Szkoda ubezpieczeniowa

Szkoda ubezpieczeniowa to uszczerbek na zdrowiu, mieniu czy życiu, który jest skutkiem jakiegoś zdarzenia. Wyróżniamy dwa rodzaje szkód – szkody majątkowe i niemajątkowe. Do zlikwidowania szkody ubezpieczeniowej zobowiązany jest zakład ubezpieczeń, w którym osoba poszkodowana ma wykupioną polisę. 

Co to jest szkoda ubezpieczeniowa? 

Mianem szkody ubezpieczeniowej nazywamy każdy uszczerbek na prawnie chronionych dobrach. Wśród nich wyróżnić możemy życie, zdrowie czy chociażby mienie. Umowa zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym ma na celu finansowe wsparcie w momencie zajścia szkody ubezpieczeniowej i zlikwidowanie jej. W praktyce oznacza to, że osobie poszkodowanej zostanie wypłacone odszkodowanie z tytułu uszkodzeń na ciele czy trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w przypadku szkód na mieniu – ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy. 

Jakie są rodzaje szkód ubezpieczeniowych?

Wśród szkód ubezpieczeniowych wyróżnić możemy dwa rodzaje: szkody majątkowe i szkody niemajątkowe. O pierwszych mówimy wówczas, gdy szkodzie ulegnie dobro materialne, np. samochód czy nieruchomość. Szkody niemajątkowe mają z kolei związek ze zdrowiem poszkodowanego. Za taką szkodę zostanie uznane uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu czy nawet szkody psychiczne. 

Jak przebiega likwidacja szkody ubezpieczeniowej? 

Do zlikwidowania szkody ubezpieczeniowej zobligowany jest zakład ubezpieczeń, w którym poszkodowany miał wykupiona polisę. Pierwszym krokiem do likwidacji szkody jest jej zgłoszenie. Tutaj istotny jest czas zgłoszenia szkody – warto zatem zapoznać się z zapisami w OWU i zweryfikować, w jakim terminie poszkodowany może zgłosić szkodę. Następnym etapem będzie ustalenie okoliczności zdarzenia oraz oszacowanie rozmiaru szkody. Za wycenę odszkodowania odpowiedzialny jest rzeczoznawca, który sporządza protokół na podstawie wywiadu i oględzin. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z