody.
 4. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych właściwości Nagrody.
 5. Organizator konkursu pokrywa koszty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości Nagrody.

 

§5 Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie Nagrody

 1. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokona Komisja. Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi konkursowych i wyłonienia Zwycięzców.
 2. Komisja wybierze zwycięskie Zadanie Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając oryginalność, kreatywność i adekwatność danego Zadania Konkursowego.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie, w razie stwierdzenia przez Komisję, że nie spełnia on albo udzielona przez niego odpowiedź wymogów Regulaminu albo w przypadku otrzymania przez Organizatora informacji, że dana odpowiedź konkursowa narusza, obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich.
 4. Spośród wszystkich odpowiedzi zakwalifikowanych na podstawie niniejszego Regulaminu do Konkursu, na podstawie nadesłanych za pośrednictwem Formularza konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2) odpowiedzi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia trwania Konkursu, zostanie wybrana 1 (słownie: jedna) odpowiedź, która w ocenie Komisji będzie najbardziej oryginalna, kreatywna i adekwatna. Autor ww. odpowiedzi uzyskuje prawo do Nagrody stając się Zwycięzcą („Zwycięzca”). Decyzje w przedmiocie wyboru Zwycięzcy podejmowane są przez Komisję.
 5. Nagroda obejmuje:
 • wymianę olejów i usunięcie wycieków płynów eksploatacyjnych,
 • naprawę mechaniczną silnika w razie potrzeby (przegląd osprzętu),
 • modyfikację zawieszenia na terenowe,
 • montaż dodatkowego oświetlenia zgodne z przepisami ruchu drogowego,
 • wymianę opon na terenowe,
 • montaż wyciągarki elektrycznej,
 • wizualne modyfikacje (oklejenie auta) lub montaż plastikowych poszerzeń nadkoli,
 • wyposażenie pojazdu w terenowe akcesoria, jak trapy czy hi-lift – według uznania Organizatora – i ewentualnie zgodnie z możliwościami montażowymi dla pojazdu Zwycięzcy.

 

 1. Zwycięzca zobowiązany jest do doprowadzenia auta, które objęte będzie usługą przygotowania auta do warsztatu zlokalizowanego w okolicach Warszawy. Dokładny adres warsztatu oraz dzień dostarczenia auta zostaną  ustalone w formie mailowej. Wydanie Nagrody nastąpi po weryfikacji tożsamości Zwycięzcy. Zwycięzca nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie. Samochód musi zostać dostarczony do ww. warsztatu w ciągu 7 dni od poinformowania Zwycięzcy o wygranej w Konkursie.
 2. Przez wydanie Nagrody rozumie się wypełnienie przez Zwycięzcę protokołu przekazania Nagrody.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu „ Zmotaj swoje auto z Terenwizją” (dalej jako „Dane Osobowe”) są:
  Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa zlecający organizację Konkursu, decyduje o środkach i celach przetwarzania; Dane kontaktowe inspektora ochrony danych kontakt@beesafe.pl
  Adam Kwiatek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Fabryka Sklejek Adam Kwiatek”, Wólka Iłówiecka 33, 05‑300, Przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego oraz jako organizator Konkursu, w tym Płatnik – w zakresie realizacji obowiązków podatkowych związanych z nagrodami wydanymi laureatom konkursu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych terenwizjakonkurs@gazeta.pl.
 2. W dalszej części ww. podmioty będą zwane łącznie „Współadministratorami”. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Współadministratorzy w drodze wspólnych uzgodnień ustalili, zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez kontakt ze Współadministratorami, w sposób opisany w pkt. 8 Informacji.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO w celach:
 4. Organizacji i realizacji Konkursu w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania nagrody zgodnie z regulaminem Konkursu, realizacja przyrzeczenia publicznego;
 5. Wydania nagród Laureatom Konkursu,
 6. Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych
  i przepisów o rachunkowości,
 7. Rozpatrywania reklamacji Uczestników (w tym Laureatów) Konkursu,
 8. Obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników (w tym Laureatów), tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez współadministratora danych osobowych.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest:
 10. wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości, przepisów podatkowych,
 11. prawnie usprawiedliwiony interes – realizacja i organizacja Konkursu w tym w szczególności: przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń Uczestników Konkursu oraz realizacja przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu Cywilnego.

Odbiorcy Danych Osobowych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów, a także usługodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji ww. usług. Dane Uczestników mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie/wydanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, operatorom telekomunikacyjnym, bankom, a także podmiotom obsługującym współadministratorów danych osobowych prawnie i księgowo. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sąd

Okres przechowywania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników, nie będących Laureatami będą przechowywane przez okres trwania Konkursu (w tym także postępowań reklamacyjnych), a następnie przez kolejne 6 miesięcy od czasu jego zakończenia. W przypadku zgłoszenia przez takiego Uczestnika roszczenia, okres przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.
 2. Dane osobowe Laureatów będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych, rachunkowych i celów sprawozdawczości, czyli 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata/wydanie. Ponadto dane osobowe Laureatów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z udziału w Konkursie, tj. 6 lat. W przypadku zgłoszenia przez takiego Laureata roszczenia, okres przetwarzania jego danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

  Przekazywanie danych poza EOG
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zasady gromadzenia Danych Osobowych

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Współadministratorów z następujących praw:
 2. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 3. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 4. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Dane kontaktowe

 1. Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą Dane Osobowe pełni Adam Kwiatek. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: terenwizjakonkurs@gazeta.pl
 2. Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby „Fabryka Sklejek Adam Kwiatek”, Wólka Iłówiecka 33, 05‑300. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
 3. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§7 Prawa Organizatora

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem dostawców usług internetowych Uczestników Konkursu, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Konkursu.

 

§8 Reklamacje

 1. Reklamacje Uczestników Konkursu związane z Konkursem, powinny być przekazywane w formie elektronicznej – terenwizjakonkurs@gazeta.pl i zawierać w tytule maila określenie: „Reklamacja do konkursu „Zmotaj swoje auto z Terenwizją”.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
 3. a) imię i nazwisko Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację;
  b) adres e-mail Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
  c) dokładny opis i powód reklamacji oraz
  d) wnioskowany sposób załatwienia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 6. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres, z którego wysłano reklamację lub inny adres e-mali wskazany w treści reklamacji jako adres, na który odpowiedź na reklamację powinna zostać przesłana.
 7. Niezależnie od zgłaszanej reklamacji, Uczestnikowi Konkursu przysługuje pełne prawo do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 2. Zwycięzcy Konkursu, oprócz Nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
 3. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 4. Wszelkie sprawy sporne związane z Konkursem, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przed miejscowo i rzeczowo właściwym sądem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco-informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2021 r.