Agent ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń, który upoważnia go do zawierania umów w jego imieniu. 

Kim jest agent ubezpieczeniowy? 

W świetle prawa, agent ubezpieczeniowy może być osobą prawną, osobą fizyczną lub podmiotem niemającym osobowości prawnej, wpisaną do rejestru agentów ubezpieczeniowych i upoważnioną przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe do świadczenia usług na jego rzecz oraz zawierania umów z Klientami. Agent ubezpieczeniowy pracuje dla jednego, konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego i oferuje tylko jego produkty. W momencie świadczenia usług dla kilku podmiotów, staje się on multiagentem

Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy? 

Według przepisów Art. 3 ust. 1 pkt 8 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy jest ich dystrybutorem, a jego działalność polega na organizowaniu oraz nadzorowaniu czynności agencyjnych, których celem jest zawarcie ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Z ramienia towarzystwa ubezpieczeniowego pozyskuje on klientów, zawiera umowy ubezpieczenia oraz je wykonuje, a także udziela informacji ubezpieczeniowych. Wszystkie te czynności wykonuje w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ponadto, w myśl ustawy jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał w wyniku wykonywania czynności, musi powiadomić Klienta czy pracuje na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeniowych, a także powinien ciągle doskonalić swoje umiejętności zawodowe. 

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym? 

Choć w przypadku agenta ubezpieczeniowego mieliśmy do czynienia z deregulacją zawodu, która zniosła obowiązkowe szkolenie dla kandydatów na to stanowisko, osoba ubiegająca się o nie musi jednak spełnić szereg wymogów. Jakich? Chcąc zostać agentem ubezpieczeniowym:

  • musisz mieć pełną zdolność do czynności prawnych, 
  • musisz mieć wykształcenie średnie,
  • nie możesz mieć prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, życiu i zdrowiu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, mieniu, obrotowi pieniędzmi czy papierami wartościowymi,
  • musisz zagwarantować należyte wykonywanie czynności agencyjnych, 
  • musisz zdać egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z