Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem chroniącym majątek ubezpieczonego, zapewniając pokrycie szkód wyrządzonych w związku z ruchem pojazdu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, które musi posiadać każdy pojazd zarejestrowany w Polsce. 

Kto ma obowiązek posiadania OC komunikacyjnego? 

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, że każdy właściciel pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce, jest zobligowany do jego wykupienia. Standardową umowę ubezpieczenia OC podpisuje się na okres 12 miesięcy, jednak w niektórych przypadkach możliwe jest wykupienie tzw. ubezpieczenia OC krótkoterminowego. Brak OC wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

Przed czym chroni OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? 

Ubezpieczenie OC komunikacyjne ma na celu ochronę obu stron zdarzenia ubezpieczeniowego, do którego doszło w związku z ruchem pojazdu. Z jednej strony – zapewnia ono poszkodowanemu rekompensatę za wyrządzone szkody oraz pokrywa koszty szkód wyrządzone na mieniu, a z drugiej – chroni majątek ubezpieczonego.

Co to jest suma gwarancyjna i ile wynosi?

Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli maksymalną wartość odszkodowania, która może zostać wypłacona w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych minimalne sumy gwarancyjne wynoszą:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 EUR 
  • w przypadku szkód na mieniu – 1 050 000 EUR

Sumy te dotyczą jednego zdarzenia, bez względu na liczbę osób poszkodowanych. 

Jaki jest zakres terytorialny OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? 

Ubezpieczenie OC obowiązujące w Polsce obejmuje także zdarzenia, które mają miejsce na terytorium państw, które są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, czyli umowy zawartej pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz EFTA. Polskie ubezpieczenie OC honorowane jest zatem w 36 krajach europejskich. W pozostałych państwach, odpowiednikiem OC jest tak zwana Zielona Karta. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z