Okres odpowiedzialności

Okres odpowiedzialności to czas obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, w którym towarzystwo udziela ochrony. Oznacza okres, podczas którego w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, towarzystwo zobowiązane jest do wypłacenia określonego świadczenia osobie ubezpieczonej lub podmiotowi uposażonemu. Okres ubezpieczenia wskazany jest w umowie i zazwyczaj warunkowany  jest wpłaceniem pierwszej składki.

Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela? 

Co do zasady, jeśli umowa nie stanowi inaczej, okres odpowiedzialności ubezpieczyciela rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy lub po opłaceniu pierwszej składki (bądź jej raty). Wyjątek stanowią natomiast ubezpieczenia, w których ochrona przedłuża się automatycznie, a okres odpowiedzialności ubezpieczyciela rozpoczyna się dokładnie w dzień wznowienia umowy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego, gdzie umowa ubezpieczenia może ulec automatycznemu odnowieniu na kolejny rok. 

Ile może trwać okres odpowiedzialności?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta na czas określony lub czas nieokreślony. W pierwszym przypadku, data początku i końca trwania ochrony zostaje wskazana w umowie ubezpieczeniowej. W przypadku umowy na czas nieokreślony, w polisie znajdziemy zapis jedynie o początku jej trwania, natomiast data końca pojawi się w momencie, gdy jej strony podejmą decyzję o zakończeniu umowy. Okres odpowiedzialności może trwać dowolny czas – jeden dzień, tydzień, rok czy – jak w przypadku ubezpieczeń życiowych – całe życie. 

Co to jest karencja ubezpieczeniowa? 

W kontekście okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela bardzo często spotkamy się także z karencją ubezpieczeniową. Oznacza ona czas bezpośrednio po zawarciu polisy, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności, a więc w sytuacji wystąpienia ryzyka ubezpieczeniowego – nie wypłaci odszkodowania. Celem karencji ubezpieczeniowej jest zminimalizowanie ryzyka oszustw ubezpieczeniowych czy sytuacji, w której klient zawiera umowę ubezpieczenia tuż przed spodziewaną szkodą lub od razu po jej wystąpieniu. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z