Cesjonariusz

Cesjonariusz jest jedną ze stron cesji. Jest to osoba, która przyjmuje prawa i wierzytelności przelane na nią przez cedenta, czyli osobę zbywającą – drugą drogą cesji. 

Co to jest cesja?

Cesja oznacza przeniesienie praw i wierzytelności z jednego podmiotu na drugi. Stronami cesji jest cedent, czyli osoba zbywająca oraz cesjonariusz – podmiot przyjmujący prawa i wierzytelności. Cesjonariuszem może być osoba fizyczna lub prawna. 

Bank w roli cesjonariusza

Ze zjawiskiem cesji spotkamy się zazwyczaj w przypadku kredytów, czy to hipotecznych czy samochodowych. Wówczas mamy do czynienia z cesją ubezpieczenia. Stanowi ona swego rodzaju zabezpieczenie dla banku udzielającego kredytu. Polega ona na zobowiązaniu towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłaty należnego odszkodowania na rzecz cesjonariusza. W tym przypadku będzie nim bank. Oznacza to, że w momencie zajścia ryzyka ubezpieczeniowego, to bank otrzyma należne świadczenie. Wówczas, uzyskane środki będzie mógł przeznaczyć na pokrycie raty kredytu zaciągniętego przez cedenta. 

Prawa i obowiązki cesjonariusza 

Warto pamiętać, że zjawisko cesji wiąże się też z pewnym ryzykiem. W wyniku procesu przenoszone są nie tylko prawa, ale także wszelkie wierzytelności, jakie na swoim koncie zgromadził cedent. Oznacza to, że w przypadku zaległych składek czy odsetek za opóźnienie w płatnościach, to cesjonariusz zostaje dłużnikiem.

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z