Skip to main content

Regulamin programu lojalnościowego

Załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Beesafe Sp. z o.o.

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Podmiotem świadczącym usługę umożliwienia skorzystania z programu lojalnościowego jest Beesafe.
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób świadczenia usług dostępu do programu lojalnościowego oraz zasady świadczenia samej usługi programu lojalnościowego i przyznawania nagród.
 3. Usługi określone niniejszym Regulaminem świadczone są bezpłatnie.
 4. Wszelkie definicje określone w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Beesafe sp. z o.o.”, pozostają właściwe w ramach niniejszego Regulaminu.

§ 2

DEFINICJE

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. DOSTAWCA NAGRÓD – partner Beesafe, dostarczający Nagrody Klientom; Dostawcą Nagród jest Motivizer sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-499 Warszawa przy ulicy Plac Trzech Krzyży 10 /14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 493006, NIP 5213664206, REGON 147053465, kapitał zakładowy 287 200,00 złotych,
 2. KONTO KLIENTA – konto Klienta na Portalu Klienta, do którego Klient loguje się przy wykorzystaniu loginu oraz hasła.
 3. NAGRODA – voucher na usługi świadczone przez partnerów Dostawcy Nagród, przyznawany za wymianę przez Klienta określonej ilości zebranych przez Klienta Punktów;
 4. PROGRAM – program lojalnościowy organizowany przez Beesafe, umożliwiający Klientowi zbieranie Punktów oraz wymianę tych Punktów na Nagrody;
 5. PUNKTY – punkty przyznawane przez Beesafe Klientowi za korzystanie z usług świadczonych przez Beesafe lub podejmowanie określonych przez Beesafe aktywności w ramach m.in. Narzędzia Beesafe, Portalu Klienta czy portalach społecznościowych;
 6. REGULAMIN – niniejszy Regulamin programu lojalnościowego;

§ 3

ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Celem Programu jest przyznawanie Klientowi Punktów, które Klient może wymieniać na określone w ramach Programu Nagrody.
 2. Aktywne uczestnictwo w Programie, jak i podejmowanie jakichkolwiek aktywności nagradzanych przyznaniem Punktów, a także wymiana Punktów na Nagrody, jest w pełni dobrowolna.

§ 4

UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Z tytułu wykonywania określonych aktywności, Beesafe będzie przyznawał Klientowi Punkty. Aktywnościami, za które Beesafe przyznaje Punkty są np. dokonywanie zakupu usług świadczonych przez Beesafe lub podejmowanie określonych aktywności w mediach społecznościowych.
 2. Informacje o aktywnościach, za które Beesafe przyznaje Klientowi Punkty widoczne są na Portalu Klienta. Wraz z informacja o potencjalnej możliwości przyznania Punktów Klientowi, podawana jest informacja o liczbie Punktów przyznanych za daną aktywność. W przypadku gdy przy danej aktywności nie jest podana wartość Punktów, Klient nie otrzyma Punktów za tą aktywność.
 3. Beesafe przyznaje Punkty wyłącznie Klientowi, który jest zalogowany do Portalu Klienta.
 4. Nie ma możliwości przeniesienia Punktów na innego Klienta.
 5. Aktualny stan posiadanych przez Klienta Punktów, widoczny jest na stronie głównej w Portalu Klienta po zalogowaniu się do swojego konta Klienta. Historia przyznanych punktów widoczna jest w zakładce „Historia punktów”. Historia odebranych Nagród widoczna jest w zakładce „Odebrane nagrody”.
 6. Przyznanie Punktów za daną aktywność, nastąpi w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Klienta danej aktywności.
 7. Beesafe zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Punktów lub ich wycofania, w przypadku stosowania przez Klienta nielegalnych nadużyć (takich jak wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania czy zakładanie więcej niż jednego Konta Klienta przez tego samego Klienta) lub bezprawnego działania.
 8. W przypadku, gdy dana premiowana punktami aktywność związana jest z wniesieniem przez Klienta opłaty i wniesienie tej opłaty nie nastąpi w określonym w umowie terminie, Beesafe zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania Punktów lub ich wycofania jeżeli zostały przyznane.
 9. Punkty zachowują ważność przez czas posiadania przez Klienta na Koncie Klienta przynajmniej jednego ważnego i trwającego produktu ubezpieczeniowego. Przez trwający produkt ubezpieczeniowy rozumiany jest produkt ubezpieczeniowy, dla którego trwa okres ubezpieczenia.
 10. W przypadku nie posiadania przez Klienta przynajmniej jednego ważnego i trwającego produktu ubezpieczeniowego (lub też ważnego, ale którego okres trwania rozpocznie się w przyszłości) na Koncie Klienta, możliwość wymiany Punktów na Nagrody zostaje zawieszona. Po zakupie dowolnego produktu ubezpieczeniowego, możliwość wymiany Punktów na Nagrody zostanie przywrócona, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
 11. W przypadku upłynięcia 365 dni od dnia zakończenia obowiązywania ostatniego produktu ubezpieczeniowego zakupionego przez Klienta i nie zakupienia przez Klienta kolejnego w tym terminie, Punkty tracą ważność permanentnie.
 12. Liczba Punktów przyznawanych za określone aktywności może ulegać zmianie w każdym czasie, przy czym Klient zachowuje Punkty, które już zostały mu przyznane.

§ 5

WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

 1. Po zalogowaniu się do Konta Klienta, w zakładce „Nagrody” Klient ma możliwość wymiany uzyskanych Punktów na określone Nagrody poprzez złożenie stosownego zlecenia. Złożenie zlecenia wymiany Punktów na Nagrodę, polega na kliknięciu w określony przycisk wyboru w ww. zakładce., znajdujący się pod wybraną przez Klienta Nagrodą.
 2. Lista partnerów Dostawcy Nagród, katalog Nagród oraz ich wartość wyrażona w Punktach może ulegać zmianie w każdym czasie.
 3. Klient nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną, po złożeniu zlecenia wymiany Punktów na Nagrodę.
 4. Klient otrzyma Nagrodę w terminie 7 dni od dnia złożenia zlecenia wymiany Punktów na Nagrodę. Sposób wykorzystania Nagrody znajduje się w opisie Nagrody.
 5. Dokonując złożenia zlecenia wymiany Punktów na Nagrodę, Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych Dostawcy Nagród.
 6. Nagrody w postaci voucherów realizowane są przez partnerów Dostawcy Nagród, na warunkach przez nich wskazanych. Beesafe oraz Dostawca Nagród nie odpowiadają za wykonanie oraz sposób wykonania usług realizowanych na podstawie voucherów. Wszelkie roszczenia związane z realizacją voucherów Klient zobowiązany jest kierować do danego partnera Dostawcy Nagród.
 7. Nagrody zachowują ważność przez czas wskazany w opisie Nagrody na Portalu Klienta.
 8. Beesafe i Dostawca Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność wykorzystania Nagrody lub jej utratę w wyniku niezastosowania się do sposobu wykorzystania Nagrody wskazanego w opisie Nagrody w Portalu Klienta lub upłynięcia terminu jego ważności.

§ 6

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanych z uczestnictwem w Programie. Tryb postępowania reklamacyjnego został określonych w §5 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Beesafe sp. z o.o. Niezależnie od powyższego, Klient będący konsumentem jest uprawniony do skorzystania z platformy ODR UE znajdującej się na stronie internetowej www.ec.europa.eu/consumers/odr/, umożliwiającej prowadzenie sporów drogą elektroniczna. Ponadto Klientowi przysługuje prawo do korzystania z pomocy rzecznika konsumentów oraz innych organizacji pozarządowych, a także prawo do skierowania sprawy do właściwego sądu.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanych z realizacją Nagrody. Tryb zgłaszania reklamacji odbywa się na zasadzie analogicznej do określonej w ust. 1 powyżej, przy czym reklamacja jest rozpatrywana przez Dostawcę Nagród.
 3. Beesafe jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana warunków regulaminu będzie dokonywana bez uszczerbku na prawa nabyte przez Klientów.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2021 r.
 5. Wymiana Punktów na Nagrody możliwa będzie od dnia 1.12.2020 r.