Dewastacja

Dewastacja to umyślne i bezprawne spowodowanie szkody na ubezpieczonym mieniu, której dopuszczają się osoby trzecie. 

Definicja dewastacji w rozumieniu ubezpieczycieli 

W zależności od ubezpieczyciela, mianem dewastacji nazywamy zniszczenie mienia w wyniku usiłowanego lub dokonanego włamania czy rabunku albo każdą umyślnie wyrządzoną szkodę na rzeczy objętej ubezpieczeniem. Dewastacja może obejmować zarówno szkody wyrządzone na murach, elementach stałych czy elementach ruchomych. Mogą ulec jej ściany, dachy, drzwi, okna czy ogrodzenie. Warto jednak zwrócić uwagę, że takie rozróżnienie pojęcia dewastacji oznacza, że u jednego ubezpieczyciela odszkodowania za zdewastowane mienie może zostać wypłacone tylko i wyłącznie wtedy, gdy do szkody dojdzie w wyniku włamania czy próby rabunku, natomiast inne towarzystwo uzna ryzyko ubezpieczeniowe nawet wtedy, gdy nie będzie ono miało związku z włamaniem.

Przykład: 

W umowie ubezpieczenia nieruchomości Pana Marka widnieje zapis, że dewastacja obejmuje tylko i wyłącznie szkody powstałe w wyniku usiłowania włamania lub próby rabunku. Tymczasem, złośliwi małolaci, dla żartu pomalowali sprayem ścianę domu Pana Marka. Czy otrzyma on odszkodowanie? Niestety nie. Jego ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności za szkodę, która nie była bezpośrednio związana z próbą włamania, nawet nieudaną.

Dewastacja w ubezpieczeniach

Powszechnie dewastacją nazywamy umyślne zniszczenie czy spowodowanie szkody na cudzej własności. Jednak ze względu na pewne rozbieżności w rozumieniu samego pojęcia przez różnych ubezpieczycieli, a także zakresu działań, które uznane mogą być za dewastację, warto sprawdzić jak konkretny ubezpieczyciel definiuje to pojęcie. Wyjaśnienie tego zjawiska znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. 

Dewastacja a wandalizm

Tak, jak każdy ubezpieczyciel w nieco inny sposób definiuje sam akt dewastacji, tak niektórzy zamiennie stosują wobec takich działań pojęcie wandalizmu. Co do zasady, również oznacza ono rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z