Nagłe zachorowanie

Nagłe zachorowanie w ujęciu ubezpieczeniowym to stan chorobowy powstały w sposób nagły i nieplanowany, niezwiązany z wcześniejszymi chorobami osoby ubezpieczonej. Z uwagi na stan będący zagrożeniem zdrowia lub życia, wymaga on udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. 

Nagłe zachorowanie a choroby współistniejące

Mianem nagłego zachorowania określa się stan chorobowy, który powstał nagle, niezależnie od niczyjej woli. Jest zaburzeniem w funkcjonowaniu narządów ciała ubezpieczonego powstałym w wyniku patologii, która nie związana jest w sposób pośredni lub bezpośredni z żadną chorobą przewlekłą czy współuczestniczącą, na którą ubezpieczony chorował wcześniej. Nagłe zachorowanie nie jest więc nagłym zaostrzeniem choroby istniejącej przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, a stanem, który nie ma związku z wcześniejszymi schorzeniami i leczeniem ubezpieczonego. 

Nagłe zachorowanie w ubezpieczeniu turystycznym

Z pojęciem nagłego zachorowania spotkamy się najczęściej w przypadku polisy turystycznej. Jest ono bowiem przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia oraz usług assistance. W przypadku tego pierwszego, gdy miejsce będzie miało nagłe zachorowanie, ubezpieczony może liczyć na pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów hospitalizacji, leczenia ambulatoryjnego czy transportu medycznego.

Nagłe zachorowanie a wyłączenia odpowiedzialności

Na zapisy dotyczące nagłego zachorowania warto zwrócić uwagę jeszcze przed podpisaniem polisy. Stan ten łączy się z wieloma wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. Standardowo, ten nie pokryje kosztów leczenia i nie zakwalifikuje schorzeń jako nagłe zachorowanie, jeśli jest ono związane z chorobą przewlekłą, na przykład cukrzycą czy astmą, a te miały jakikolwiek związek i były przyczyną nagłego zaostrzenia choroby.

Przykład: 

Zawał serca czy udar mózgu nie zostaną zakwalifikowane przez ubezpieczyciela jako nagłe zachorowanie w sytuacji, gdy ubezpieczony cierpiał wcześniej za nadciśnienie tętnicze, cukrzycę czy chorobę wieńcową. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z