Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest to górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, oznaczająca maksymalną wysokość odszkodowania, jaką może ono wypłacić osobie ubezpieczonej. 

Czym różni się suma ubezpieczenia od sumy gwarancyjnej?

Suma ubezpieczenia bardzo często bywa utożsamiana z sumą gwarancyjną. W praktyce, oba te sformułowania określają górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, jednak odnoszą się do innych ubezpieczeń. Suma gwarancyjna dotyczy jedynie ubezpieczenia OC, a jej wysokość regulowana jest ustawowo. Z sumą ubezpieczenia spotkamy się natomiast w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, gdzie jest ona ustalana indywidualnie, a uzależniona przede wszystkim od wartości ubezpieczonego mienia.

Jaki wpływ ma suma ubezpieczenia na wysokość świadczenia?

Panuje mylne przekonanie, że suma ubezpieczenia oznacza jednocześnie wysokość przyznanego świadczenia. W rzeczywistości jednak, suma odszkodowania nie musi być równa sumie ubezpieczenia, jaka została przyjęta w umowie. Ubezpieczyciel wycenia konkretne szkody i to na tej podstawie wypłaca odszkodowanie. Przyznane świadczenie może być niższe od sumy ubezpieczenia, ale nigdy nie będzie od niej wyższe. 

A czy może się zdarzyć, że otrzymane świadczenie nie pokryje wszystkich szkód? Jak najbardziej. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia na przykład w sytuacji niedoubezpieczenia. Jeśli wartość ubezpieczonego mienia zostanie pierwotnie zaniżona, może się okazać, że przyznane świadczenie nie wystarczy na pokrycie rzeczywistych szkód. 

Na jakiej podstawie ustalana jest suma ubezpieczenia?

W przeciwieństwie do ubezpieczeń obowiązkowych, gdzie suma gwarancyjna jest sumą regulowaną ustawowo, tak w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych jest ona każdorazowo ustalana indywidualnie. Jej wysokość uzależniona jest od wartości ubezpieczonego mienia. Dla przykładu – w przypadku ubezpieczenia nieruchomości, suma ubezpieczenia będzie ustalona na podstawie wartości domu, a w przypadku ubezpieczenia AC powinna być adekwatna do wartości ubezpieczonego pojazdu. Na szczególną uwagę zasługuje też suma ubezpieczenia w przypadku polis turystycznych – tutaj warto zapoznać się z kosztami leczenia i udzielania pomocy w kraju, do którego wybiera się ubezpieczony. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z