Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia to dokument, na podstawie którego towarzystwo zobowiązuje się do spełnienia określonych świadczeń w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

Kto jest stroną w umowie ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia regulowana jest Kodeksem Cywilnym. Jest to dokument zawierany pomiędzy ubezpieczającym a towarzystwem ubezpieczeniowym. Na jej podstawie ubezpieczający zobligowany jest do opłacania składki ubezpieczeniowej, w zamian za którą ubezpieczyciel deklaruje spełnienie określonych świadczeń w momencie wystąpienia zdarzenia, które owa umowa obejmuje. Co najważniejsze, ubezpieczający nie zawsze jest osobą ubezpieczoną. Może on zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek

Jakie obowiązki ubezpieczyciela wynikają z umowy ubezpieczenia? 

Zawarcie umowy ubezpieczenia nakłada na zakład ubezpieczeń pewne obowiązki. Towarzystwo jest zobligowane do dostarczenia ubezpieczającemu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wystawienia dokumentu będącego dowodem na zawarcie umowy. Naczelnym obowiązkiem jest jednak wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu wystąpienia zdarzenia objętego ochroną.

Jakie obowiązki ubezpieczonego wynikają z umowy ubezpieczenia?

W ramach podpisania umowy ubezpieczenia, ubezpieczony zobligowany jest do poinformowania towarzystwa o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ czy to na zakres polisy czy na wysokość składki oraz terminowe jej regulowanie. W momencie zajścia zdarzenia, jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie o tym ubezpieczyciela.

Jakie świadczenia należą się z tytułu umowy ubezpieczenia?

Celem zawarcia umowy ubezpieczenia jest zagwarantowanie sobie ochrony i finansowego wsparcia na wypadek różnych nieprzewidzianych okoliczności. Świadczenia, jakie należą się osobie ubezpieczonej uzależnione są od rodzaju danego ubezpieczenia. W przypadku umowy ubezpieczenia majątkowego, osoba ubezpieczona ma prawo do odszkodowania, które ma jej zrekompensować zaistniałą szkodę. Z kolei w przypadku ubezpieczeń osobowych, towarzystwo zobligowane jest do wypłaty świadczenia pieniężnego, m.in. renty. 

Sprawdź inne hasła i definicje z branży ubezpieczeniowej:

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z