Ubezpieczenie od utraty zysków

Ubezpieczenie od utraty zysków to ubezpieczenie obejmujące ochroną zysk brutto, które dane przedsiębiorstwo mogłoby osiągnąć w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdyby nie została ona zakłócona lub przerwana na skutek wystąpienia szkody. 

Na czym polega ubezpieczenie od utraty zysków?

Ubezpieczenie od utraty zysków, znane także jako ubezpieczenie BI, czyli business interruption, obejmuje ochroną utracone korzyści, jakie poszkodowany osiągnąłby, gdyby nie wystąpiła szkoda. Bardzo często warunkiem zawarcia ubezpieczenia od utraty zysków, jest równoczesne ubezpieczenie przedsiębiorstwa od pożaru i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczyciel ma prawo wymagać także zawarcia umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

Co jest przedmiotem ubezpieczenia od utraty zysków?

Przedmiotem ubezpieczenia od utraty zysków jest wartość utraconego zysku brutto przedsiębiorcy. Jej przyczyną może być spadek wartości obrotu i wzrost kosztów działalności, które są efektem nagłego zatrzymania pracy. Ubezpieczenie obejmuje przede wszystkim utracony dochód, ale może także pokrywać koszty związane z reorganizacją pracy, czy wszystkie koszty stałe związane z prowadzeniem działalności. Sumę ubezpieczenia wylicza się na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym okresie odszkodowawczym.

Dodatek do polisy podstawowej czy standardowe ubezpieczenie?

Ubezpieczenie BI jest nieco specyficznym produktem. Nie gwarantuje ono wypłaty odszkodowania, które pokryłoby na przykład zniszczone mienie, ale jego celem jest zrekompensowanie deficytu budżetowego, który powstał w wyniku zakłócenia lub przerwania pracy z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego. To właśnie dlatego polisa ta uznawana jest jako rozszerzenie podstawowej ochrony, a nie osobne ubezpieczenie, jakie może zawrzeć przedsiębiorca. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z