Cedent

Cedent jest jedną ze stron cesji. Jest to osoba lub podmiot, który przepisuje swoje prawa lub wierzytelności na rzecz innego podmiotu. 

Cedent, czyli strona cesji 

Cedent to osoba ściśle związana z przelewem wierzytelności, czyli cesją. Zabieg ten regulowany jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego i polega na przelaniu swoich praw na rzecz osoby trzeciej, zwanej cesjonariuszem. Ten z kolei przyjmuje od cedenta przysługujące mu uprawnienia. Cesja dotyczyć może zarówno przeniesienia prawa do jakiegoś dobra, przeniesienia wierzytelności, bądź jej części. Co ważne – podmiotem cesji mogą być także wierzytelności, które powstaną dopiero w przyszłości – przykładem mogą być tutaj świadczenia ubezpieczeniowe w przypadku cesji praw z polisy ubezpieczeniowej. 

Co to jest cesja praw i wierzytelności?

Zbywca nie może pozbyć się wierzytelności, które zostały nałożone na niego przez prawo (np. obowiązek alimentacyjny). W chwili dokonania cesji, cedent traci wszelkie prawa związane ze zbywanym dobrem, chyba że umowa przewiduje zrzeczenie się jedynie ich części. Druga strona cesji, wraz z nabyciem praw, bierze także na siebie wszelkie ryzyko z nim związane. Przykładowo, jeśli okaże się, że podmiot cesji był zadłużony, od tej chwili to cesjonariusz staje się dłużnikiem. Efektem cesji jest jedynie zmiana wierzyciela. Proces ten nie wpływa jednak na wielkość zobowiązania dłużnika. 

Cedent jako kredytobiorca

Jednym z najpopularniejszych rodzajów cesji jest cesja polisy ubezpieczeniowej. Jest to forma zabezpieczenia kredytów często wykorzystywana przez banki. Polega ona na tym, że w momencie udzielenia kredytu hipotecznego, bank wymaga sesji z ubezpieczenia nieruchomości, która staje się zabezpieczeniem kredytu. Wówczas, w przypadku szkody, w wyniku której ucierpi nieruchomość, świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone bankowi, a nie właścicielowi domu czy mieszkania. Środki pozyskane w ten sposób, zostaną wówczas przeznaczone na poczet spłaty kredytu. Bardzo często, bank będzie wymagał także przeniesienia praw z polisy na życie. Wówczas, w przypadku śmierci kredytobiorcy, wszelkie świadczenia zostaną przekazane kredytodawcy na spłatę należności. 

Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku kredytu samochodowego. Jeśli dojdzie do szkody, wszelkie świadczenia z polisy Autocasco uzyska bank, a nie właściciel pojazdu. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z