Beneficjent

Beneficjent to osoba uprawniona do odbioru świadczenia lub odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego. Beneficjentem musi być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolność prawną. Z terminem “beneficjent” spotkamy się w ubezpieczeniach, w których przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Pojęciem stosowanym zamiennie jest uposażony. 

Kto jest beneficjentem ubezpieczenia?

Beneficjent nie jest stroną umowy ubezpieczenia, a jego życie czy zdrowie nie jest przedmiotem umowy. Jest on jedynie podmiotem stosunku ubezpieczenia i osobą wskazaną przez ubezpieczonego, jako osoba uposażona, czyli uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Ten może ustanowić kilku beneficjentów i określić, jaką część odszkodowania uzyska każdy z nich. Jeśli procentowy przydział nie został określony w umowie, wówczas towarzystwo wypłaci świadczenie pomiędzy wszystkich beneficjentów, w takiej samej wysokości. Najczęściej, beneficjentem zostaje osoba z najbliższej rodziny, jednak nie jest to warunek. Uposażonym do otrzymania świadczenia może zostać osoba niespokrewniona. Co najważniejsze – jeśli beneficjentem zostaje mąż lub żona, nawet w przypadku rozwodu, nadal pozostają oni uposażonymi. W takiej sytuacji konieczne jest naniesienie zmian w umowie ubezpieczenia i wskazanie nowego uposażonego. 

Brak wskazanego beneficjenta a prawo spadkowe

Może się zdarzyć, że w umowie ubezpieczenia nie została wskazana osoba uposażona. W takiej sytuacji zadziała prawo spadkowe. Świadczenie przypadnie najbliższej rodzinie zgodnie z kolejnością:

  • współmałżonek,
  • dzieci ubezpieczonego (w równych częściach),
  • rodzice ubezpieczonego (w równych częściach),
  • rodzeństwo ubezpieczonego (w równych częściach),
  • pozostali spadkobiercy ( w równych częściach) 

Kiedy osoba uposażona nie otrzyma świadczenia?

Nie zawsze osoba uposażona, otrzyma świadczenie po śmierci ubezpieczonego. W niektórych sytuacjach wskazanie beneficjenta będzie nieskuteczne. Dojdzie do tego wówczas, gdy jedyny beneficjent zmarł przed osobą ubezpieczoną, a kolejny uposażony nie został wskazany. Wypłata świadczenia zostanie także odmówiona w sytuacji, gdy beneficjent umyślnie przyczynił się do śmierci osoby ubezpieczonej.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z